–92

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
دانشگاه پیام نور
مرکزملایر
پایان نامه:
جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی
عنوان:
بررسی روابط باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل
دانشگاه پیام نور واحد ملایر در سال تحصیلی 94-1393
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر محمد عسگری
دانشجو:
حسین پاک نهاد
تابستان 94
تقدیرو سپاس
پاکترین ستایش بی پایان، آفریدگار جهان را هنراست که با طرح الفت میانافرادبشر، نهایت خشنودی خودرا در گردهمایی آنان رهنمون گردیده است ازآنجایی که هیچ کاری بدون راهنمایی وهم فکری دیگران انجام نمی گردد، بنابراین وظیفه ی خود می دانم که از استاد عزیزودلسوزم ؛
جناب آقای دکتر محمد عسگری که با راهنمایی های مدبرانه خویش مرا بهره مند ساختند، کمال سپاسگذاری و قدر دانی را داشته باشم.
بسمه تعالی
این پایان نامه تحت عنوان «بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور واحد ملایر درسال تحصیلی 94-1393» در مورخه / / توسط استاد راهنمای مربوطه جناب آقای دکتر محمد عسگری بررسی گردید و با نمره .................... و یا درجه
عالی خوب متوسط مورد تایید قرار گرفت.
امضای استاد راهنما
دکتر محمد عسگری
پژوهشگر
حسین پاک نهاد
تابستان 1394
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
TOC \o "1-3" \h \z \u فصل اول PAGEREF _Toc424637498 \h 1مقدمه PAGEREF _Toc424637499 \h 2بیان مسأله PAGEREF _Toc424637500 \h 3ضرورت و اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc424637501 \h 5اهداف تحقیق PAGEREF _Toc424637502 \h 7فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc424637503 \h 8تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها PAGEREF _Toc424637504 \h 8فصل دوم PAGEREF _Toc424637505 \h 1مقدمه PAGEREF _Toc424637506 \h 2بخش اول : ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc424637507 \h 3مبحث اول : باورهای غیرمنطقی PAGEREF _Toc424637508 \h 3مفهوم باورهای غیرمنطقی PAGEREF _Toc424637509 \h 4مفاهیم بنیادی نظریه الیس PAGEREF _Toc424637510 \h 8ریشه مشکلات هیجانی و فرآیند درمان PAGEREF _Toc424637511 \h 10صورت کلی باورهای غیرمنطقی PAGEREF _Toc424637512 \h 11شیوه ارزیابی تفکر غیرمنطقی PAGEREF _Toc424637513 \h 18رویکرد درمانی منطقی، هیجانی الیس (RET) PAGEREF _Toc424637514 \h 20اساس نظریه الیس PAGEREF _Toc424637515 \h 22انواع باورهای غیرمنطقی PAGEREF _Toc424637516 \h 23مبحث دوم : رضایت زناشویی PAGEREF _Toc424637517 \h 29تعریف رضایت زناشویی PAGEREF _Toc424637518 \h 37عوامل موثر دررضایت زناشویی PAGEREF _Toc424637519 \h 39تأثیر رضایت زناشویی بر فرزندان PAGEREF _Toc424637520 \h 48سازگاری ازدواج PAGEREF _Toc424637521 \h 50حوزه های سازگاری در ازدواج PAGEREF _Toc424637522 \h 51مدیریت هیجان و تأثیر آن بر زندگی زناشویی PAGEREF _Toc424637523 \h 54ادراک هیجانی و روابط زوجین PAGEREF _Toc424637524 \h 55جنسیت و هیجان PAGEREF _Toc424637525 \h 56بخش دوم: پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc424637526 \h 58فصل سوم PAGEREF _Toc424637527 \h 1مقدمه PAGEREF _Toc424637528 \h 2روش تحقیق PAGEREF _Toc424637529 \h 2جامعه آماری PAGEREF _Toc424637530 \h 2حجم نمونه PAGEREF _Toc424637531 \h 3روش نمونه گیری PAGEREF _Toc424637532 \h 3متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc424637533 \h 7روش آماری PAGEREF _Toc424637534 \h 7روش تجزیه و تحلیل اطلاعات PAGEREF _Toc424637535 \h 7فصل چهارم PAGEREF _Toc424637536 \h 11-4. مقدمه PAGEREF _Toc424637537 \h 22-4. مشخصات عمومی پاسخگویان: PAGEREF _Toc424637538 \h 24-2-1. جنسیت پاسخگویان PAGEREF _Toc424637539 \h 24-2-2. سن پاسخگویان PAGEREF _Toc424637540 \h 34-3. نتیجه سنجش متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc424637541 \h 41-4-3. نتیجه سنجش متغیر مستقل تحقیق: میزان باورهای غیر منطقی دانشجویان PAGEREF _Toc424637542 \h 42-4-3. نتیجه سنجش متغیر وابسته تحقیق: میزان رضایت زناشویی دانشجویان PAGEREF _Toc424637543 \h 54-4. تحلیل اطلاعات: نتیجه سنجش فرضیه ها: PAGEREF _Toc424637544 \h 62-4-4: آزمون فرضیه ی دوم پژوهش: PAGEREF _Toc424637545 \h 73-4-4: آزمون فرضیه ی سوم پژوهش: PAGEREF _Toc424637546 \h 84-4-4: آزمون فرضیه ی چهارم پژوهش: PAGEREF _Toc424637547 \h 95-4-4: آزمون فرضیه ی پنجم پژوهش: PAGEREF _Toc424637548 \h 10فصل پنجم PAGEREF _Toc424637549 \h 1مقدمه PAGEREF _Toc424637550 \h 2خلاصه ی نتایج تحقیق PAGEREF _Toc424637551 \h 3بحث در نتایج فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc424637552 \h 3پیشنهادات تحقیق PAGEREF _Toc424637553 \h 5محدودیت های پژوهش PAGEREF _Toc424637554 \h 5منابع و مآخذ PAGEREF _Toc424637555 \h 1منابع فارسی PAGEREF _Toc424637556 \h 2منبع اینترنتی http://WWW.magiran.com PAGEREF _Toc424637557 \h 4
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-4 : توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 79
جدول 2-4 : توصیف اطلاعات مربوط به سن پاسخگویان 79
جدول 3-4 : توزیع فراوانی میزان باورهای غیرمنطقی پاسخگویان 80
جدول 4-4 : توزیع فراوانی میزان رضایت زناشویی پاسخگویان 81
جدول 5-4 : سنجش میزان ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی دانشجویان 82
جدول 6-4 : سنجش میزان ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و سن دانشجویان 83
جدول 7-4 : سنجش میزان ارتباط بین رضایت زناشویی و سن دانشجویان 84
جدول 8-4 : سنجش تفاوت میزان تفکرغیرمنطقی دانشجویان زن و مرد 86
جدول 9-4 : سنجش تفاوت میزان رضایت زناشویی زن و مرد 87
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 1-4 : درصد فراوانی جنسیت پاسخگویان 79
نمودار 2-4 : درصد فراوانی سن پاسخگویان80
نمودار 3-4 : درصد فراوانی میزان باورهای غیرمنطقی پاسخگویان 81
نمودار 4-4 : درصد فراوانی میزان رضایت زناشویی پاسخگویان 82
چکیده ی تحقیق:
این پژوهش با عنوان «بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر درسال تحصیلی 94-1393» با اهداف کلی فوق وبا 5 هدف جزئی انجام شده است. روش آن توصیفی از نوع زمینه ای می باشد. جامعه ی آماری تحقیق شامل دانشجویان متأهل رشته ی روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر در سال تحصیلی 94-1393 می باشند که در مجموع 239 نفر هستند.از بین این افراد با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده تعداد100 نفر به عنوان نمونه های آماری انتخاب گردیدند. حجم نمونه ای این تحقیق با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه ی کرجسی و مورگان مشخص شده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه های استاندارد تفکر غیرمنطقی جونز با 40سوال دوگزینه ای است.کلیه اطلاعات و یافته های تحقیق توسط نرم افزار SPSS آنالیز وتجزیه وتحلیل شده است. آزمون های بکاربرده شده در این تحقیق، آزمون های همبستگی پیرسون و t-test گروه های مستقل می باشد.
نتیجه ی سنجش فرضیه ها به شرح زیر می باشد :
بین باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.
2-بین تفکر غیر منطقی وسن دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.
3-بین رضایت زناشویی وسن دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.
4-بین میزان تفکر غیرمنطقی دانشجویان زن ومرد تفاوت معنادار وجود ندارد.
5- بین میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلید واژه ها :
«تفکرغیرمنطقی، رضایت زناشویی»
فصل اولمقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف مفهومی وعملیاتیاصطلاحات
مقدمهبرای دستیابی به حقایق، آدمی فطرتا کنجکاو آفریده شده و تمایلات طبیعی او بر آن است که هرچه بیشتر بتواند حقایق را کشف و رابطه ها را معلوم و مشخص نماید، زیرا انسان برای پاسخ دادن به امیال فطری خود همیشه به تحقیق مبادرت ورزیده یعنی در واقع پژوهش را می توان کوشش های سازمان یافته و منظمی در نظر داشت که پژوهشگر را در دستیابی به حقایق و روشن نمودن حقایق یک موضوع یاری می نماید (زارعی، 1388، ص 2).
آلبرت الیس گروهی از باورهای غیر منطقی را مسبب مشکلات رفتاری می داند. وی متوسل شدن به این عقاید را زمینه ی اضطراب می داند. آلپورت یکی از نخستین روانشناسانی بود که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت. از نطر وی افراد سالم در سطح معقول وآگاه عمل می کنند، از قید وبند های گذشته آزادند واز نیروهایی که آنها را هدایت می کند کاملا آگاه اند و میتوانند بر آنها چیره شوند(میلانی فر،1386،ص26).
رضایت زناشویی،انطباق بین وضعیتی که مورد انتظار است می باشد. گبق این تعریف رضایت زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. خانه ای که آرامشگاه است، مناسب ترین سکوی اعتلای وجود است و همسری که آرامش بخش است و مطلوب ترین همدل و همراه می باشد. آرامش خاطر و آسایش روان همسران زمانی به شایستگی فراهم می گردد که ارتباط متقابل ایشان بر پایه محبت، عطوفت، مهربانی و گذشت استوار باشد.
بنابراین سلامت وسعادت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است وسلامت وتعادل وتعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط زن و شوهر، والدین و فرزندان بستگی دارد
(عیسایی، 1387ص 3).
همچنان که الیس اشاره کرد تفکر منطقی بقای فرد را تضمین میکند. در این راستا مسأله اصلی واساسی آن است که پژوهشگر بتواند میزان تأثیر تفکرات غیر منطقی را و جهت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *