تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه …

تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه  …

تهویه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
دانخوری و آبخوری: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
دما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
برنامه واکسیناسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
پرندگان و گروههای آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
گروههای آزمایشی: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
مدل آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………….۴۳
متغیرهای مورد بررسی در مورد عملکرد و روش اندازه گیری آنها…………………………………………………………….۴۴
مصرف خوراک………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
افزایش وزن هفتگی………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
ضریب تبدیل خوراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
درصد تلفات: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
وزن نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
بازده لاشه و تفکیک آن…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
اندازه گیری طول نسبی روده باریک ……………………………………………………………………………………………………………۴۶
تعیین تیتر آنتی بادی نیوکاسل…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
پروفایل چربی خون ………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
فصل چهارم نتایج………………………………………………………………………………………..۴۹
۴-۱- اثر جیره های آزمایشی بر عملکرد:…………………………………………………………………………………………………….۵۰
۴-۱-۱- مصرف خوراک: ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۴-۱-۲ – افزایش وزن روزانه: ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۴-۱-۳ – ضریب تبدیل خوراک……………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۴-۲- وزن لاشه و اندامهای داخلی…………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۴-۳- تلفات در مراحل مختلف پرورش ………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۴-۴- وزن ارگانهای مربوط به سیستم ایمنی بدن ……………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۵- اثر جیرههای آزمایشی بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری نیوکاسل در جوجههای گوشتی…..۵۲
۴-۶-پارامترهای خونی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
فصل پنجم بحث …………………………………………………………………………………………۵۹
۵-۱- بحث مربوط به عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۵-۱-۱- مصرف خوراک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۵-۱-۲- افزایش وزن……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۵-۱-۳- ضریب تبدیل…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۵-۱-۴- بحث مربوط به سیر تازه بر عملکرد…………………………………………………………………………………………………..۶۵
۵-۱-۵- بحث مربوط به پیاز تازه بر روی عملکرد ………………………………………………………………………………………….۶۵
۵-۱-۶- بحث مربوط به اثرات متقابل سیر و پیاز تازه عملکرد……………………………………………………………………..۶۶
۵-۲- بحث مربوط به متابولیت های خونی در روز ۴۲ پرورش…………………………………………………………………….۶۶
۵-۳- بحث مربوط به اثر جیرههای آزمایشی بر پاسخ ایمنی هومورال در مقابل بیماری نیوکاسل و وزن اندام های ایمنی در جوجههای گوشتی……………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۵-۴- بحث مربوط به وزن نسبی لاشه و اندام های داخلی………………………………………………………………………….۷۱
نتیجهگیری کلی…………………………………………………………………………………………..۷۲