سامانه پژوهشی – بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

سامانه پژوهشی – 
بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه  …

صنایع کوچک و متوسط از بسیج منابع ملی حمایت می کند و در نتیجه باعث ایجاد فرصتهای شغلی، ایجاد رفاه و بالاخره فقر زدایی می شود (شقاقی و شفیعی، ۸۴). این صنایع به اقشار آسیب پذیر جامعه از قبیل جوانان و زنان کمک می کند (شقاقی و شفیعی، ۸۴). صنایع کوچک و متوسط می تواند نقش مهمی در تحقق روند خصوصی سازی کشور ایفا نماید و ثابت نموده که منعطف و نوآور است و در بسیاری از بخشها این صنایع امتیازات قابل توجهی نسبت به صنایع بزرگ دارند و این امر آنها را قادر می سازد سریعتر و مؤثرتر به تحولات و آینده جهانی پاسخ دهند.
۲-۳-۱- مشارکت بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی
دلایل تشویق رشد سریع شرکتهای کوچک و متوسط، نوآوری، اشتغالزایی، کاهش بیکاری، افزایش بهره وری و فقرزدایی محسوب می شود. این شرکتها در عرصه بین المللی و ملی قابلیتهای فراوانی دارند.
صنایع کوچک و متوسط و صنایع خرد، مشارکت حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی و صنعتی نظام های اقتصادی توسعه یافته و در حال توسعه دارند. آنها ستون فقرات بخش خصوصی را تشکیل می دهند، بیش از ۹۰ درصد بنگاههای جهان و ۵۰ تا ۶۰ درصد اشتغال در این بخش را شامل می شوند (شقاقی و شفیعی، ۸۴). این آمار در کشورهای در حال توسعه حتی بیشتر است و بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد کل صنایع ، کو چک یا متوسط و ۷۰ تا ۷۵ درصد اشتغال این صنایع را تشکیل داده و ۵۰ تا ۶۰ درصد محصولات صنعتی را تولید می کنند (شقاقی و شفیعی، ۸۴).
۲-۳-۲- اهمیت راهبردی بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه
شرکتهای کوچک و متوسط به طور کلی با شرایط کشورهای در حال توسعه سازگارترند زیرا:
صنایع کوچک و متوسط اشتغالزا هستند .
با توجه به اینکه صنایع کوچک و متوسط بطور معمول بیشتر از صنایع بزرگ به تأمین کنندگان محلی وابسته اند، در نتیجه بطور غیر مستقیم باعث ایجاد فرصتهای شغلی می شوند.
صنایع کوچک و متوسط بیشتر از سرمایه انبوه، به استفاده بیشتر از نیروی کار گرایش دارند.
صنایع کوچک و متوسط از ظرفیت سازی سیستماتیک و مولد حمایت می کنند. آنها به جذب منابع مولد در تمامی سطوح اقتصادی کمک می کنند و در ایجاد نظام اقتصادی پویا و منعطف که در آن بنگاههای بزرگ و کوچک به هم مرتبط هستند نقش دارند.
صنایع کوچک و متوسط بیشتر از صنایع بزرگ تمایل به پراکندگی و توزیع جغرافیایی دارند و باعث توسعه و اشاعه روحیه کارآفرینی و مهارت ها می شوند و موجب کاهش نابرابری اقتصادی در مناطق شهری و روستایی می شوند.
صنایع کوچک و متوسط در برابر شرایط متغیر انعطاف پذیرتر هستند.
صنایع کوچک و متوسط به دلیل حجم کوچکشان فاقد ساختارهای انعطاف ناپذیر و نظام های تصمیم گیری پیچیده هستند.
۲-۳-۳- نقش بنگاههای کوچک و متوسط در تجارت بین الملل
بنگاههای کوچک ومتوسط میتوانند در نقشهای مختلف به تجارت فزاینده بین المللی کمک نموده یا از آن منتفع گردند.که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود (شقاقی و شفیعی، ۸۴):
۱- تامین کننده محصولات و خدمات مورد نیاز شرکتهای بزرگ صادراتی
۲- صادرکننده محصولات جدید
۳- فراهم کننده خدمات پشتیبانی برای معاملات تجاری بین المللی (ازقبیل حمل ونقل داخلی، حمل و باربری، حق العمل گمرکی)
۲-۳-۴- تعریف بنگاههای کوچک و متوسط(SMEs)
وحدت کمی در مورد تعریف بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی وجود دارد. وزارتخانه های مختلف ، موسسات و سازمانهای مرتبط با این صنایع هرکدام به روشی، توصیف و طبقه بندی خود را از بنگاههای کوچک و متوسط ارائه داده اند.
بنگاههای کوچک و متوسط واحدهای تولیدی تجاری هستند که در طبقه بندی شرکتها به لحاظ اندازه درمراتب پایینتری نسبت به شرکتهای بزرگ قرار میگیرند . معمولا دسته بندی اینگونه بنگاهها مبتنی بر چهار شاخص عمده ذیل می باشد :
۱- تعداد شاغلین بنگاه
۲- مجموع داراییهای خالص بنگاه
۳- میزان سطح فروش بنگاه
۴- میزان سرمایه گذاری بنگاه
۵-تعداد کارکنان
مهمترین و معمولترین شاخص جهت تعریف اندازه بنگاههای کوچک و متوسط، تعداد کارکنان بنگاه است . اگر چه این شاخص در کشورهای مختلف دنیا بلحاظ تعداد متفاوت می باشد، اما بیشتر کشورها بنگاههای کوچک و متوسط را بلحاظ تعداد شاغلین در طیف معینی از یک تا دویست و پنجاه کارکن تعریف می نمایند.
تقسیم بندی صنایع شمال آمریکا بر اساس معیار تعداد پرسنل، حجم سرمایه متفاوت است و همچنین بسته به نوع صنعت نیز متفاوت می باشد. یکی از تعاریف در جدول زیر آمده است (Abbasi, Sarlak, Ghorbani & Abbasi Esfanjani, 2010):
جدول ۲-۲- طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد در صنایع شمال آمریکا

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

خرد کوچک متوسط