جستجوی مقالات فارسی – تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های …

جستجوی مقالات فارسی – 
تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های  …

۲-۲- پروبیوتیکها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۳- پریبیوتیکها………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۴-اسیدهای آلی و نمک های آن ها……………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۵- مواد معدنی و نمکهای آنها……………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۶- گیاهان دارویی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۶-۱- گیاهان دارویی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
سیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
وضعیت تولید محصول و جغرافیای تولید……………………………………………………………………………………………………….۱۷
آمار تولید محصول در کشور ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
وضعیت صادرات در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
وضعیت واردات ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
گونههای سیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
ترکیبات شیمیایی سیر و اجزای سازندهی سیر………………………………………………………………………………………………۲۰
خواص سیر و تاثیرات دارویی آن:………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
سیر و کاهش کلسترول ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
سیر و کاهش فشار خون:……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
نقش سیر در تصلب شرایین………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
نقش سیر در عملکرد سیستم ایمنی………………………………………………………………………………………………………………۲۳
فعالیت ضد ویروسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
فالیت ضد باکتریایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
فعالیت ضد قارچی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
فعالیت ضد انگلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
فعالیت آنتی اکسیدان سیر………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
اثرات سیر بر روی آسیب کلیوی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
آلیسین و خواص آن………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
انواع شکلهای سیر موجود در بازار و خواص آنها : ……………………………………………………………………………………….۲۶
مطالعات اثرات سیر در طیور……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
اثرات جانبی و سمیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
پیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
پیازخام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
مطالعه اثرات پیاز در حیوانات…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
جدول مربوط به ترکیبات شیمیایی موجود در سیر و پیاز تازه ……………………………………………………………………..۳۵
فصل سوم مواد و روش ها……………………………………………………………………………..۳۸
محل و زمان آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
آمادهسازی سالن …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
مشخصات جیرهها: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
مدیریت پرورش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
نور : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
رطوبت: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱