بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن …

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن  …

عنوان و شماره صفحه
جدول ۵-۵۹ – نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دوازدهم ۱۳۶
جدول ۵-۶۰- آمار توصیفی پاسخ گروههای سنی مختلف به عامل دوازدهم ۱۳۷
جدول ۵-۶۱- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروههای سنی مختلف در عامل دوازدهم ۱۳۷
جدول ۵-۶۲- آمار توصیفی پاسخ دو گروه سنی به عامل دوازدهم ۱۳۷
جدول ۵-۶۳- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سنی در عامل دوازدهم ۱۳۸
جدول ۵-۶۴- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل دوازدهم ۱۳۸
جدول ۵-۶۵- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات سطوح مختلف تحصیلات در عامل دوازدهم ۱۳۸
جدول ۵-۶۶- آمار توصیفی پاسخ سطوح تحصیلات به عامل دوازدهم ۱۳۹
جدول ۵-۶۷- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سطح تحصیلات در عامل دوازدهم ۱۳۹
جدول ۵-۶۸- آمار توصیفی نظرات کاربران و غیر کاربران اینترنت نسبت به عامل دوازدهم ۱۴۰
جدول ۵-۶۹- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات کاربر و غیر کاربر اینترنت نسبت به عامل دوازدهم ۱۴۰
جدول ۵-۷۰- میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی کشور در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۴۱
جدول ۵-۷۱- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل سیزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 141
جدول ۵-۷۲- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل سیزدهم ۱۴۲
جدول ۵-۷۳- میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۴۳
عنوان و شماره صفحه
جدول ۵-۷۴- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 144
جدول۵-۷۵- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهاردهم ۱۴۴
جدول ۵-۷۶- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل چهاردهم ۱۴۵
جدول۵-۷۷- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروههای سنی مختلف در عامل چهاردهم ۱۴۵
جدول ۵-۷۸- میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۴۶
جدول ۵-۷۹- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل پانزدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 147
جدول ۵-۸۰- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پانزدهم ۱۴۷
جدول ۵-۸۱- میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۴۸
جدول ۵-۸۲- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل چهاردهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 149
جدول ۵-۸۳- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل شانزدهم ۱۴۹
جدول ۵-۸۴- آمار توصیفی نظر رده های مختلف شغلی پاسخگویان در مورد عامل شانزدهم ۱۵۰
جدول ۵-۸۵- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات رده های شغلی مختلف در عامل شانزدهم ۱۵۰
جدول ۵-۸۶- آمار توصیفی نظرات مدیران عالی و میانی نسبت به عامل شانزدهم ۱۵۰
عنوان و شماره صفحه
جدول ۵-۸۷- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات مدیران عالی و میانی نسبت به عامل شانزدهم ۱۵۱
جدول ۵-۸۸- نتایج آزمون فریدمن برای عوامل ۱ تا ۱۶ ۱۵۱
جدول ۵-۸۸- آمار توصیفی آزمون فریدمن برای عوامل ۱ تا ۱۶ ۱۵۲
جدول ۵-۹۰- نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه دو به دو عوامل ۱۵۲
جدول ۵-۹۱- ماتریس همبستگی بین سئوالات ۱۵۴

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.