–94

2366645-690880
کد فارغ التحصیلی 11 ـ 174 ـ 94
دانشگاه آزاد اسلامي واحد خارگ
دانشکده علوم دریایی
گروه حمل و نقل دریایی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دریایی گرایش حمل و نقل دریایی
بررسی سطح تعارض بین افراد و واحدهای سازمانی در شرکت پایانه نفتی خارگ وپیشنهاد راهکارهای مناسب برای مدیریت تعارض (مطالعه موردی در واحد عملیات دریایی)
استاد راهنما:
احمد طالبی زاده
استاد مشاور:
محسن واعظ زاده
پژوهشگر:
علی شرفی
زمستان 1394

کليه حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتايج
مطالعات، ابتکارات و نوآوري هاي برآمده از
اين پايان نامه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خارگ مي‌باشد.
تعهد نامه اصالت اثر
اینجانب علی شرفی دانشجوی کارشناسی ارشد/ دکتری رشته مدیریت دریایی گرایش حمل و نقل دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ ، دانشکده علوم دریایی گروه حمل و نقل دریایی تعهد می‌نمایم که محتواي اين پايان نامه نتيجه تلاش و تحقيقات خود بوده و از جايي كپي برداري نشده و به پایان رسانیدن آن نتیجه تلاش و مطالعات اینجانب بوده است.
با تقدیم احترام
علی شرفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ
دانشکده علوم دریایی
گروه حمل و نقل دریایی
پايان نامه ی کارشناسی ارشد/دکتری رشته ی مدیریت دریایی گرايش حمل و نقل دریایی آقای/خانم علی شرفی تحت عنوان :بررسی سطح تعارض بین افراد و واحدهای سازمانی در شرکت پایانه نفتی خارگ و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای مدیریت تعارض (مطالعه موردی در واحد عملیات دریایی)
در تاريخ 26/11/1394 توسط هيأت داوران زير بررسی و با درجه ………… به تصويب نهايي رسيد.
1- استاد راهنمای پايان نامه احمد طالبی زاده با مرتبه ی علمی مربی امضا
2- استاد مشاور پايان نامه محسن واعظ زاده اسدی با مرتبه ی علمی مربی امضا
3- استاد داور داخل گروه دکتر بهروز امرایی با مرتبه ی علمی استاد یار امضا
4- استاد داور خارج از گروه دکتر ………… با مرتبه ی علمی ………… امضا
5- نماينده تحصيلات تكميلي محمد علی جاوید با مرتبه ی علمی مربی امضا
مهر و امضای مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه
سپاس گزاری:
از استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای احمد طالبی زاده به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
و سپاس بی نهایت از جناب آقای محسن واعظ زاده اسدی به عنوان استاد مشاور به دلیل یاری های ایشان که بسیاری از سختی ها را برایم آسانتر نمودند.
و تشکر ویژه
از همسر عزیزم که همواره مشوق و یار من برای رسیدن به هدفم بود و در این راه سختی های فراوانی را تحمل نمود و هیچگاه خم به ابرو نیاورد.تقدیم به؛
ما حصل آموخته هایم را تقدیم میکنم به آنان که مهرآسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است؛
به استوارترین تکیه گاهم، دستان پر مهر پدرم،
به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان مهربان مادرم،
که هر چه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هر چه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.
امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما.
گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تابه خاک پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید.
بوسه بر دستان پر مهرتان
چکيده
این پایان نامه به بررسی سطح تعارض بین افراد و واحدهای سازمانی در شرکت پایانه های نفتی خارگ واحد عملیات دریایی می پردازد. هدف اصلی اجرای این تحقیق ارئه راهکارهای مناسبی جهت مدیریت تعارض با توجه به مولفه های شخصیتی، سبک مدیریت، اهداف فردی، سیستم ارتباطات، عوامل صف و ستاد و تحصیلات عالیه و تجربه برای دستیابی به اهداف سازمانی می باشد. بدین منظور شش سوال فرعی در مورد تعارض بین ویژگی های شخصیتی با ساختار سازمانی، سبک مدیریت و انتظارات کارکنان، اهداف فردی با اهداف سازمانی، نارسایی سیستم ارتباطات، عوامل صف و ستاد و تحصیلات عالیه و تجربه به عنوان متغیرهای مستقل و یک سوال اصلی به عنوان متغیر وابسته سطح تعارض در سازمان را بررسی می نماید. برای بررسی رابطه بین متغیرها جامعه آماری در بین کارکنان رسمی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر عملیات دریایی انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری ساده از بین 103 نفر تعداد 81 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. روش تحقیق در این پژوهش، براساس از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی بوده و داده ها توسط پرسشنامه ای محقق ساخته و جمع آوری شد. برای روایی پرسشنامه از تایید متخصصان امر و برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و سپس به وسیله نرم افزار Spss و با استفاده از آزمون T دو نمونه مستقل و آنالیز واریانس و آزمون رتبه بندی فریدمن به همراه سطح معنی داری برای آزمون فرض های تکمیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش چنین نتیجه گیری شد که در حال حاضر بیشترین تعارض در نارسایی سیستم ارتباطات و کمترین تعارض میان تحصیلات و تجربه وجود دارد. همچنین سایر مولفه ها ما بین این دو وضعیت قرار دارند. در پایان پیشنهاداتی در جهت مدیریت تعارضات موجود برای تعالی و بهبود سازمان ارائه شده است. ضمن اینکه پیشنهاداتی برای تحقیقاتی آتی نیز ارائه گردید.
کلید واژه ها: تعارض، سبک مدیریت، ساختار سازمانی، مدیریت تعارض، پایانه نفتی
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
TOC \o "1-3" \h \z \u فصل اول، کلیات تحقیقمقدمه PAGEREF _Toc453494459 \h 21-1. بیان مساله تحقیق PAGEREF _Toc453494460 \h 31-2. اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc453494461 \h 41-3. اهداف پژوهش PAGEREF _Toc453494462 \h 41-3-1. هدف اصلی PAGEREF _Toc453494463 \h 41-3-2. اهداف فرعی PAGEREF _Toc453494464 \h 41-4. سوال های تحقیق PAGEREF _Toc453494465 \h 51-5. فرضیه های پژوهش PAGEREF _Toc453494466 \h 51-6. قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc453494467 \h 51-7. تعاریف نظری و عملیاتی واژه های تحقیق PAGEREF _Toc453494468 \h 61-7-1.تعاریف نظری PAGEREF _Toc453494469 \h 61-8. ساختار کلی تحقیق PAGEREF _Toc453494470 \h 7فصل دوم، مروری بر پیشینه تحقیقمقدمه PAGEREF _Toc453494473 \h 102-1. قسمت اول: تعارض (تعاریف، تاریخچه و رویکردها) PAGEREF _Toc453494474 \h 112-1-1. تعريف گروه PAGEREF _Toc453494475 \h 112-1-2. انواع گروه ها PAGEREF _Toc453494476 \h 122-1-3. شبكه هاي رسمي و غير رسمي PAGEREF _Toc453494477 \h 132-1-4. سرشت سازمان هاي غير رسمي PAGEREF _Toc453494478 \h 142-1-5. رهبران غير رسمي PAGEREF _Toc453494479 \h 152-2. تعارض PAGEREF _Toc453494480 \h 162-2-1. ديدگاه هاي تعارض PAGEREF _Toc453494481 \h 192-2-2. انواع تعارض PAGEREF _Toc453494482 \h 202-2-3. منابع تعارض PAGEREF _Toc453494483 \h 212-2-3-1. نتايج تعارض بين گروهي PAGEREF _Toc453494484 \h 222-2-3-2. تعارض كارآمد و غير كارآمد PAGEREF _Toc453494485 \h 232-2-4. مديريت تعارض PAGEREF _Toc453494486 \h 242-2-5. نوع شناسی و اصطلاحات تعارض PAGEREF _Toc453494487 \h 262-2-6. جايگاه تعارض در مديريت PAGEREF _Toc453494488 \h 272-2-7. تقسيم بندي تعارضات سازماني PAGEREF _Toc453494489 \h 272-2-7-1. تعارض بر حسب طرف‌هاي تعارض PAGEREF _Toc453494490 \h 272-2-7-2. تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب PAGEREF _Toc453494491 \h 282-2-8. ارزيابي منشأ تعارضات سازماني PAGEREF _Toc453494492 \h 282-2-9. استراتژي ايجاد تعارض سازنده در سازمان PAGEREF _Toc453494493 \h 302-2-10. مراحل تعارض در سازمان ها PAGEREF _Toc453494494 \h 312-2-11. انواع تعارض سازمانی PAGEREF _Toc453494495 \h 312-2-12. تعارض و مديريت تعارض از ديدگاه تئوريهاي مديريت PAGEREF _Toc453494496 \h 382-2-13. استراتژی های مدیریت تعارض PAGEREF _Toc453494497 \h 412-3. پیشینه تحقیقات PAGEREF _Toc453494498 \h 46فصل سوم، روش اجرای تحقيقمقدمه PAGEREF _Toc453494501 \h 603-1. جامعه آماري PAGEREF _Toc453494502 \h 603-2. تعيين حجم نمونه: PAGEREF _Toc453494503 \h 603-3. روش تحقيق PAGEREF _Toc453494504 \h 613-4. شیوه اجرای پژوهش PAGEREF _Toc453494505 \h 613-5. مدل مفهومی تحقیق PAGEREF _Toc453494506 \h 623-6. ابزار جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc453494507 \h 633-7. روايي ابزار اندازه‌گیری PAGEREF _Toc453494508 \h 633-8. پايايي ابزار اندازه‌گیری PAGEREF _Toc453494509 \h 643-9. روش هاي آماري این پژوهش PAGEREF _Toc453494510 \h 65فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده هامقدمه PAGEREF _Toc453494513 \h 674-1- تحلیل توصیفی داده های تحقیق PAGEREF _Toc453494514 \h 674-1-1-تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc453494515 \h 674-1-1-1-تحلیل توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc453494516 \h 674-1-1-2-تحلیل توصیفی سن پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc453494518 \h 684-1-1-3- تحلیل توصیفی سابقه کار پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc453494520 \h 694-1-1-4 تحلیل توصیفی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc453494522 \h 704-1-2-شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc453494524 \h 714-2- بررسی فرضیه های پژوهش PAGEREF _Toc453494526 \h 724-3-رتبه بندي متغير ها PAGEREF _Toc453494527 \h 76فصل پنجم، بحث و نتیجه گیریمقدمه PAGEREF _Toc453494530 \h 725-1- خلاصه موضوع و روش پژوهش PAGEREF _Toc453494531 \h 725-2- بحث و تفسیر نتایج PAGEREF _Toc453494532 \h 725-3- پیشنهادهای کاربردی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *