بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و …

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و  …

در پژوهش الاتکن و کبنی (۲۰۱۰) موانع عبارتند از هزینه بالای اجرا، کمبود نیروی انسانی ماهر، سرعت پایین اینترنت، موانع امنیتی و عوامل ریسک بالا در اجرا که مهمترین آنها، عوامل امنیتی شناخته شده است. جالب توجه آنست که ۹۰ درصد پاسخگویان کمبود نیروی انسانی را بی اهمیت دانسته اند (Olatokun & Kebonye, 2010).
مدل مفهومی زیر در چندین تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است (Kapurubandara & Lawson, 2007)، (Kapurubandara, 2009)، (Kapurubandara & Lawson, 2009) در این مدل موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط به دو بخش موانع داخلی و خارجی تقسیم بندی شده اند و در همه این پژوهشها به تایید رسیده است.
موانع خارجی موانع داخلی
خصوصیات مالک
مشخصات شرکت
هزینه و نرخ بازگشت سرمایه
زیرساخت
فرهنگ
سیاست
قوانین
پذیرش
حمایت خارج از سازمان
حمایت داخل سازمان
حل معضل
شکل۳-۵- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
لازم به توضیح است که موانع داخلی در این مدل به شرح زیر می باشند:
عدم آشنایی مدیران با تجارت الکترونیک و مزایای آن، هزینه زیاد تجارت الکترونیک و نرخ بازگشت سرمایه طولانی آن، کمبود زیرساختهای لازم در شرکت نظیر کامپیوتر و خطوط اینترنت و …، کمبود وقت مدیران، فرهنگ سازمانی
همچنین موانع خارجی به شرح زیر می باشد:
نبودن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، موانع فرهنگی، هزینه زیاد ارتباطات، عدم حمایت دولت از تجارت الکترونیک، کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص، موانع امنیتی، کمبود دانش در مورد تجارت الکترونیک، عدم آمادگی مشتریان یا تامین کنندگان برای تجارت الکترونیک، نبودن زیرساختهای اصلی مخابراتی، نبودن کارتهای اعتباری بین المللی، ناکارآمد بودن نظام بانکی
در تحقیقی که در دو کشور سوئد و استرالیا صورت گرفته است مدل مفهومی زیر به عنوان مدل موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط لحاظ شده است(Mac Gregor & Vrazalic , 2005):
موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
کمبود دانش فنی مورد نیاز در سازمان
پیچیدگی تجارت الکترونیک برای اجرا
سرمایه گذاری فنی لازم بسیار زیاد
کمبود وقت برای اجرا
مشکل در انتخاب موارد مختلف تجارت الکترونیک
موارد امنیتی
نامناسب بودن تجارت الکترونیک برای محصولات و خدمات
نامناسب بودن تجارت الکترونیک برای نحوه تجارت
نامناسب بودن تجارت الکترونیک برای نحوه تجارت طرفهای تجاری
منفعت نداشتن برای سازمان
مشکل در انتخاب موارد مختلف تجارت الکترونیک
بسیارپیچیده
نامناسب
شکل۳-۶- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط سوئد و استرالیا
۳-۴-۲- ایران

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.