بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و …

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و  …

نمودار ۵-۱۳- میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۰۵
نمودار ۵-۱۴- میزان تاثیر کمبود نبروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۰۷
نمودار ۵-۱۵- میزان تاثیر بالابودن هزینه های تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۱۰
نمودار ۵-۱۶- میزان تاثیر آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۱۲
عنوان صفحه
نمودار ۵-۱۷- میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۱۷
نمودار ۵-۱۸- میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۲۰
نمودار۵-۱۹ – میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۲۳
نمودار ۵-۲۰- میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۲۵
نمودار۵-۲۱- میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک ۱۲۷
نمودار ۵-۲۲- میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک ۱۳۰
نمودار ۵-۲۳- میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن ۱۳۲
نمودار ۵-۲۴- میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۳۵
نمودار ۵-۲۵- میزان تاثیر ناکارآمد بودن نظام بانکی کشور در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۴۰
نمودار ۵-۲۶- میزان تاثیر وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۴۳
نمودار ۵-۲۷- میزان تاثیر وجود نداشتن کارتهای اعتباری داخلی با گستره فعالیت بین المللی در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۴۶
نمودار ۵-۲۸- میزان تاثیر بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۴۸
نمودار ۵-۲۹- نمودار اسکری برای تعیین تعداد مولفه ها ۱۵۹
فهرست نشانه های اختصاری
EC = تجارت الکترونیک
SME= شرکتهای کوچک و متوسط
کلیات تحقیق
 
عنوان تحقیق
بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن. مطالعه موردی : خوشه نساجی استان یزد
 
مقدمه
امروزه در کشورهای مختلف جهان سیساستهای معطوف به گسترش صنایع کوچک به سیاستهای مهم محوری تبدیل شده است و از این رهگذر پیشرفت صنایع کوچک نقش قابل توجهی در توسعه اجتماعی – اقتصادی این کشورها بازی می کند. نکته جالب توجه اینست که هرچه یک کشور از نظر توسعه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد تکیه توسعه صنعتی آن بیشتربه صنایع کوچک معطوف می شود و این نشان می دهد که صنایع کوچک را در جهان امروزی باید به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر در نظر داشت و با سیاستگذاری مناسب اقتصادی در جهت پیشرفت و توسعه آن همت گمارد (ایمانی راد،۷۲).
یکی از راهکارهایی که در محافل علمی برای ساماندهی به بحث صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، تجمیع این بنگاهها و ساماندهی آنها در قالب خوشه های صنعتی است و در راستای توسعه این خوشه ها بحث ICT و تجارت الکترونیک از جمله مواردی است که به آن توجه زیادی شده است.
 
ضرورت تحقیق
شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) در اکثر کشورهای جهان بیشترین سهم بنگاهها را به خود اختصاص می دهند، بنابراین نقش آنها در رشد ملی از لحاظ اقتصادی و استخدامی و تولید ناخالص ملی (GDP) کم نیست.
امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از :
پتانسیل اشتغال زایی بالا
نیاز کمتر به واردات
توزیع منابع درآمد و کاهش شکاف درآمدی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.