فایل – بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- قسمت ۲۰

فایل – 
بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- قسمت ۲۰

مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است.روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب ،از استدلال استقرای در تعمیم نتایج استفاده شده است . چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین سود غیر منتظره و بازده غیر عادی با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد و تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. بنابراین ضریب همبستگی شاخص دقیقی است، که بیان می کند تغییرات متغیر تا چه اندازه ای به متغیر دیگری وابسته است.

۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری

جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگیرنده شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۸۷-۸۴ به تعداد ۴۰۵ شرکت می باشد.
جهت انتخاب نمونه محدودیت های زیر بر روی شرکتهای جامعه آماری اعمال می شود:
به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به اسفندماه باشد. علت ایجا این محدودیت این است که در محاسبه متغیرها، به خصوص بازده، تا حد امکان دوره های زمانی مشابه باشند و شرایط و عوامل فصلی در انتخاب عوامل و متغیرها اثرگذار نباشد.
شرکتهایی که وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشند.
شرکتهایی که داده های مورد نظر آها در دسترس باشد.
بنابراین با توجه به موارد بند ۱ الی ۳ تعداد ۱۰۵ شرکت از جامعه آماری حذف شده اند و در ادامه از بین شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفند ماه بود، شرکت هایی که وقفه های معاملاتی بیش از ۶ ماه داشتند و شرکتهایی که اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیر های پژوهش را ارائه ننموده اند، از جامعه مطالعاتی حذف و در نهایت ۹۳ شرکت به عنوان نمونه سیستماتیک تحقیق انتخاب شدند(لیست شرکتهای نمونه در پیوست آمده است) و برای هر متغیر این پژوهش تعداد ۳۷۲ داده سال، جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است.

۴-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق:

اندازه متغیر های کنترل بتا
ریسک عدم پرداخت
سود غیر منتظره بازده غیر عادی انباشته
فرصت های رشد متغیر های کنترل پایداری سود

نمودار ۱-۳ مدل تحلیلی تحقیق

۵-۳متغیرهای مدل

به منظور بررسی و تعیین تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود از مدل رگرسیون زیر استفاده شده است:
=++ (۱-۱)
بازده غیر عادی انباشته برای شرکتi در سال t.
سود غیر منتظره استاندارد شده برای شرکتi در سال t.
: DR متغیر ریسک عدم پرداخت.
ریسک سیستماتیک سهام عادی برای شرکتi در سال t.
فرصت رشد که برابر با نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری سرمایه می باشد .
: پایداری سود.
اندازه شرکت که برابر لگاریتم ارزش بازار سرمایه آن در ابتدای دوره می باشد.
مقدار ثابت
ضریب واکنش سود
تا ضرایب متغیرها
متغیر وابسته:
بازده غیر عادی انباشته: بازده غیر نرمال از تفاوت بین بازده واقعی با بازده مورد انتظار برای هر ماه از سال محاسبه می شود. سپس از جمع کردن این بازده غیر عادی ماهانه طی ۱۲ ماه بازده غیر عادی انباشته سالانه حاصل می شود.
برای محاسبه بازده واقعی سهام از فرمول زیر استفاده می شود:
+ DPS
(۲-۱)      = بازده(R)
: قیمت سهام در ابتدای دوره
قیمت سهام در پایان دوره:
DPS : سود سهام نقدی پرداخت شده
تعداد سهام افزایش یافته × (مبلغ اسمی هر سهم – آخرین قیمت سهام)
تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه
(۳-۱) = مزایای حق تقدم
تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه
تعداد سهام جدید
(۴-۱) =تعداد سهام افزایش یافته
و برای محاسبه بازده مورد انتظار از بازده بازار محاسبه شده طبق شاخص کل بورس استفاده شده است:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است