منابع مقالات علمی : تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی۹۱- …

منابع مقالات علمی :
تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی۹۱-  …

در مراحل مختلف پرورش و کل دوره پرورش هیچ گونه تفاوت معنیداری در بین تیمارها از نظر اثرات متقابل سطوح مختلف سیر و پیاز تازه و اثرات مستقل سطوح متفاوت سیر و پیاز تازه مشاهده نشد(۰۵/۰<P).
۴-۴- وزن ارگانهای مربوط به سیستم ایمنی بدن
جدول ۴-۴ اثرات سطوح مختلف سیر و پیاز تازه و اثرات متقابل آنها را بر وزن نسبی تیموس، بورس، طحال در جوجههای گوشتی را نشان می دهد. همانطور که در جدول مشاهده میشود هیچ گونه تفاوت معنیداری در بین تیمارها مشاهده نشد (۰۵/۰<P). ولی از لحاظ عددی اثر متقابل سیر و پیاز تازه(۱درصد سیر و ۱درصد پیاز) موجب افزایش وزن بورس فابرسیوس شد (۰۵/۰<P).
۴-۵- اثر جیرههای آزمایشی بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری نیوکاسل در جوجههای گوشتی
اثرات مکملسازی سطوح مختلف سیر و پیاز تازه و اثرات متقابل آنها در جیره بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری نیوکاسل جوجههای گوشتی در سن۴۲ روزگی در جداول ۴-۵ ارائه شده است. طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق استفاده از سطوح مختلف سیر و پیاز تازه و اثرات متقابل آنها تاثیر معنیداری در میزان تیتر آنتیبادی در ۲۱ روز بعد از مصرف واکسن نیوکاسل (۴۲ روزگی) نداشت (۰۵/۰<P). البته تیتر بدست آمده در ۴۲ روزگی نشان داد که اثر متقابل سیر و پیاز تازه (۱درصد سیر و ۲درصد پیاز تازه) میانگین تیتر آنتی بادی نیوکاسل را نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی بالاتر بود ولی از لحاظ آماری معنیدار نبود (۰۵/۰<P).
۴-۶- پروفایل چربی خون
اثرات مکملسازی سطوح مختلف سیر و پیاز تازه و اثرات متقابل آنها در جیره بر پروفایل چربی خون جوجههای گوشتی در سن۴۲ روزگی در جداول ۴-۶ ارائه شده است. طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق استفاده از اثرات متقابل سیر و پیاز تازه بطور معنیداری بر میزان فاکتورHDL خون جوجههای گوشتی در دوره آغازین (۱ تا ۲۱روزگی) و دوره رشد(۲۲ تا ۴۲روزگی)، تاثیرگذار بود(۰۵/۰>p). بطوری که اثر متقابل این دوگیاه دارویی(سیر وپیاز تازه) باعث افزایش متابولیتHDL خون جوجههای گوشتی گردید (۰۵/۰>p). همچنین نتیجه بدست آمده از این آزمایش نشان داد که استفاده از سیر تازه در دوره رشد(۲۲تا ۴۲روزگی) بطور معنیداری باعث کاهش کلسترول خون جوجههای گوشتی گردید(۰۵/۰>p). ولی از لحاظ عددی پایینترین سطح کلسترول مربوط به اثر متقابل سیر و پیاز تازه(۱درصد سیر و ۱درصد پیاز) بود ولی از لحاظ آماری معنیدار نبود(۰۵/۰<p). نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که استفاده از سطوح مختلف سیر و پیاز تازه بطور مجزا هیچ تاثیر معنیداری بر متابولیتهای خونی در دوره آغازین (۱تا۲۱روزگی)پرورش، پیاز بطور مجزا در دوره رشد(۲۲تا ۴۲روزگی) نداشت(۰۵/۰<p).همچنین اثرات متقابل سیر و پیاز تازه تاثیر معنیداری بر میزان کلسترول، تریگلیسرید، LDL وVLDLدر دوره آغازین(۱تا۲۱روزگی) و تریگلیسرید، LDL وVLDLدوره رشد(۲۲تا ۴۲روزگی) نداشت(۰۵/۰<P).
جداول مربوط به نتایج:
جدول۴-۱ تاثیر سطوح مختلف سیر و یا پیاز تازه بر مقدار مصرف خوراک سرانه (گرم)، افزایش وزن سرانه (گرم) و ضریب تبدیل خوراک در دورههای آغازین (۲۱-۰روزگی)، رشد ( ۲۴-۲۲روزگی) و کل دوره (۴۲-۰ روزگی)

خوراک مصرفی (گرم) ضریب تبدیل (گرم/گرم) افزایش وزن (گرم) پیاز تازه
(درصد)
سیر تازه (درصد)
۰-۴۲ ۲۱-۴۲ ۰-۲۱ ۰-۴۲ ۲۱-۴۲ ۰-۲۱ ۰-۴۲ ۲۱-۴۲ ۰-۲۱
۰۵/۴۱۲۶a