جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

No category

منبع تحقیق درباره عوامل موثر، استان فارس، استاد راهنما

گـرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي عنــوان عوامل موثر بر کيفيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت (مطالعه موردي: ديوان محاسبات کشور) استاد راهنما دكتر ماشالله وليخاني استاد مشاور دکتر عليرضا شيرواني نگــارش Read more…