سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت ۱۷

سامانه پژوهشی – 
بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت ۱۷

برای متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص FKAP در تحقیق حاضر از موجودی سرمایه در اقتصاد ایران استفاده شده است. موجودی سرمایه یا داراییهای تولیدشده ثابت مشهودعبارت است از مجموعه کالاهای سرمایه ای فیزیکی مشهود کشور که قابل اندازه گیری بوده و در فرآیند تولید کالاها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند. بنا به تعریف نظام حسابهای ملی، موجودی سرمایه، خالص ارقام تجمعی تشکیل سرمایه با توجه به طول عمر مفید آنها می باشد. بنابراین موجودی سرمایه را میتوان مجموع ارزش ” ساختمان و تأسیسات ” ماشین آلات و تجهیزاتی دانست که در فرآیند تولید مورد استفاده قرارگرفته یا قابل استفاده هستند. این مقادیر از سایت آمارهای سری زمانی بانک مرکزی گردآوری شده است. مقادیر این متغیر نیز همانند سایر متغیرهای تحقیق به شکل لگاریتمی مورد استفاده قرار گرفته است.
نمودار ۴-۲ نمودار موجودی سرمایه
ماخذ: یافته های تحقیق
همجنین در این تحقیق از متغیر حجم اعتبارات بانکی BANKC به عنوان یکی دیگر از متغیرهای توضیحی در مدل استفاده شده است. این متغیر نشان دهنده تغییرات در بازار پول می باشد. این مقادیر از سایت آمارهای سری زمانی بانک مرکزی گردآوری شده است. مقادیر این متغیر نیز همانند سایر متغیرهای تحقیق به شکل لگاریتمی مورد استفاده قرار گرفته است.
نمودار ۴-۳ نمودار نیروی کار
یکی دیگر از متغیرهای تحقیق در مدل لوین میزان نیروی کار LAB است که در این تحقیق از جعیت فعال استفاده شده است. این مقادیر از سایت آمارهای سری زمانی بانک مرکزی گردآوری شده است. مقادیر این متغیر نیز همانند سایر متغیرهای تحقیق به شکل لگاریتمی مورد استفاده قرار گرفته است.
برای وارد کردن اثر بازارهای مالی از متغیر حجم معاملات سالیانه در بورس VOLS به عنوان یکی دیگر از متغیرهای توضیحی در مدل استفاده شده است. این متغیر نشان دهنده تغییرات در بازار مالی می باشد. این مقادیر از سایت آمارهای سری زمانی بانک مرکزی گردآوری شده است. مقادیر این متغیر نیز همانند سایر متغیرهای تحقیق به شکل لگاریتمی مورد استفاده قرار گرفته است.
نمودار۴-۴: مربوط به حجم معاملات بورس
برای وارد کردن اثر بازارهای پولی از متغیر حجم اعتبارات بانکهاbankc به عنوان یکی دیگر از متغیرهای توضیحی در مدل استفاده شده است. این متغیر نشان دهنده تغییرات در بازار پول می باشد.
نمودار۴-۵: مربوط به حجم اعتبارات بانکها
۴-۳آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق:
آزمون ریشه واحد یکی از معمول ترین آزمون هایی است که برای تشخیص ساکن پذیری یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد برای این منظور از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته برای کلیه متغیرها طی دوره ۱۳۶۰-۱۳۹۱ استفاده شده است که فرضیه صفر (وجود ریشه واحد)، در مقابل فرضیه (عدم وجود ریشه واحد)، آزمون می شود اگر قدر
 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است