متن کامل – بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل …

متن کامل – 
بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل  …

عوامل اقتصادی
بالابودن هزینه های اولیه EC
عدم وجود مزیت کافی در استفاده از EC
بازگشت سرمایه طولانی EC
موانع توسعه EC در SME
عوامل فرهنگ
عدم آمادگی طرفهای تجاری برای EC
وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از EC
عدم استفاده رقبا از EC
مقاومت اعضاء در برابر تغییر
عوامل دانش
عدم آشنایی مدیران صنعت و بازرگانی با EC
آگاهی ناکافی از مزایای EC
پیچیدگی EC برای اجرا
شکل۴-۲- مدل مفهومی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران
۴-۵-۶- تهیه پرسشنامه
در این گام با توجه به نیاز به تجزیه و تحلیل آماری، ابزار پرسشنامه انتخاب گردید و با الگوگیری از تحقیقات پیشین پرسشنامه اولیه طراحی شد. سپس برای اعتبار محتوایی آن با چند تن از خبرگان IT و اساتید دانشگاه و صاحبان صنعت مشورت صورت گرفت و طی سه مرحله پرسشنامه نهایی تنظیم شد. مصاحبه های حضوری با خبرگان منجر به رفع ابهام برخی سئوالات و حذف یا اضافه شدن برخی موارد گردید. پرسشنامه مذکور در پیوست اول ارائه شده است. موارد لحاظ شده در این پرسشنامه در چهار بخش کلی به شرح زیر می باشد:
بخش اول- مشخصات پاسخگو شامل جنسیت، سن، سطح تحصیلات، رده شغلی، تجربه استفاده از اینترنت.در این بخش از مقیاس اسمی استفاده شده است.
بخش دوم- مشخصات شرکت شامل نام شرکت، سن شرکت، تعداد پرسنل، نوع فعالیت، سطح تحصیلات مدیران شرکت، تعداد کامپیوتر موجود و تعداد کامپیوتر متصل به اینترنت در شرکت. در این بخش نیز از مقیاس اسمی استفاده شده است.
بخش سوم- سطح بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت که از پست الکترونیک تا وب سایت با قابلیت سفارش گیری و ارائه خدمات اینترنتی را شامل می شود.
بخش چهارم- بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکت
در این بخش از پاسخگویان خواسته شده است تا با طیف ۵ ارزشی لیکرت میزان تاثیر موانع شناخته شده را ارزشیابی کنند.
۴-۵-۷- توزیع و تکمیل پرسشنامه
در این مرحله با هماهنگی دفتر خوشه نساجی، محقق به صورت حضوری پرسشنامه را بین نمونه آماری توزیع نموده و با مصاحبه حضوری با افراد، آنها را تکمیل نموده است.
پراکندگی واحدهای تولیدی، عدم همکاری برخی واحدها در تکمیل پرسشنامه، پایین بودن سطح تحصیلات و اطلاعات برخی پاسخگویان و … از مشکلات جمع آوری داده ها محسوب می شد که با مراجعات زیاد و طی مدت زمان بیش از یکماه، تکمیل ۱۸۴ پرسشنامه میسر شد.
۴-۵-۷-۱- روایی
روایی اصطلاحی است که به هدفی که برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند. روایی محتوا به این مطلب اشاره می کند که نمونه سئوالهای مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامع سئوالهای ممکن است که می توان از موضوع مورد نظر تهیه کرد (دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۹).
بدین منظور در تحقیق حاضر با استفاده از نظر ۴ نفر از خبرگان تجارت الکترونیک تمامیت موارد ذکر شده به تایید رسیده است.
۴-۵-۷-۲- پایایی
پایایی یک سنجه ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ ها را در ابزار اندازه گیری نشان می دهد و به درستی و خوب بودن یک سنجه کمک می کند. پایایی سازگاری منطقی بین سئوالها نوعی آزمون از سازگاری منطقی پاسخ های پاسخ دهندگان به همه سئوالها در یک پرسشنامه است.معمول ترین آزمون پایایی هماهنگی منطقی بین سئوالها ضریب آلفای کرونباخ است (دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۹).
مقدار پایایی پرسشنامه در جدول به شرح زیر آمده است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Reliability Statistics