بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه  …

۷

۴۰

حداکثر بازگشت سرمایه(میلیون یورو)

۵

۲۷

حداکثر ترازنامه(میلیون یورو)

بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بنگاهای کوچک و متوسط واحدهای صنعتی (روستایی) و خدماتی هستند که که کمتر از ۵۰ نفر پرسنل دارند (شقاقی و شفیعی، ۸۴). وزارت تعاون نیز برحسب مورد تعریف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار ایران را در مورد این صنایع به کار می برد. مرکز آمار ایران، مطابق کتاب آمار سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹) کسب و کارها را به ۴ گروه طبقه بندی کرده است: کسب و کارهای ۹-۱ کارگر، ۴۹-۱۰ کارگر، ۹۹-۵۰ کارگر، بیش از ۱۰۰ کارگر. بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر ۱۰۰ نفر را به عنوان بنگاههای کوچک و متوسط تلقی می نماید (شقاقی و شفیعی، ۸۴).
گذشته از تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده می‌شود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک می‌کند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد:
معمولاً مدیریت سازمان‌های کوچک، توسط یک نفر انجام می‌گیرد که غالباً مالک همان واحد است. بنابراین در سازمان‌های کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود(شقاقی و شفیعی، ۸۴).
صاحبان تاثیر قوی در فرآیندهای تصمیم گیری دارند (فتحیان و ابراهیمی، ۸۴).
بین مدیر و کارکنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد(شقاقی و شفیعی، ۸۴).
در مقابل تغییرات بازار انعطاف پذیر ترند (ناصحی فر، سعادت و عباسی، ۸۹).
تمایل شدیدی به استقلال نشان می دهند (فتحیان و ابراهیمی، ۸۴).
معمولاً دسترسی کمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانکها و سازمان‌های مالی دارند(شقاقی و شفیعی، ۸۴).
دارای محصولات و خدمات محدودی هستند(فتحیان و ابراهیمی، ۸۴).
سرمایه اولیه این بنگاهها محدود است(ناصحی فر، سعادت و عباسی، ۸۹).
کارایی سرمایه در این بنگاهها بالاست(ناصحی فر، سعادت و عباسی، ۸۹).
در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش هدایت‌کننده و تعیین کننده ندارند(شقاقی و شفیعی، ۸۴).
ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تکنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمان‌های محلی و بومی انجام می‌شود(شقاقی و شفیعی، ۸۴).
تمایل زیادی برای پذیرش خطر ندارند (فتحیان و ابراهیمی، ۸۴).
ساختار منعطف و جریان اطلاعاتی بالایی دارند (ناصحی فر، سعادت و عباسی، ۸۹).
 در این تحقیق از تعریف سازمان صنایع کوچک استفاده شده است که بدین شرح است:
۹-۱ نفر کارگر (بنگاههای خرد)
۴۹-۱۰ نفر کارگر ( بنگاههای کوچک)
۱۴۹-۵۰ نفر کارگر (بنگاههای متوسط)
۲-۳-۵- تجمیع بنگاههای کوچک و متوسط
تجمیع بنگاههای کوچک و متوسط می تواند به شکلهای مختلف، از همزیستی ساده در یک شهرک صنعتی تا شکلهای پیشرفته تر تجمعات سازمان یافته، مانند پارک های علمی و خوشه های صنعتی باشد. در ساده ترین و ایستا ترین شکل که در شهرک های صنعتی یافت می شود، تجمیع می تواند کارایی عملیاتی را از طریق سهیم شدن در هزینه های پشتیبانی و زیرساختی که مسائل بااهمیتی در اقتصادهای در حال توسعه می باشند، ارتقاء دهد. همچنین تا حدی میتواند از طریق ارتقاء یادگیری اجتماعی به عنوان منبعی برای بهره وری و نوآوری تلقی شود (شقاقی و شفیعی، ۸۴).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.