پژوهش – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- قسمت ۲۰

پژوهش – 
بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- قسمت ۲۰

OpCost = α * PP
:PP میزان برق تولید شده (KW)
αضریب تبدیل میزان تولید برق به هزینه نگهداری و تعمیرات (R/KW)
Cost =GCOST+OPCOST
: Cost کل هزینه های جاری سیستم CHP
:GCost هزینه گاز مصرفی
OpCost: هزینه های تعمیرات و نگهداری
هزینه گاز مصرفی سسیستم CHP با توجه به ثابت بودن قیمت گاز مصرفی در طور شبانه روز و عدم وجود جریمه بر الگوی مصرف، به سادگی با تعرفه گاز نیروگاهی قابل محاسبه است.
GCost = CHPGC * GPricePP
:CHPGC گاز مصرفی سیستم (KW) CHP
:GPricePP قیمت واحد گاز مصرفی بر مبنای تعرفه نیروگاهی (R/KW)
میزان مصرف گاز سیستم CHP برحسب میزان برق تولیدی موتور- ژنراتور از رابطه زیر قابل محاسبه است.
CHPGC =GSNP * GSPL*OpHr / ηGS,PL
:GSNP ظرفیت اسمی موتور- ژنراتور (KW)
:GSPL بار جزئی ۱ موتور- ژنراتور
:ηGS,PL راندمان موتور- ژنراتور در بار جزئی مورد نظر
:OpHr ساعات بهره برداری از سیستم
کل درآمد حاصل از نصب سیستم CHP ارزش برق تولید شده و کاهش مصرف سوخت بویلر در اثر تولید حرارت مجموعه CHP می باشد
BENEFITCHP = PR + BDGC * GPriceB
BDGC = CHPGC * (ηCHP– ηGS,PL) / ηB
:BENEFITCHP درآمد ناشی از اجرای سیستم CHP
:PR درآمد حاصل از تولید برق
BDGC میزان کاهش مصرف سوخت بویلر
:GPriceB قیمت واحد گاز مصرفی ساختمان بر مبنای تعرفه واحد تجاری (R/KW)
:ηCCHPراندمان کلی سیستم CHP
ηB: راندمان بویلر
در مواردی مانند بازار برق ایران که قابلیت فروش برق به شبکه وجود دارد، همواره حداکثر قیمت ممکن در محاسبات لحاظ می شود و با توجه به اینکه معمولا قیمت خرید از شبکه گران تر از قیمت فروش می باشد. برق تولید مازاد بر مصرف به شبکه فروخته می شود
بنابر این:
که PPi میزان برق تولید شده در لحظه Pd,i میزان تقاضای مصرف برق ساختمان در لحظه است. مقدار برق قابل فروش به شبکه در لحظهi برابرPPE,iاست.همچنین قیمت برق در ساعات مختلف شبانه روز به سه دسته تقسیم می شود، دوره کم باری، دوره متوسط و دوره پیک مصرف، از اینرو قیمت برق تولید شده برابر است با:
PR= (PPL*TL+ PPM*TM+ PPP*TP) + (PPL,E*TL,E + PPM,E *TM,E + PPP,E *TP,E)
PPL و PPM ،PPp
به ترتیب برق تولیدی مصرف شده توسط تولید کننده در دوره زمانی پیک، میان باری وکم باری شبکه است وTL و TM ,TPبه ترتیب تعرفه خرید برق در دوره های زمانی پیک، میان باری و کم باری شبکه است . پارامترهایPPL,E و PPM,E , PPP,Eبه ترتیب برق تولیدی فروخته شده به شبکه در دوره زمانی پیک، میان باری و کم باری شبکه است وTM,E ,TP,ETL,E به ترتیب تعرفه فروش برق به شبکه در دوره های زمانی پیک، میان باری و کم باری شبکه است . چنانچه بتوان میزان فروش برق را بطور قطعی تعیین کرد، تعرفه فروش برق به نرخ، خرید تضمینی محاسبه خواهد شد. بعلت سیاست های تشویقی دولت برای نصب سیستم های تعرفه فروش برق به شبکه که از تولید همزمان ،CHP تامین شده باشد، بیشتر از نرخ خرید از شبکه با تعرفه بیمارستانی است . در اینصورت رابطه بصورت زیر ساده می شود.
PR= (PPL,E*TL,E + PPM,E *TM,E + PPP,E *TP,E) , PP= PPL,E +PPM,E + PPP,E
معمولا انتخاب سایز سیستم های CHP بنحوی است که ( گاهی بطور شبانه روزی و گاهی بر طبق یک برنامه منظم ( در طول ساعات سال کارکنند. در اینصورت رابطه بصورت زیر ساده می شود.
PR= PP*TAve
:TAve میانگین تعرفه فروش برق به شبکه
سود حاصل از نصب سیستم CHP برابر اختلاف بین درآمد حاصل از سیستم و هزینه های آن می باشد که( با درنظر گرفتن تفاوت بین وضعیت گذشته (قبل از CHP نصب و وضعیت آتی آن محاسبه شده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.