بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه  …

در پژوهشهای چند متغیری حجم نمونه باید چند برابر (ترجیحا ۱۰ برابر) و بزرگتر از تعداد متغیرها در پژوهش باشد.
طبق قانون دوم راسکو، بنا به تمرکز جغرافیایی واحدها در مناطق گرد فرامرز و ابرند آباد، مریم آبادو محمود آباد و اکرم آباد، شهرک صنعتی و پراکنده در سطح استان اگر ۵ منطقه درنظر گرفته شود تعداد ۱۵۰ نمونه کافیست . در این تحقیق ۱۸۴ نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند.
لازم به توضیح است که در حد امکان نمونه گیری تصادفی بوده است. ولی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه واقعی، نمی توان به طور قطع نمونه گیری تصادفی انجام داد.
۴-۴- روش گرداوری داده ها:
در طی مراحل این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با خبرگان و همچنین از پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است.
روش کتابخانه ای:
به منظور تنظیم ادبیات و مبانی نظری پژوهش که در فصل دوم ارائه شده است و نیز به منظور کشف موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط، طرح سئوالات پرسشنامه و ارائه پرسشهای پژوهش، مطالعات نظری با استفاده از تحقیق کتابخانه ای و نیز جستجوی اینترنتی صورت گرفته است.
روش پیمایشی:
پس از تحقیق کتابخانه ای پرسشنامه ای تنظیم شده و از آن جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است.
۴-۵- شرح مراحل تحقیق
در این تحقیق نحوه انجام پژوهش به صورت زیر بوده است:
بررسی پیشینه موضوع
استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
جمع آوری نظرات خبرگان IT و صنعت در مورد این عوامل
استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی
تهیه مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در SME ایرانی
تهیه پرسشنامه
تکمیل پرسشنامه توسط صاحبان صنعت
ارزیابی نظرات مدیران صنعت و تجزیه و تحلیل داده ها
اولویت بندی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای مستقر در خوشه نساجی
ارائه مدل تجاری توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای مستقر در خوشه نساجی یزد
بررسی پیشینه موضوع
استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در SMEs
جمع آوری نظرات خبرگان IT و صنعت در مورد این عوامل
استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در SMEs ایرانی
تهیه مدل مفهومی عدم توسعه EC در SMEs ایرانی
تهیه پرسشنامه
توزیع و تکمیل پرسشنامه
تجزیه و تحلیل داده ها
اولویت بندی موانع توسعه EC در واحدهای خوشه نساجی یزد
ارائه مدل تجاری توسعه EC در واحدهای خوشه نساجی یزد
شکل ۴-۱- مراحل انجام پروژه
۴-۵-۱- بررسی پیشینه موضوع
جهت آشنایی بیشتر با موضوعات طرح شده در پژوهش، شامل مفاهیم تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک و متوسط، بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط و مزایا و محدودیتهای آن و جهت ورود به گام بعدی تحقیق، جزوات، مقالات، کتب، نشریات، سایتهای اینترنتی، پایان نامه ها و مطالب مرتبط با موضوع تحقیق، جستجو، تهیه، مطالعهو یادداشت برداری گردید.
۴-۵-۲- استخراج موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
بر اساس بررسی روی پیشینه موضوع، موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط از منابع داخلی و خارجی استخراج شد.