ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳

۴-۳-۵پزشک ۵۵
عنوان صفحه
۴-۳-۶بیماری ۵۵
۴-۳-۷علائم ۵۷
۴-۳-۸ روشهای درمان ۵۸
۴-۳-۹ دارو ۵۸
۴-۴مقادیرذخیره شده برروی یالها ۵۹
۴-۵تعیین قابلیتهای مدل داده ۶۰
۴-۵-۱ایجادکردن ۶۰
۴-۵-۲افزودن ۶۱
۴-۵-۳به روزرسانی ۶۱
۴-۵-۴حذف کردن ۶۱
۴-۵-۵پرس وجو ۶۲
۴-۵-۵-۱پرس وجوهای وابسته به یک گره ۶۲
۴-۵-۵-۲پرس وجوهای مربوط به دوگره ۶۶
۴-۵-۵-۳پرس وجوهای بیش از دوگره ۶۸
۴-۶طراحی مدل داده ۷۰
۴-۶-۱ طراحیER 70
۴-۶-۲ طراحی مدل گرافی ۷۲
فصل پنجم: ارزیابی ۷۵
۵-۱ مقدمه ۷۶
۵-۲ روش اول: گروه متمرکز ۷۷
۵-۲-۱ آشنایی باگروه متمرکز ۷۷
عنوان صفحه
۵-۲-۲ مزایای گروه متمرکز ۷۷
۵-۲-۳روش شناسی گروه متمرکز ۷۷
۵-۲-۴ ارزیابی به وسیله ی گروه متمرکز ۷۹
۵-۳ روش دوم: پیاده سازی عملی پایگاه داده ۷۹
۵-۳-۱ نرم افزارنئوفرجی ۸۰
۵-۳-۲ داده های موردنیاز ۸۰
۵-۳-۳ ذخیره داده هادرپایگاه داده نئوفرجی ۸۱
۵-۴ نتایج ۸۳
فصل ششم:جمع بندی و کارهای آتی ۹۰
۶-۱ جمع بندی وکارهای آتی ۹۱
منابع ۹۷
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (۳-۱) : پایگاه داده ی سنتی رابطه ای ۴۵
جدول (۳-۲) : پایگاه دادهEAV 45