مقاله – بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

مقاله – 
بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه  …

این نوع تجارت شامل تمامی مبادلات تجاری – مالی بین شرکتها و سازمانهای دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکتها و پرداخت عوارض و مالیات از جمله این موارد است (صنایعی، ۸۷).
۸- تجارت دولت با دولت (G2G)
برای بستن قرارداد بین دو کشور یا دو سازمان دولتی از این سرویس استفاده می شود (صنایعی، ۸۷).
۹- تجارت مشتری با اداره (C2A)
مدل تجارت الکترونیکC2A هنوز پدیدار نشده است ولی به دنبال رشد انواع B2C و B2A دولتها مبادلات الکترونیکی را به حیطه های همچون جمع آوری کمکهای مردمی و پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجاری دیگر که بین دولتها و مردم ایجاد شود، گسترش خواهند داد (صنایعی، ۸۷).
۲-۲-۵- مزایای تجارت الکترونیک
در این امر که بکارگیری تجارت الکترونیک در صنایع مختلف روبه رشد است هیچ شکی وجود ندارد. بی شک آگاهی مدیران شرکتها از منافع بیشمار تجارت الکترونیک می تواند در توسعه استفاده از آن موثر باشد. برخی از مزایای تجارت الکترونیک بر حسب دو مؤلفه افق زمانی و منافع مستقیم یا غیر مستقیم به صورت شکل زیر ارائه شده است (حسینی و همکاران، ۸۵)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

منافع مستقیم صرفه جویی در هزینه های ارتباطات، تولید درآمدهای کوتاه مدت و …. حفظ مشتریان ، مشارکت در تجارت بلند مدت و ….
منافع غیر مستقیم فرصتهای بالقوه تجاری، بازاریابی و تبلیغات و …. تحول مداوم کسب و کار، ابتکارات و عمل تجاری جدید و ….
افق کوتاه مدت افق بلند مدت

جدول ۲-۱- منافع استفاده از تجارت الکترونیک در سازمانها
توربان و همکارانش مزایای تجارت الکترونیک را در سه دسته مزایا برای سازمان، مشتریان و جامعه به صورت زیر ارائه داده اند:
مزایای تجارت الکترونیک برای سازمانها
گسترش بازار سازمان به بازارهای ملی و بین المللی
تهیه مواد و خدمات از سایر شرکتها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر
کاهش هزینه ها
موجودیهای کمتر
کاهش هزینه های ارتباطات راه دور
کمک به شرکتهای کوچک برای مقابله و رقابت با شرکتهای بزرگ
مزایای تجارت الکترونیک برای مشتریان