مقاله – تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه …

مقاله – 
تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه  …

زمان واکسیناسیون نوع واکسن نحوه استفاده
روز ۱۴ نیوکاسل قطره چشمی
روز ۱۴ برونشیت تزریقی
روز ۱۴ آنفلوانزا تزریقی
روز ۲۱ نیوکاسل قطره چشمی
پرندگان و گروههای آزمایشی
تعداد ۴۳۲ قطعه جوجه یک روزه نژاد Ross 308 از شرکت زرین پر خریداری و به محض ورود به سالن ابتدا تکتک وزنکشی شده و سپس تعداد ۱۲ قطعه جوجه به صورت کاملاً تصادفی در داخل هر پن قرار داده شد. وزن کل و میانگین وزن جوجههای هر پن اندازهگیری و محاسبه شد. هیچگونه اختلاف معنیداری بین وزن اولیه جوجهها در بین تیمارها وجود نداشت. جوجهها از نظر دسترسی به آب و غذا کاملاً آزاد بودند. مجموعاً ۱۸ نوع جیره برای ۹ تیمار مختلف در ۲ بازه زمانی مختلف آغازین و رشد و بر اساس راهنمای پرورش راس (Ross 2007) تنظیم شد. دوره آغازین از هفته اول تا پایان هفته سوم و دوره رشد از پایان هفته سوم تا پایان هفته ششم بود.
گروههای آزمایشی:
سطوح سیر- پیاز
۱) صفر درصد سیر و صفر درصد پیاز(شاهد) ۲) صفر درصد سیر و۱درصد پیاز
۳) صفر درصد سیر و ۲درصد پیاز ۴) ۵/۰ درصد سیر و صفر درصد پیاز
۵) ۵/۰ درصد سیر و۱ درصد پیاز ۶) ۵/۰ درصد سیر و۲درصد پیاز
۷) ۱ درصد سیر و صفر درصد پیاز ۸) ۱درصد سیر و۱ درصد پیاز
۹) ۱درصد سیر و۲درصد پیاز
مدل آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها
داده های حاصل از این آزمایش در قالب یک آزمایش فاکتوریل۳×۳ بر پایه طرح کاملا تصادفی، با دو فاکتور سیر و پیاز و سه سطح برای هر یک مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرد و هر تیمار دارای ۴ تکرار بود جمعاً ۳۶ واحد آزمایشی و در هر واحد آزمایشی از ۱۲قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس ۳۰۸ استفاده می شد که در کل ۴۳۲ قطعه جوجه در این طرح مورد استفاده قرار گرفت.
مدل آماری آزمایش به صورت زیر می باشد.
 
Yijk: مقدار صفت مورد نظر
µ: میانگین کل
Ai: اثرسطحi سیر تازه
Bj: اثر سطح j پیاز تازه
ABij: اثر متقابل سیر و پیاز تازه
eijk: اثر خطای آزمایش
کلیۀ مقایسات آماری با استفاده از رویه GLM توسط نرم افزار SAS (2003) انجام گرفت. مقایسه میانگین تیمارهای معنی دار با استفاده از آزمون توکی در سطح ۵ درصد صورت گرفت.
متغیر های مورد بررسی در مورد عملکرد و روش اندازه گیری آنها
مصرف خوراک
توزیع خوراک با توجه به نیاز سویه راس روزانه توزین، و مکمل سیر و پیاز به آن اضافه و در اختیار جوجه قرار می گرفت. سپس در پایان هفته دان باقی مانده هر پن را با ترازوی دیجتالی توزین نموده و از کل دان توزیع شده در طول هفته کسر و مقدار مصرف خوراک هفتگی بدست میآمد. این روند در طول ۶ هفته آزمایش تکرار شد. برای تعیین میزان مصرف در فواصل زمانی۰-۲۱ روزگی، ۲۲-۴۲ روزگی و مصرف خوراک کل۰-۴۲، مصرف خوراک در بازه زمانی مورد نظر اندازهگیری و مورد ارزیابی قرار گرفت.
تعداد جوجه / (خوراک باقی مانده پایان هفته- خوراک داده شده در طول هفته )=متوسط خوراک مصرفی
افزایش وزن هفتگی
در ابتدای ورود جوجهها به سالن تمامی جوجهها توزین شده و تعداد ۱۲ جوجه به طور کاملا تصادفی در داخل پن ها مستقر شدند، و وزن جوجههای هر پن اندازهگیری شد. در پایان هر هفته جوجههای هر پن وزنکشی شده و از وزن اول هفته کسر میشد. بدین ترتیب افزایش وزن هفتگی بدست میآمد. در صورتی که به هر دلیلی تلفاتی در پنها اتفاق میافتاد، وزن جوجه تلف شده اندازهگیری شده و در وزن نهایی هفته لحاظ میشد. برای محاسبه افزایش وزن در فواصل زمانی ۰-۲۱ روزگی، ۲۲-۴۲ روزگی و ۰-۴۲ روزگی نیز به صورت فوق اقدام شد. سپس اعداد و ارقام بدست آمده مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وزن در ابتدای هفته- وزن در پایان هفته= افزایش وزن کل جوجه‎های یک واحد آزمایشی
ضریب تبدیل خوراکی
پس از محاسبه میزان مصرف خوراک و افزایش وزن در طول یک هفته با استفاده از رابطه زیر نسبت به محاسبه ضریب تبدیل خوراکی اقدام شد.
خوراک مصرفی هرپرنده درهفته(گرم)
۱۰۰ × ــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ضریب تبدیل غذایی
افزایش وزن درهفته (گرم)
درصد تلفات:
در صورت مشاهده تلفات ضمن ثبت مشخصات پرنده پس از توزین به منظور بررسی علت مرگ کالبد گشایی انجام و سپس لاشه معدوم می گردید در صد تلفات در کل دوره برای هر واحد آزمایش تعیین گردید بدین ترتیب که تلفات هر واحد آزمایش تعیین و درصد آن از کل جوجه های آن واحد آزمایشی (۱۲ قطعه) محاسبه گردید و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.