تحقیق دانشگاهی – بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

تحقیق دانشگاهی – 
بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه  …

عوامل قانونی
زیرساختهای موجود
حمایت دولت
۲-۲- عوامل رقابت
شدت رقابت در صنعت
استفاده رقبا از اینترنت
که نتایج بررسی نشان داده که هزینه ها و امنیت بیشترین تأثیر را داراست.
تحقیقی با هدف شناسایی عوامل بحرانی موفقیت در توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط در استان یزد انجام شده است (Abbasi, Sarlak, Ghorbani & Abbasi Esfanjani, 2010) در این پژوهش مدلی سه بعدی تعریف و به تایید رسیده است.
مدل شامل موارد زیر است:
مزایای درک شده
کاربرد درک شده
راحتی استفاده درک شده
محیط صنعتی
مشخصات ابداعی شرکت
محیط رقابتی صنعتی
بلوغ فناوری اطلاعات سازمان
قواعد ذهنی
۳-۴- بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
۳-۴-۱- سایر کشورها
در تحقیقی درزمینه منافع و محدودیتهای اجرای تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط (SME) در کشور زیمبابوه به موانع زیر اشاره شده است (Thulani, Tofara & Langton, 2010):
هزینه زیاد اجرا
پیچیدگی اجرا
مقاومت در برابر تغییر
نبود مهارتهای تکنیکی و تخصص IT
کمبود وقت برای اجرای تجارت الکترونیک
نامناسب بودن تجارت الکترونیک برای محصولات و خدمات شرکتهای کوچک و متوسط (SME)
ناآگاهی از منافع تجارت الکترونیک
نبودن اعتماد
کمبود منابع مالی
۱۰- نبودن حمایت مدیریت ارشد
این پژوهش به روش پرسشنامه ای صورت گرفته و بنا به یافته های تحقیق هزینه و پیچیدگی اجرای تجارت الکترونیک و نامناسب بودن این روش برای شرکتهای کوچک و متوسط بیشترین تاثیر را داشته اند.
در تحقیقی با عنوان “عواملی که بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط تاثیر دارند”، موانع پذیرش تجارت الکترونیکشامل موارد زیر ارائه شده است (Chong, 2010):
هزینه راه اندازی اولیه
کمبود نیروی انسانی متخصص
موارد امنیتی
عدم آمادگی فروشندگان یا تامین کنندگان در پذیرش تجارت الکترونیک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.