–82

دانشگاه قمدانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«MA»رشته حقوق جزا و جرم شناسیعنوان:بررسی حقوقی- جرم شناسی زورگیری مطالعه ی موردی در همدان« ملایر»استاد راهنما:دکتر محمد خلیل صالحینگارنده:پوریا آیینهزمستان 92
888295127566

سپاس نامه
در ابتدا حمد و سپاس می گویم خداوند متعال را که همواره لطف بیکران خود را در تمامی عرصه های زندگی شامل حال این بنده حقیر کرده است و سپاس گذاری می کنیم از استاد محترم جناب دکتر محمد خلیل صالحی که مرا در نوشتن این پایان نامه یاری فرمودند.

چکیده:
زورگیری یکی از جرایمی است که به شدت امنیت و اسایش عمومی را سلب می کند زورگیری منبع اصلی ترس در میان مردم است .چرا که قربانیان با یک تهدید جانی و یک تهاجم روبرو می شوند که حتی ممکن است به از دست دادن زندگی شأن منجر شود این در حالی است که قانون ما در خصوص زور گیری صراحت ندارد .علل و عواملی که مجرمین را به سوی زورگیری سوق میدهد چیست ؟راه کارهای پیشگیری از زور گیری کدام است؟نتایجی که در مطالعات موردی به آن دست یافته ایم کدامند ؟روش تحقیقی که نگارنده از آن سود برده است کتابخانه ای و میدانی است .در مطالعه موردی از روش میدانی استفاده شده است در مطالعه موردی حدود بیست پرونده زورگیری را که در چند سال اخیر در همدان ارتکاب یافته است ،نگارنده برسی کرده و در پایان با تحلیل اماری به اطلاعات و نتایجی در خصوص مجرمین ،قربانیان ،زمان و مکان زورگیری دست یافته است.
در پیشگیری از زور گیری می توان از پیشگیری کیفری و غیر کیفری و خصوصاً پیشگیری وضعی سود –جست . از جمله علل زورگیری می توان به علل مربوط به قربانی همانند جذاب بودن ،اسیب پذیر بودن و .....علل مربوط به مکان و زمان اشاره کرد.
برخی از نتایج مهم تحقیق که در مطالعه موردی بودن پرداخته شده است عبارتند از :کمرنگ بودن نقش اعتیاد در زورگیری های خیابانی ،بیکار بودن قریب به همه ی زور گیران و کم سن و سال بودن زورگیران خیابانی است .
کلید‌واژه‌ها:پیشگیری، زورگیری، ، علل و عوامل، قربانیان.مطالعه موردی
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
TOC \o "1-3" \h \z \u مقدمه PAGEREF _Toc437947060 \h 1تعریف مساله PAGEREF _Toc437947061 \h 1سوالات تحقیق PAGEREF _Toc437947062 \h 1سابقه و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc437947063 \h 2ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc437947064 \h 2فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc437947065 \h 2هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق PAGEREF _Toc437947066 \h 3جنبه جدید و نو آوری طرح PAGEREF _Toc437947067 \h 4فصل اول: کلیات PAGEREF _Toc437947068 \h 5مبحث اول: مفاهیم PAGEREF _Toc437947069 \h 6گفتار اول: مفاهیم اصلی: PAGEREF _Toc437947070 \h 6الف) حقوقی: PAGEREF _Toc437947071 \h 6ب) جرم شناسی: PAGEREF _Toc437947072 \h 7ج) زور گیری: PAGEREF _Toc437947073 \h 9د) مطالعه ی موردی: PAGEREF _Toc437947074 \h 13گفتار دوم: مفاهیم مرتبط PAGEREF _Toc437947075 \h 17الف) سرقت مقرون به آزار یا تهدید: PAGEREF _Toc437947076 \h 17ب) محاربه: PAGEREF _Toc437947077 \h 21ج) اخاذی: PAGEREF _Toc437947078 \h 28مبحث دوم: تاریخچه: PAGEREF _Toc437947079 \h 30مبحث سوم: مبانی زور گیری: PAGEREF _Toc437947080 \h 33گفتاراول: مبانی حقوقی: PAGEREF _Toc437947081 \h 33گفتاردوم: مبانی جرم شناختی: PAGEREF _Toc437947082 \h 35الف) علل و عوامل (مرتبط با، دخیل در) زورگیری: PAGEREF _Toc437947083 \h 351) عوامل مربوط به مجرم: PAGEREF _Toc437947084 \h 412)عوامل مربوط به قربانی: PAGEREF _Toc437947085 \h 433) عوامل مربوط به مکان «locations»: PAGEREF _Toc437947086 \h 444)عوامل مربوط به زمان های خاص «routines»: PAGEREF _Toc437947087 \h 46ب) تدابیری پیشگیری از زورگیری: PAGEREF _Toc437947088 \h 481) پیشگیری کیفری: PAGEREF _Toc437947089 \h 482)پیشگیری غیر کیفری از زورگیری: PAGEREF _Toc437947090 \h 512-1) پیشگیری رشد مدار از زورگیری: PAGEREF _Toc437947091 \h 512-2) پیشگیری اجتماعی: PAGEREF _Toc437947092 \h 542-3) پیشگیری وضعی: PAGEREF _Toc437947093 \h 58فصل دوم: بررسی حقوقی زورگیری PAGEREF _Toc437947094 \h 69مبحث اول: عنصر قانونی: PAGEREF _Toc437947096 \h 70مبحث دوم: عنصرمادی: PAGEREF _Toc437947097 \h 71مبحث سوم: عنصر روانی: PAGEREF _Toc437947098 \h 72مبحث چهارم: شروع به ارتکاب زورگیری PAGEREF _Toc437947099 \h 73مبحث پنجم: همکاری در ارتکاب زورگیری: PAGEREF _Toc437947100 \h 77گفتار اول: شرکت در ارتکاب زورگیری: PAGEREF _Toc437947101 \h 77گفتار دوم: معاونت در زورگیری: PAGEREF _Toc437947102 \h 80مبحث ششم: مجازات زورگیری PAGEREF _Toc437947103 \h 81گفتار اول: اجرای حدمحاربه: PAGEREF _Toc437947104 \h 81گفتار دوم: مجازات تغریری: PAGEREF _Toc437947105 \h 83فصل سوم : مطالعه موردی زودگیری PAGEREF _Toc437947106 \h 85مبحث اول: تحلیل آماری مربوط به تأهل : PAGEREF _Toc437947108 \h 87مبحث دوم: تحلیل آماری مربوط به سابقه کیفری : PAGEREF _Toc437947109 \h 88مبحث سوم: تحلیل آماری مربوط به اعتیاد : PAGEREF _Toc437947110 \h 90مبحث چهارم: تحلیل آماری مربوط به وضعیت اشتغال : PAGEREF _Toc437947111 \h 91مبحث پنجم: تحلیل آماری مربوط به تحصیلات : PAGEREF _Toc437947112 \h 93مبحث ششم:تحلیل آماری مربوط به سن بزهکارن : PAGEREF _Toc437947113 \h 94مبحث هفتم :تحلیل آماری مربوط به جنس بزه دیده : PAGEREF _Toc437947114 \h 96مبحث هشتم :تحلیل آماری مربوط به مقاومت در برابر بزه : PAGEREF _Toc437947115 \h 97مبحث نهم: تحلیل آماری مربوط به آسیب از بزه : PAGEREF _Toc437947116 \h 99مبحث دهم: تحلیل آماری مربوط به سن بزه دیده : PAGEREF _Toc437947117 \h 100مبحث یازدهم: تحلیل آماری مربوط به زمان بزه : PAGEREF _Toc437947118 \h 101مبحث دوازدهم:تحلیل آماری مربوط به مکان بزه : PAGEREF _Toc437947119 \h 103مبحث سیزدهم:تحلیل آماری در مورد سلاح مورد استفاده : PAGEREF _Toc437947120 \h 104نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc437947121 \h 107پیشنهادات PAGEREF _Toc437947122 \h 110فهرست منابع: PAGEREF _Toc437947123 \h 112
مقدمهتعریف مسالهزور گیری به معنای گرفتن مال و اموال دیگری بدون حق قانونی و توسل به زور است به دیگر سخن زور گیری رفتار تعرض گونه بی دلیل و مکرر است که شامل حمله جسمانی کلامی روانی و نا برابری قدرت شده و به منظور ایجاد رعب و وحشت و صدمه زدن به قربانی صورت می گیرد اینگونه رفتار تعرض گونه که از روی عمد و قصد صورت می گیرد باعث آسیبهای روانی و جسمانی می گردند اساسا قانون ما اشاره ای به جرم زور گیری نکرده است .
در فرآیند انطباق سازی زور گیری با مواد قانونی می توان از مواد 617،185، و 652 قانون مجازات اسلامی کمک جست یعنی زور گیری در چارچوب اخاذی مذ کور در ماده 617زور گیری در چارچوب محاربه و زور گیری در چهار چوب سرقت مقرون به آزار
سوالات تحقیق
1-عناصر تشکیل دهنده جرم زور گیری کدام است ؟
2- علل و عوامل فردی و اجتماعی موثر در گرایش به زور گیری کدام است ؟
3_روشهای موثر کیفری و غیر کیفری در پیشگیری از زور گیری کدام است ؟
4- علل و عوامل زور گیری در شهرستان ملایر کدام است ؟
سابقه و پیشینه تحقیق
در خصوص مفاهیم مرتبط با زور گیری خصوصا سرقت مقرون به آزار و محاربه مطالب و تحقیقاتی نگاشته شده است اما کمتر تحقیقی را می توان یافت که زور گیری را به صورت مجزا و مستقل بررسی کرده باشد .
ضرورت انجام تحقیق
افزایش قابل ملاحظه ای که پدیده زور گیری خصوصاً در طی چند سال اخیر در سطح جامعه داشته است همچنین این مهم که محققان در خصوص این پدیده و علل آن کمتر به بحث پرداخته اند باعث شد که تحقیقی هر چند به طور اجمال در این خصوص لازم افتد متاسفانه این پدیده افزایش قابل ملاحظه ای نه تنها در پایتخت بلکه در شهرستان های نه چندان بزرگ داشته است .
فرضیه های تحقیق
1)جرم زور گیری با فعل تحقق می یابد و امکان ارتکاب آن با ترک فعل وجود ندارد این جرم بایستی با علم و اراده نه تحت تاثیر مستی خواب و یا هیپنوتیزم صورت بپذیرد .
همچنین سوء نیت خاص فرد زور گیر دایر بر سرقت و مورد دستبرد واقع قرار دادن قربانی ضروری است
عنصر قانونی این جرم مواد 617 ،185،652قانون مجازات اسلامی می باشد .
2)عواملی همچون بیکاری ، اعتیاد ، فقر اقتصادی ، فقر فرهنگی بی سوادی یا کم سوادی در گرایش به زور گیری موثر اند .
3)مجازات سنگین که از بازدارندگی و ارعاب کافی برخوردار است از جمله روشهای پیشگیری کیفری موثراست .
همین می توان از پیشگیری وضعی در خصوص مجنی علیه و پیشگیری رشد مدار با توجه به اینکه شخصیت فرد در دوران کودکی و نو جوانی شکل می گیرد کمک جست .
4)عواملی همچون بیکاری ، اعتیاد ،فقر، تمایل به تظاهر به قدرت نمایی ، وجود محله های جرم خیز و عدم نظارت بر این محله ها در گرایش به زور گیری موثرند .
هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
با توجه به افزایش قابل ملاحظه ای که این جرم داشته است بایست ابعاد ابن پدیده شوم به دقت بررسی شود چرا که این جرم از جمله جرایم خشن است که به شدت احساس امنیت در جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ناامنی می شود لذا بایست علل و عواملی که فرد را به ارتکاب این جرم خشن در انظار عمومی و حتی در روز روشن سوق می دهد بررسی شود و حدالامکان با ریشه یابی این جرم و حذف علل آن از وقوع چنین جرم خشن جلو گیری شود و یا از دامنه آن با ارائه پیشنهادات موثر به دست اندرکاران کاسته شود .
جنبه جدید و نو آوری طرحمطالعه موردی زور گیری در شهرستان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *