بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل …

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل  …

Cronbach’s Alpha

Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items

N of Items

.۷۸۱

.۷۸۳

۱۶

همانگونه که از جدول فوق مشخص است مقدار آلفا ۰٫۷۸ است. درنی آلفای بالای ۰٫۷ را مناسب دانسته است (برقی اردکانی، ۱۳۸۹). همانطور که مشاهده می شود پایایی بدست آمده برای پرسشنامه مورد نظر بالای ۰٫۷ است و بنابراین پایایی پرسشنامه مورد تایید است.
۴-۵-۸- تجزیه و تحلیل د اده ها
داده های بدست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد تحلیل قرار گرفته اند. تحلیل داده ها در ۲ بخش تحلیل توصیفی و استنباطی سئوالات و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده است.
۴-۵-۸-۱- آمار توصیفی و استنباطی سئوالات پرسشنامه
برای ارائه آمار توصیفی از نمودارهای فراوانی و جداول توصیفی استفاده شده است. به منظور ارائه تحلیل های استنباطی از آزمون فرض بهره گرفته شده است.
برخی مواقع نسبت به پذیرش یا رد یک اظهار نظر در مورد یک پارامتر تصمیم گیری می شود. عموما این اظهار نظر یک فرض نامیده می شود و به این روش تصمیم گیری آزمون فرض گفته می شود.
یک فرضیه آماری عبارتست از یک اظهار نظر در مورد توزیع احتمال یک متغیر تصادفی که به صورت H0 و H1 بیان می شود (محلوجی، ۱۳۷۵)
آزمونهای فرضیه زیر در این پژوهش انجام شده است:
۴-۵-۸-۱-۱- فرضیه اول
در استنباط آماری و به کمک یک نمونه تصادفی و با استفاده از روشهای آماری، پارامترهای مجهول جامعه را تخمین می زنند و یا صحت فرضیه های آماری را آزمون می نمایند. در آمار پارامتری قانون توزیع متغیر تصادفی در جامعه معلوم فرض می شود و در اغلب موارد نوع توزیع نرمال در نظر گرفته می شود (صالحی صدقیانی و ابراهیمی، ۱۳۸۱). نرمال بودن برای معرفی منحنی زنگوله ای شکل و متقارن که در آن بیشترین فراوانی نمره ها در وسط و کمترین فراوانی، در کرانه ها قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد (رضایی، ۱۳۸۹). اگر قانون توزیع جامعه معلوم نباشد و توزیع جامعه نرمال نباشد در این صورت شرایط استفاده از روشها و فرمولهای آمار پارامتری وجود ندارد و باید از آمار ناپارمتری استفاده شود (صالحی صدقیانی و ابراهیمی، ۱۳۸۱).
پیش از آغاز روند تحلیل و استنباط اماری باید تست نرمال بودن داده ها انجام شود تا معلوم شود که باید از آمار پارامتریک یا ناپارمتریک استفاده نمود.
آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K.S) همخوانی فراوانی تجمعی حاصل از یک نمونه را با فراوانی تجمعی یک توزیع نظری مقایسه می نماید.
در این آزمون، فرضیه های H0 و H1به شرح زیر هستند:
H0 : F(x) = Fe(x)
H1 : F(x) ≠ Fe(x)
بر ای تمام مقادیر متعلق به دامنه x
حداقل برای یک مقدار متعلق به دامنه x
۴-۵-۸-۱-۲- فرضیه دوم
در این پژوهش از آزمون فرض برابری نسبت استفاده شده است. بدین معنی که موانعی (در بند ۴ پرسشنامه) که ۵۰ درصد پاسخگویان تاثیر آن را بسیار زیاد و زیاد دانسته اند از عوامل مهم شناخته می شوند. بدین ترتیب:
H0 : P = 0.5
H1 : P ≠ ۰٫۵
این آزمون فرض با استفاده از آزمون بینم صورت گرفته است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.