بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن …

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن  …

وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک
پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه
معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تایید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع
پیش نیازهای درون زا شامل :
برخورداری از بازده بالای تجاری
برخورداری از بازده بالای اطلاعاتی
انسجام فعالیتها در راستای اهداف برنامه ریزی شده
برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک
استمرار در بهینه سازی
طراحی کارامد برای رسیدگی به خواست مشتریان و تأمین رضایت آنها
توانایی در همراهی با فناوریهای جدید
سازگاری در مسیرهای بازرایابی
در تحقیق دیگری ضمن معرفی پدیده تجارت الکترونیک و جایگاه آن در کشورهای مختلف، موانع توسعه آن در ایران و به ویژه استان مرکزی بررسی شده است (رستمی، اکبری و اصغری،۱۳۸۸). جهت برسی مشکلات موجود سه محور عمده در اولویت قرار گرفته اند. این عوامل به صورت مشروح در ذیل آمده است:
عوامل فرهنگی، سازمانی ، آموزشی:
عدم تبلیغات و آموزش همگانی در رسانه های جمعی
عدم پشتیبانی و حمایت و تبلیغ توسط دولت
عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی با تجارت الکترونیک
عدم وجود فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک
عدم آموزش های مناسب دانشگاهی و مراکز آموزشی
عدم آشنایی مردم با زبان انگلیسی
عدم همکاری نهادهای ذیربط
عدم وجود فضای رقابتی در استفاده از تجارت الکترونیک
کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص
زیرساختهای تکنیکی، فنی و عومل اقتصادی
عدم وجود قوانین بانکی، پستی، گمرکی منطبق با تجارت الکترونیک
عدم آشنایی مردم با قوانین حقوقی بین الملل در مورد تجارت الکترونیک
عدم آشنایی مردم با تضمین های حقوقی
عدم پشتیبانی حقوقی از پرداخت پول توسط خریداران به فروشندگان برون مرزی
عدم آشنایی قضات با تجارت الکترونیک
عدم آشنایی مردم با قوانین حقوقی داخلی
ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی
وجود سایت های غیر واقعی و عدم اطمینان خریداران
عدم وجود امنیت لازم در شبکه
عوامل فنی
عدم وجود کارتهای اعتباری داخلی منطبق با کدهای بین المللی
تبلیغات و پشتیبانی ضعیف از مرکز نقطه تجاری استان

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.