سپتامبر 20

ارتباط قهوه و سرطان سینه؟! | تغذیه سالم

اثر حفاظتی قهوه در سرطان سینه مربوط به فیتواستروژنای موجود در این نوشیدنیه.
براساس تحقیقات جدید که در مجله سرطان سینه به چاپ رسیده، نوشیدن قهوه خطر دچار شدن به سرطان سینه رو کم می کنه.

در این تحقیق که در سوئد انجام شد، روش زندگی و مصرف قهوه در بین زنان گرفتار به سرطان سینه و زنان سالم مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها نشون داد، گسترش سرطان سینه در زنائی که به طور منظم و روزانه قهوه می خورن کمتر از زنانیه که با احتمال خیلی کم از این نوشیدنی استفاده می کنن.

عوامل زیادی بر خطر دچار شدن به سرطان سینه تاثیر گذارن، از جمله یائسگی، ورزش، وزن، تحصیلات و سابقه خانوادگی این مریضی. محققان فکر می کنن که اثر حفاظتی قهوه در سرطان سینه مربوط به فیتواستروژنای موجود در این نوشیدنیه.
seemorgh.com

جمع آوری سلامت اکاایرانCopyright 2019. All rights reserved.

Posted سپتامبر 20, 2019 by ماه نشان in category "سلامتی