بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن …

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن  …

هزینه های کلان توسعه
عوامل رفتاری
مقاومت پرسنل در برابر تغییر
عدم پشتیبانی و احساس نیاز مدیران
عوامل ساختاری
کمبود نیروی انسانی متخصص
ضعف ساختار اجرایی و هماهنگ کننده
ناکافی بودن بودجه
هزینه های کلان توسعه
عوامل ماهیت
پیچیدگی رشته های بیمه
ضرورت بازدید اولیه و ارزیابی خسارت به صورت حضوری
شکل ۳-۷- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای سهامی بیمه ای آسیا
۳-۵- جمع بندی و نتیجه گیری
جدول ۳-۱- موانع اشاره شده در تحقیقات پیشین با بیشترین فراوانی

عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی با تجارت الکترونیک کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص پیچیدگی تجارت الکترونیک برای اجرا
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

بالا بودن هزینه های تجارت الکترونیک

آگاهی ناکافی از مزایای تجارت الکترونیک

عدم آمادگی مشتریان و تامین کنندگان و رقبا در پذیرشEC

مقاومت اعضای سازمان در برابر تغییر

موانع فرهنگ عمومی

وجود نداشتن مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک

پایین بودن امنیت در شبکه

ناکارآمدی نظام بانکی برای انجام تجارت الکترونیک

ناکافی بودن قوانین حقوقی در ارتباط با تجارت الکترونیک

وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن

وجود نداشتن کارتهای اعتباری مطمئن

بازگشت سرمایه طولانی تجارت الکترونیک

عدم پشتیبانی دولتها و نهادهای ذیربط از تجارت الکترونیک

کمبود وقت برای اجرای تجارت الکترونیک