جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- قسمت ۴

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- قسمت ۴

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۰۸
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۱۰۹
۱-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی اول ۱۰۹
۲-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ۱۰۹
۳-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی سوم ۱۱۰
۴-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی چهارم ۱۱۱
۵-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی پنجم ۱۱۱
۶-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی ششم ۱۱۲
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۱۲
۴-۵ پیشنهادها ۱۱۳
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش ۱۱۳
۲-۴-۵ پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی ۱۱۳
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۱۱۴
پیوست ها
جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری ۱۱۶
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۲۱
منابع لاتین: ۱۲۲
منابع اینترنتی: ۱۲۵
چکیده انگلیسی: ۱۲۶
جدول (۱-۱) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود ۱۱
جدول( ۱-۲ )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود ۲۵
جدول( ۲-۲) ضرایب شاخص Z آلتمن ۴۹
جدول( ۳-۲ )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای ۵۶
جدول (۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) ۸۲
جدول (۲-۴) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق ۸۵
جدول (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR) 86
جدول(۴-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره ۸۷
جدول (۵-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره ۸۸
جدول (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی ۹۱
جدول (۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی ۹۲
جدول (۸-۴) : ضرایب معادله رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی ۹۳
جدول( ۹-۴) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک ۹۵
جدول (۱۰-۴) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره ۲ ۹۶
جدول (۱۱-۴) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره ۳ ۹۸
جدول (۱۲-۴) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره ۴ ۱۰۰
جدول (۱۳-۴) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره ۵ ۱۰۱
جدول (۱۴-۴) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره ۵ ۱۰۳
جدول (۱۵-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل ۱۰۴
جدول(۱۶-۴) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 105
نمودار (۱-۲ ) همبستگی کاملاً منفی ۳۵

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir