بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری …

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری  …

جدول ۵-۲۵- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل چهارم ۱۱۴
جدول ۵-۲۶- آمار توصیفی پاسخ گروههای سنی مختلف به عامل چهارم ۱۱۴
جدول ۵-۲۷- نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات گروههای سنی مختلف در عامل چهارم ۱۱۵
جدول۵-۲۸ – آمار توصیفی پاسخ دو گروه سنی به عامل چهارم ۱۱۵
جدول ۵-۲۹- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه سنی در عامل چهارم ۱۱۵
عنوان و شماره صفحه
جدول ۵-۳۰- آمار توصیفی پاسخ سطوح مختلف تحصیلات به عامل چهارم ۱۱۶
جدول ۵-۳۱ – نتایج تست کروسکال والیس برای مقایسه نظرات در سطوح مختلف تحصیلی در عامل چهارم ۱۱۶
جدول ۵-۳۲- آمار توصیفی پاسخ دو سطح تحصیلی به عامل چهارم ۱۱۶
جدول ۵-۳۳- نتایج تست من ویتنی برای مقایسه نظرات دوگروه تحصیلی در عامل چهارم۱۱۷
جدول ۵-۳۴- میزان تاثیر پیچیدگی تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۱۸
جدول ۵-۳۵- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل پنجم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 118
جدول ۵-۳۶- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل پنجم ۱۱۹
جدول ۵-۳۷- آمار توصیفی نظرات کاربران و غیر کاربران اینترنت نسبت به عامل پنجم ۱۲۰
جدول ۵-۳۸- نتایج تست من- ویتنی برای مقایسه نظرات کاربر و غیر کاربر اینترنت نسبت به عامل پنجم ۱۲۰
جدول ۵-۳۹- میزان تاثیر مقاومت اعضاء در برابر تغییر در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۲۱
جدول ۵-۴۰- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل ششم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 121
جدول ۵-۴۱- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل ششم ۱۲۲
جدول ۵-۴۲- میزان تاثیر عدم آمادگی طرفهای تجاری در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۲۳
جدول ۵-۴۳- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هفتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 124
جدول ۵-۴۴- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هفتم ۱۲۴
جدول ۵-۴۵- میزان تاثیر وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۲۵
عنوان و شماره صفحه
جدول ۵-۴۶- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل هشتم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 126
جدول۵-۴۷- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل هشتم ۱۲۶
جدول ۵-۴۸- میزان تاثیر عدم وجود مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک ۱۲۸
جدول ۵-۴۹- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل نهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 128
جدول۵-۵۰- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل نهم ۱۲۹
جدول ۵-۵۱- میزان تاثیر عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک در عدم استفاده از تجارت الکترونیک ۱۳۰
جدول ۵-۵۲- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 131
جدول۵-۵۳- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل دهم ۱۳۱
جدول ۵-۵۴- میزان تاثیر ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک در عدم توسعه آن ۱۳۳
جدول ۵-۵۵- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل یازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 133
جدول ۵-۵۶- نتایج مقایسه پاسخها مبنی بر مشخصات پاسخگو و مشخصات شرکت در مورد عامل یازدهم ۱۳۴
جدول ۵-۵۷- میزان تاثیر پایین بودن امنیت در شبکه در عدم توسعه تجارت الکترونیک ۱۳۵
جدول ۵-۵۸- نتایج آزمون نسبت موثر بودن عامل دوازدهم در عدم توسعه تجارت الکترونیک در SMEs 136

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.