بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- …

بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ-  …
۵۰۰ متر مربع

زیر ۲MW

۱۰۰۰ متر مربع

۲MW-5MW

۲۰۰۰متر مربع

۵MW-15MW

متر مربع

بالای ۱۵MW

هزینه متغیر ۳۰ سال
هزینه ثابت
کل انرژی تولید شده در مدت ۳۰ سال
۳-۷-۲ هزینه ها
هزینه های ثابت شامل: هزینه احداث، هزینه سایت، هزینه شبکه اختصاصی برق، هزینه انشعاب گاز در صورت استفاده از سوخت گازو هزینه های متغییر شامل:هزینه سوخت،هزینه پرسنل، هزینه تعمیر و نگهداری می شود.
۱٫هزینه احداث
مولدهای مقیاس کوچک بر اساس ظرفیت و تکنولوژی می توانند هزینه های متفاوتی را برای سرمایه گذار داشته باشند. اطلاعات مربوط به قیمت را معمولا شرکت های سازنده این مولد ها به تفکیک تکنولوژی و با واحد به صورت جداولی و به روز از طریق اینترنت یا طرق دیگر در اختیارخریداران قرار می دهند.
۲٫هزینه سایت
فضای لازم برای احداث مولد مقیاس کوچک در پست های برق- که امکان فنی احداث و بهره برداری از این مولدها در آن وجود داشته باشد- در قالب اجاره بلند مدت یا واگذاری مالکیت، در مواردی که این امر طبق مقررات امکانپذیر باشد در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد . ضمنا برای ترهین زمین مولد مقیاس کوچک به بانک یا موسسه مالی و اعتباری اعطا کننده وام(با حق استفاده به عنوان پست برق) مساعدت می کند.
زمین مورد نیاز این واحدها ، حداکثر تا ۲۰۰۰ متر مربع، به صورت رایگان واگذار می شود. به شیوه مندرج در جدول عمل می شود . حق بهره برداری از زمین های صنعتی با میزان ۱۰۰متر مربع به ازای هر مگاوات از ظرفیت مندرج در موافقت نامه احداث و همانطوری که ذکر شد تا سقف ۲۰۰۰ متر مربع رایگان می باشد
۳٫هزینه شبکه اختصاصی
مجموعه از تاسیسات مورد نیاز شامل خط و پست اختصاصی و تجهیزات اندازه گیری، حفاظت، پایش و مخابرات که مولد را به شبکه عمومی وصل می کند شبکه اختصاصی نام دارد. هزینه احداث شبکه اختصاصی بر عهده سرمایه گذار است ولی در بعضی از شرایط خاص این هزینه بر عهده شرکت توزیع می باشد .
۴٫هزینه انشعاب گاز
پرداخت هزینه های برقراری انشعاب گاز بر عهده سرمایه گذار است . در مواردی که گاز مصرفی مولد از انشعاب گاز یکی از نیروگاه ها یا دیگرتاسیسات متعلق به توانیر یا شرکت های زیر مجموعه آن تامین می شود نیز، گاز به قیمت سوخت نیروگاهی در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد .اگرانشعاب گاز مورد تایید شرکت گاز باشد ۷۰ % از هزینه انشعاب را به صورت پیش پرداخت به سرمایه گذار پرداخت می کند.

  1. محاسبه قیمت تضمینی

قیمت تضمینی برق با حاصل جمع قیمت پایه و پاداش بازده و پرداختی بابت سوخت مصرفی مولد جهت تامین انرژی مورد نظر توسط توانیر به دست می آید. هر یک از موارد فوق به ترتیب زیر به دست می آیند .
تعدیل ناشی از بازده الکتریکی موثر(پاداش بازده) پاداش بازده فقط برای بازدههای بالای ۴۲ %، پول این میزان گاز صرفه جویی شده به عنوان پاداش اختصاص مییابد و از حاصلضرب میزان گاز صرفه جویی شده در نرخ آزاد گاز طبیعی به دست می آید . این میزان درقراردادهای تبدیل انرژی طبق رابطه محاسبه می شود.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.