بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن …

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن  …

جدول ۵-۹۲- نتایج آزمون کرویت بارتلت و اندازه کایزر – مایر- الکین (KMO) 156
جدول ۵-۹۳- میزان اشتراک اولیه و بعد از استخراج عامل ها برای سئوالات ۱۵۷
جدول ۵-۹۴- ارزش ویژه مولفه ها ۱۵۸
جدول ۵-۹۵ – ماتریس عاملی دوران نیافته ۱۶۰
جدول ۵-۹۶- بارگذاری عاملی متغیرها ۱۶۱
جدول ۵-۹۷- ماتریس همبستگی مولفه ها ۱۶۲
جدول ۵-۹۸- بارگذاری عاملی متغیرها ۱۶۳
جدول ۵-۹۹- مقادیر آلفای کرونباخ به ازای هر عامل ۱۶۴
جدول ۵-۱۰۰- مقادیر آلفای کرونباخ به ازای هر عامل ۱۶۴
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۳-۱- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط کانادا ۴۳
شکل۳-۲- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط آمریکا ۴۴
شکل ۳-۳- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ویتنام ۴۵
شکل۳-۴- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط نیوزلند ۴۶
شکل۳-۵- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ۵۲
شکل۳-۶- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط سوئد و استرالیا ۵۳
شکل ۳-۷- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای سهامی بیمه ای آسیا ۵۶
شکل ۴-۱- مراحل انجام پروژه ۶۴
شکل۴-۲- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران ۷۴
شکل ۵-۱- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای مستقر در خوشه نساجی ۱۵۳
شکل ۶-۱- مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در خوشه نساجی یزد ۱۶۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۵-۱- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت ۹۰
نمودار ۵-۲- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن ۹۱
نمودار ۵-۳- وضعیت پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات ۹۲
نمودار ۵-۴- وضعیت پاسخگویان از نظر رده شغلی ۹۳
نمودار ۵-۵- وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تجربه استفاده از اینترنت ۹۴
نمودار ۵-۶- وضعیت شرکتها از نظر سن ۹۵
نمودار ۵-۷- وضعیت شرکتها از نظر تعداد پرسنل ۹۶
نمودار ۵-۸- وضعیت شرکتها از نظر نوع فعالیت ۹۷
نمودار ۵-۹- سطح تحصیلات مدیران شرکت ۹۹
نمودار ۵-۱۰- تعداد کامپیوتر موجود در شرکت ۱۰۰
نمودار ۵-۱۱- تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت موجود در شرکت ۱۰۱
نمودار ۵-۱۲- میزان استفاده شرکتها از تجارت الکترونیک ۱۰۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.