مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت ۱۳

مقاله علمی با منبع :
بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت ۱۳

 نوآوری در بازارهای مالی و معرفی ابزار جدید، تأثیر مثبتی بر کارایی بازارهای مالی دارد. دوعقیده افراطی درباره نوآوری مالی وجود دارد. گروهی که معتقدند مهمترین انگیزه نوآوری تلاش برای گریز از مقررات (آربیتراژ)ویافتن رخنه ایدر قوانین مالیاتی است در قبال این عقیده ,گروهی دیگر اعتقاد دارند جوهر نوآوری معرفی ابزاری است که برای توزیع مجدد خطر در میان مشارکت کنندگان در بازار کارایی بیشتری دارد. دسته دیگر از انگیزه هاعبارتند از عقاید مذهب ورقابت. درواقع اگر عمل غایی نوآوری مالی رادر نظر بگیریم موارد زیر بیشتر اهمیت دارند
افزایش تغییرپذیری نرخ بهره، قیمت اوراق بهادار و نرخ مبادله و در نتیجه معرفی ابزارها و استراتژی ها برای توزیع مؤثر خطر
پیشرفت در ارتباط راه دور تکنولوژی کامپیوتری
پیچیدگی بیش تر کارها و آموزش علمی مشارکت کنندگان حرفه ای بازار
رقابت میان واسطه های مالی
وجود انگیزه برای گریز از مقررات و قوانین مالیاتی
تغییر الگوهای جهان ثروت
۲-۹طبقه بندی نوآوری های مالی (تبریزی،۱۳۷۶)
در دهه ۱۹۶۰ موجی از نوآوریهای مالی بهوجود امد.صاحب نظران بازار مالی این نوآوریهارا به شیوه های گوناگون طبقه بندی کرده اند که به شرح زیر است:
ابزار بازارگشا نقدینگی بازارودسترسی پذیری وجوه را باجذب سرمایه گذاران جدید وارائه فرصت جدیدبه وام گیرندگان,افزایش میدهند.
ابزارهای مدیریت خطر توزیع مجددخطر مالی به سوی کسانی که آمادگی خطر پذیری بیشتری دارندیا می توانند خطر را خنثی کنند وبنابراین بهتر می توانند آنرا تحمل کنند
نوآوری انتقال خطر قیمت نوآوریهایی هستندکه وسایل موثری برای مقابله باخطر قیمت یا نرخ مبادله در میان مشارکت کنندگان در بازار قرار دارد
ابزارهای انتقال خطر اعتباری توزیع مجدد خطر نکول یا عدم پرداخت  است
نوآوریهای نقدینه ساز سه کار انجام میدهند:
  الف)نقدینگی بازار راافزایش می دهند
    ب)به وام گیرندگان امکان می دهند که از منابع جدیدپول استفاده کنند
 ابزارها و فرایندهای خرید و فروش هم زمان که به سرمایه گذارن ووام گیرندگان امکان میدهن از تفاوت هزینه وبازده میان بازارها استفاده کنند ودر عین حال تفاوت در برداشت مردم از خطر ,ونیز تفاوت دیدگاه آنها دربارا اطلاعات مالیات مقررات رانشان میدهد.
ü      محصولات مالی جدید(دارایی های مالی و اسناد مشتقه( که با مقتضیات زمان مثل تورم هم خوانی بیشتری دارند .ونیز تناسب بیشتری بابازار دارندکه در آن دادوستد می کنند.
ü      استراتژی های استفاده از محصولات مالی یعنی استراتژیهایی که بیشتر از هر چیز دیگر ازمحصولات مالی استفاده میکنند
ü      ابزارهای اعتبار ساز   و  ابزارهای حق مالی
  ۲-۹-۱ واسطه های مالی
 واسطه مالی افرادی هستند که اوراق بهادار موجود در بازار را گردآوری و به انواع متفاوت آ تبدیل می کنند(هیبتی وهمکاران،۱۳۸۷)
واسطه های مالی بنگاه هایی هستند که به عنوان دلّالان نظام مالی در قبال سپرده های مردم اقدام به ایجاد پس انداز و وام م یکنند؛ وام های بلند مدت را تجهیزمی کنند و از این طریق نقدینگی را افزایش می دهند و از طریق ادغام تعداد زیادی وام،ریسک وام دهندگان کوچک )سپرده گذاران(را کاهش م یدهند (ختایی،۱۳۷۸)
۲-۹-۲مشخصه هاو ماهیت واسطه‎های مالی

  • واسطه‎های مالی وجوه را از یک گروه (پس‎اندازکنندگان) می‎گیرند و در اختیار گروه دیگر (بنگاهها) قرار می‎دهند.
  • هر یک از دو گروه از دریافت کنندگان و واگذارکنندگان بسیار بزرگ هستند تا بتوانند تنوع لازم را در دو طرف تأمین کنند. با توجه به این شرط، وضعیتی که یک نفر به نفر دیگر پولی قرض بدهد، مورد بحث نیست. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد در دو گروه زیاد نباشد، واسطه‌گری مالی محسوب نمی‎شود. (احسانی،۱۳۸۲)

۲-۹-۳ مهمترین واسطه های مالی
در کشورهای پیشرفته موسسات مالی مختلفی وجود دارد، ولی در ایران مهم ترین آنها عبارتند از:

  • نهادهای سپرده پذیر(بانک های تجاری ,موسسات پس انداز ,بانکهای پس انداز,اتحادیه های اعتباری)
  • مؤسسات تأمین مالی
  • صندوق های بازنشستگی
  • شرکت های بیمه(بیمه سوانح,بیمه عمر,بیمه اموال) ، (تبریزی،۱۳۷۶)

 ۲-۹-۴ نقش وکارکرد واسطه های مالی
ü      وساطت در انطباق سر رسیدها
ü      کاهش خطرباایجادتنوع

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir