پژوهش – بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

پژوهش – 
بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه  …

روش تحقیق
۴-۱- مقدمه
با توجه به اهمیت روزافزون بکارگیری تجارت الکترونیک در صنعت کشور و بخصوص در صنایع کوچک و متوسط، در این تحقیق سعی شده است به شناسایی موانع استفاده از این مقوله در شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته شود. از سوی دیگر با اهمیت صنعت نساجی در کشور، این صنعت برای تحقیق انتخاب شده و با محدود نمودن چارچوب تحقیق به واحدهای صنعتی نساجی مستقر در استان یزد، این پژوهش به دنبال شناسایی موانع توسعه EC و یافتن راهکارهای عملی است. در این فصل به روش تحقیق، نحوه تنظیم پرسشنامه و جمع آوری داده ها و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.
۴-۲- نوع روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ دسته بندی تحقیقات، برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات کیفی محسوب می شود که به روش پیمایش اجرا شده است. پیمایش عبارتست از جمع آوری اطلاعات با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف، پیشبینی یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت میپذیرد. پیمایش معمولا در مقیاس بسیار وسیع انجام می شود و نقطه مقابل تجربیات آزمایشگاهی است.
هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها به حل مسائل موجود پرداخته می شود، تحقیق از نوع کاربردی است. تحقیق حاضر از نظر پژوهش کاربردی و کمی است و از نظر روش جزء تحقیقات پیمایشی محسوب می شود.
۴-۳- جامعه و نمونه آماری
۴-۳-۱- جامعه
اشاره به گروهی داردکه از یک خصوصیت مشترک برخوردارند که آنها را از دیگر گروهها متمایز می کند. جامعه به گروهی از افراد، رویدادها و پدیده های مورد بررسی پژوهشگر اشاره می کند که وی می خواهد آنرا مطالعه کند (دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۹).
۴-۳-۲-جامعه هدف
پژوهشگران همیشه کلیت یک جامعه را مطالعه نمی کنند، زیرا نمی توانند همه اعضاء جامعه را شناسایی کنند یا نمی توانند فهرست اسامی آنها را بدست آورند. بنابراین در عمل جامعه هدف را مطالعه می کنند. به عبارت دیگر جامعه هدف، فهرستی از همه اعضاء جامعه است که نمونه از آن استخراج شده است (دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۹).
جامعه هدف این پژوهش با توجه به اینکه مورد کاوی خوشه نساجی استان یزد است، شامل افراد از واحدهای صنعتی نساجی (کوچک و متوسط) می باشد. سازمان صنایع کوچک و دفتر خوشه نساجی یزد آمار این واحدها را به شرح زیر می داند:
فعالان اصلی خوشه نساجی یزد تولید کنندگان واحدهای کوچک و متوسط می باشند که از نظر نوع تولید به ۶ دسته تقسیم می شوند: پارچه رومبلی، روفرشی، پرده ای و سوسن، دستمال ابریشمی، پارچه پیراهنی و محصولات متفرقه (ترمه و لیلی و مجنون)
پراکندگی این واحدها را در سطح استان می توان به نحوه زیر طبقه بندی کرد:
۱ منطقه گرد فرامرز و ابرند آباد ۵۰ درصد
۲ مناطق مریم آباد و محمود آباد و اکرم آباد ۴۰ درصد
۳ شهرک صنعتی و پراکنده در سطح استان ۱۰ درصد
در مجموع در ۷۰۰ واحد تولیدی، ۲۵۰۰۰ نفر اشتغال دارند و با وجود سطح بالای اشتغال کمترین سرانه سرمایه گذاری را در بین سایر بخشهای صنعتی به خود اختصاص داده است (شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، ۱۳۸۹)
در حال حاضر استان یزد کاملترین تنوع را در انواع رشته های نساجی در کشور دارد. استان یزد در تولید پارچه های پنبه ای و الیاف مصنوعی، ریسندگی نخ پنبه و پلی استر و فرش ماشینی و پارچه فاستونی رتبه دوم و در تولید پارچه رومبلی رتبه اول را در کشور داراست (شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، ۱۳۸۹)
۴-۳-۳- عضو جامعه آماری
عضو جامعه آماری جزئی از کل جامعه آماری است. هر کدام از افراد از واحدهای خوشه نساجی یزد عضو این جامعه آماری هستند.
۴-۳-۴- نمونه
نمونه زیرمجموعه ای از جامعه است. در برگیرنده برخی از اعضاء منتخب جامعه است. به عبارتی برخی و نه همه عناصر جامعه می توانند نمونه را تشکیل دهند. بنابر این یک نمونه، گروهی فرعی یا زیرمجموعه ای از جامعه است. با بررسی نمونه پژوهشگر می تواند قادر به استخراج نتایجی شود که قابل تعمیم به جامعه است.
گروه نمونه، مدیران واحدهای خوشه نساجی یزد هستند که طبق جدول کرجسی- مورگان جهت نمونه گیری از جامعه ای با ۷۰۰ واحد تولیدی ۲۴۸ نمونه لازم است.
از طرفی به علت محدودیتها در راستای تکمیل پرسشنامه ( عدم همکاری برخی واحدها در تکمیل پرسشنامه، وقت و هزینه زیاد) تکمیل این تعداد پرسشنامه میسر نبوده است.
از سوی دیگر راسکو قواعد زیر را برای تعیین حجم نمونه پیشنهاد می کند (دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۹):
برای بیشتر بررسی ها حجم نمونه بزرگتر از ۳۰ و کمتر از ۵۰ مناسب است.
در جاهاییکه نمونه ها به نمونه های فرعی تقسیم می شوند حداقل حجم نمونه برای هر طبقه ۳۰ می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.