تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های …

تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های  …

کلر(درصد)

۳۶/۰

۴/۰

سدیم(درصد)

۲۱/۰

۲۴/۰

لیزین(درصد)

۲۶/۱

۰۲/۱

متیونین(درصد)

۵۲/۰

۴۷/۰

پرمیکس (درکیلوگرم جیره): ویتامین A، ۴۰۰ واحد بینالمللی؛ ویتامین D، ۲۵۰ واحد بینالمللی؛ ویتامین E، ۳۰ میلیگرم؛ ویتامین C، ۳۰ میلیگرم؛ ویتامین K3، ۱۳ میلیگرم؛ ویتامین B1، ۱۰ میلیگرم؛ ویتامین B2، ۱۶ میلیگرم؛ ویتامین B6، ۱۲ میلیگرم؛ ویتامین B12، ۱/۰ میلیگرم؛ پنتوتنات کلسیم، ۶۰ میلیگرم؛اسید فولیک، ۲/۰ میلیگرم؛ اسید نیکوتینیک، ۸۳ میلیگرم؛ کولین، ۱۰۵ میلیگرم؛ کبالت، ۴/۰ میلیگرم؛ مس، ۷/۳ میلیگرم؛ ید، ۵/۰ میلیگرم؛ منگنز، ۸۶ میلیگرم؛ منیزیم، ۱۰۸ میلیگرم، روی، ۶۲ میلیگرم؛ آهن، ۴۲ میلیگرم؛ کلسیم، ۱۱ میلیگرم؛ سدیم، ۳۹۰ میلیگرم؛ کلر، ۶۷۱ میلیگرم؛ پتاسیم، ۷۸ میلیگرم و متیونین، ۴۵ میلیگرم.
جیره‌های غذایی مورد استفاده مطابق با توصیه سویه راس ۳۰۸ تهیه شدند. مجموعاً ۱۸ نوع جیره برای ۹ تیمار مختلف در ۲ بازه زمانی، آغازین و رشد و بر اساس راهنمای پرورش راس (Ross 2007) تنظیم شدند. همه جیرهها از نظر انرژی و پروتئین مشابه بودند و از لحاظ کلسیم، فسفر، متیونین، لیزین، سیستئین، آرژنین و تریپتوفان نیز مشابه بودند و فقط دارای سطوح سیر و پیازه تازه متفاوت بودند. همچنین جیره های آزمایشی دارای سطوح مختلف صفر،۵/۰ و ۱ درصد سیر تازه و سطوح صفر ،۱ و ۲ درصد پیاز تازه بودند.
مدیریت پرورش
نور :
هفته اول به جوجهها ۲۴ ساعت روشنایی داده شد. برنامه نوری از شروع هفته دوم به بعد به صورت ۱۸ ساعت روشنایی و۶ ساعت خاموشی بود. شروع هفته چهارم برنامه نوردهی بصورت ۲۳ ساعت روشنایی و یک ساعت خاموشی تا پایان دوره پرورش بود(۲۱-۴۲ روزگی). نور سالن توسط ۱۲ لامپ ۱۰۰ واتی در ارتفاع ۲ متری از کف تامین شد .
رطوبت:
قبل از ورود جوجه ها سالن آب پاشی شد تا رطوبت سالن به حدود۶۵-۶۰ درصد رسید و در طول پرورش نیز سالن آب پاشی می شد تا رطوبت در حد مطلوب ۶۵-۵۵ درصد نگه داشته شود.
تهویه:
سیستم تهویه سالن به صورت طولی بود و تهویه ها در طول و روبروی پنجره های سالن قرار داشتند.
دانخوری و آبخوری:
برای هر قفس یک دانخوری قرار داده شد. دانخوریها قبل از شروع طرح کاملاً با آب و مواد ضد عفونی کننده شسته شدند. دانخوریها سینی شکل در ۵ روزگی جمع آوری و با دانخوری های ناودانی تعویض شدند. در طول دوره آزمایش آب و خوراک به شکل تغذیه آزاد در اختیار جوجه ها قرار داشت. آبخوری ها از نوع نیپل بودند و بصورت اتوماتیک، آب تازه در اختیار پرنده قرار میگرفت و جوجهها هر روز آب تمیز و تازه در اختیار داشتند.
دما
پیش از ورود جوجه ها دمای سالن به ۳۲ درجه سانتیگراد رسانده شد و و به تدریج در طول دوره پرورش از دمای سالن برابر دستورالعمل راهنمای پرورش جوجه کاسته شد و بعد از تقسیم جوجهها در پنها و در بدو ورود جوجهها آب حاوی مکمل معدنی و ویتامینی در دسترس آنها قرار داده شد. دان آغازین در غالب جیره های آزمایشی به طور آزاد در اختیار جوجه ها قرار گرفت.
برنامه واکسیناسیون
برنامه واکسیناسیون با توجه به توصیه دامپزشک درسالن اجرا شد. قبل از دادن واکسنهای آشامیدنی، جوجهها به مدت ۲-۵/۱ ساعت تشنگی داده میشد، تا جوجهها واکسن را سریعا و بطور کامل مصرف نمایند. دمای سالن بعد از واکسیناسیون نسبت به قبل از آن۲-۱درجه سانتی گراد اضافه میشد، برنامه واکسیناسیون طبق جدول(۳-۲) انجام وتا ۲۴ساعت بعد از واکسیناسیون مکمل ویتامینی و معدنی به آب جوجه ها اضافه شد
جدول ۳-۲: برنامه واکسیناسیون استفاده شده برای دوره های پرورش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.