علمی : بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

علمی :
بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه  …

۴-۵-۸-۱-۳- فرضیه سوم
جهت مقایسه پاسخها با توجه به سن پاسخگویان ازآزمون فرض زیر استفاده شده است
H0 : µ۱ = µ۲ = µ۳ = µ۴
H1: میانگینها با هم برابر نیستند
دسته ۱: افراد کمتر از ۳۰ سال
دسته ۲: افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال
دسته ۳: افراد بین ۴۰ تا ۵۰ سال
دسته ۴: افراد بیش از ۵۰ سال
به منظور این مقایسه از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. این تست برای آزمون برابری میانگین چند جامعه به کار می رود. در این آزمون شرط نرمال بودن جامعه ضرورت ندارد و بنابراین یک آزمون ناپارامتری می باشد.
آماره این آزمون به شرح زیر است (صالحی صدقیانی و ابراهیمی، ۱۳۸۱):
که در آن و و …. و رتبه های هر نمونه است.
۴-۵-۸-۱-۴- فرضیه چهارم
جهت مقایسه پاسخها به هریک از سئوالات با توجه به سطح تحصیلات پاسخگویان، از آزمون فرض زیر استفاده شده است:
H0 : µ۱ = µ۲ = µ۳
H1 : میانگینها با هم برابر نیستند
دسته ۱: افراد با سطح تحصیلات دانشگاهی
دسته ۲: افراد با سطح تحصیلات دیپلم
دسته ۳: افراد با سطح تحصیلات زیر دیپلم
به منظور این مقایسه از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.
۴-۵-۸-۱-۵- فرضیه پنجم
جهت مقایسه پاسخها به هریک از سئوالات در رده های شغلی پاسخگویان، آزمون فرض زیر تعریف شده است:
H0 : µ۱ = µ۲ = µ۳ = µ۴
H1 : میانگینها با هم برابر نیستند
دسته ۱: مدیران عالی
دسته ۲: مدیران میانی
دسته ۳: سرپرستان عملیاتی
دسته ۴: غیر مدیریتی
بدین معنی که بین پاسخ پاسخگویان و رده شغلی آنها ارتباط معنی داری وجود دارد یا خیر؟ به منظور این مقایسه از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.
۴-۵-۸-۱-۶- فرضیه ششم
با هدف آزمون معنی دار بودن ارتباط پاسخها و تجربه استفاده از اینترنت، آزمون برابری میانگین به شرح زیر تعریف شده است:
H0 : µ۱ = µ۲
H1 : µ۱ ≠ µ۲
دسته ۱: افرادی که تجربه استفاده از اینتر نت را دارند.
دسته ۲: افرادی که تجربه استفاده از اینتر نت را ندارند.
به منظور انجام این آزمون، از تست U (من – ویتنی) استفاده شده است. در آزمون U تحقیق می شود که آیا دو نمونه تصادفی می توانند متعلق به دو جامعه با میانگینهای مساوی باشند یا خیر (صالحی صدقیانی و ابراهیمی، ۱۳۸۱)؟ در آزمون U نرمال بودن دو جامعه الزامی نیست و بنابراین یک آزمون ناپارامتری است.
۴-۵-۸-۱-۷- فرضیه هفتم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.