سایت مقالات فارسی – بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری …

سایت مقالات فارسی – 
بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری  …

پشتیبانی عملیاتی
بهره وری مدیریت
حمایتهای تصمیمگیری استراتژیک
آمادگی سازمانی
فشار خارجی
راحتی استفاده درک شده
کاربرد درک شده
شکل۳-۲- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط آمریکا
این مدل با استفاده از تکمیل پرسشنامه به تایید رسیده است. در این مدل سه عامل بر درک استراتژیک تجارت الکترونیک موثر است:
۱- پشتیبانی عملیاتی: نشان می دهد که تجارت الکترونیک چگونه می تواند هزینه ها را کاهش دهد. خدمات به مشتری را بهبود دهد و کانالهای توزیع را افزایش دهد. چگونه می تواند نقش مثبتی در پشتیبانی تولید داشته باشد و ارتباط با مشتریان را پشتیبانی کند و قدرت رقابت را افزایش دهد.
۲- بهره وری مدیریت: نشان دهنده توانایی تجارت الکترونیک در دستیابی به اطلاعات، تامین ابزار تصمیم گیری، ارتقاء ارتباطات در سازمان و بطور کلی ارتقاء بهره وری مدیریت است.
۳- حمایتهای تصمیم گیری استراتژیک: نشان دهنده توانایی تجارت الکترونیک در پشتیبانی و تامین اطلاعات برای تصمیمات استراتژیک و پشتیبانی همکاری بین شرکاء در صنعت می باشد.
این مدل در برگیرنده ۴ عامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک است:
۱- آمادگی سازمانی: شامل آمادگی مالی و و تکنولوژیکی سازمان در پذیرش این فناوری است. این عامل سازگاری EC با فرهنگ، ارزشها و تکنولوژی موجود در شرکت و جدیت مدیریت برای پذیرش EC را شامل می شود.
فشار خارجی شامل پنج فاکتور رقابت، عوامل اجتماعی، میزان ارتباط با شرکتهای استفاده کننده EC و صنعت و دولت می باشد.
راحتی در شده
کاربرد درک شده
پس از جمع آوری داده ها، مدل مذکور بازبینی شده و عامل رقابت به آن اضافه شده است.
در تحقیق دیگری با استفاده از مدل گراندون – پیرسون و تطبیق این مدل با شرایط SME در کشور ویتنام، مدلی به شکل زیر ارائه شده است (Pham, Pham & Nguyen, 2009):
آمادگی سازمانی
فشار خارجی
راحتی استفاده درک شده
کاربرد درک شده
پشتیبانی عملیاتی
بهره وری مدیریت
حمایتهای تصمیمگیری استراتژیک
اعتماد
ریسک درک شده
شکل ۳-۳- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ویتنام
این مدل مانند مدل پژوهش انجام شده در آمریکاست با این تفاوت که عامل اعتماد و ریسک بطور مجزا دیده شده است.
در تحقیق دیگری که در بنگلادش در راستای بررسی عوامل مؤثر بر بکاگیری تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط انجام گرفته است مدلی بر اساس تئوری راجرز پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفته است. این مدل شامل موارد زیر است ( Salah Azam & Quaddus , 2009):
پیچیدگی درک شده، مزایای درک شده، سازگاری درک شده، آزمون پذیری درک شده، مشاهده پذیری درک شده، ریسک درک شده، تطبیق اینترنت
در پژهش دیگری چارچوب پذیرش فناوری تجارت الکترونیک در نیوزلند با تأکید خاص بر بخش بنگاههای کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته است. مدل مورد نظر به شرح زیر است (خلیل مقدم و جلالی، ۱۳۸۹)
عوامل فنی
مزیت نسبی
پیچیدگی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.