فایل دانشگاهی – تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی۹۱- …

فایل دانشگاهی – 
تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی۹۱-  …

همچنین در تحقیقات صورت گرفته در جوجههای گوشتی نشان داد که به کارگیری ۲۵ و۵۰ و۱۰۰میلیگرم عصاره پیاز درکیلوگرم جیره جوجههای گوشتی باعث، افزایش وزن بدن ، خوراک و آب مصرفی شده است و هزینه خوراک را کاهش داده است(در پایان دوره ۲۱ روزگی).(سلیراندا ،۲۰۰۱).
استفاده از سبزی پیاز (حاوی پریبیوتیک از جمله اینولین )به تنهایی وبه همراه سبزی سیر، (در کنار روغنهای مکمل)، در موشهای آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است، ۲درصد از پودر این سبزیجات در موش باعث کاهش چربی خون و افزایش وزن شده است(مگدا و همکاران،۲۰۱۱).
در آزمایش دیگری مشخص شده است که استفاده از سیر و پیاز تازه به عنوان افزودنی در جیره اردکهای مسکوئی که بر روی فراسنجههای خونی، چربی موجود در سینه و ران و فراسنجههای عملکردی انجام شده بود، نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از سیر و پیاز سبب کاهش کلسترول، تریگلیسرید، گلوکز، LDL شده بود ولی بر روی HDL تاثیر معنیداری نداشت و همچنین کلسترول در سینه و عضلات کاهش یافت(کمال و همکاران،۲۰۰۳).
بررسی منابع نشان دهنده تعداد تحقیقات محدود و نادر انجام شده در جهان، از این نوع سبزی به عنوان تنها منبع پریبیوتیک و آنتیاکسیدانی جیره در تغذیه طیور حکایت دارد. ). تاکنون تحقیق مشابهی در مورد استفاده از سیر و پیاز تازه در جیره جوجههای گوشتی گزارش نشده و از آنجایی که این دو گیاه دارویی هم خانوادهند و دارای ترکیبات گوگردی یکسانی هستند(لانزوتی ۲۰۰۶) و از طرفی با توجه به محدودیتهای روز افزون استفاده از آنتیبیوتیکها در تغذیه طیور و لزوم استفاده از ترکیبات جایگزین مناسب؛ مطالعات اندکی که در مورد استفاده از گیاهان دارویی نظیر سیر و پیاز به شکل تازه در تغذیه طیور انجام شده و از آنجای که فرآوری گیاهان دارویی نظیر سیر و پیاز با گرما به شکل مستقیم (آون) یا غیر مستقیم (نور خورشید یا سایه) باعث کاهش ماده موثره آنها(ترکیبات گوگردار فرار نظیر آلیسین و فلاونوئیدها) میشود این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجههای گوشتی طراحی و اجرا گردید.
ترکیبات شیمیایی موجود در سیر خام (گرم/گیلوگرم ماده خشک)،آنالیز با دستگاه GC Mass

ترکیبات سیر خام
ماده خشک
ماده آلی
پروتئین خام
عصاره اتری
فیبر محلول در شوینده خنثی
فیبر محلول در شوینده های اسیدی
۳/۳۷۱
۱/۹۵۸
۲/۹۶
۱/۷
۹/۶۷
۱/۵۲

 

کلسیم
فسفر
۵/۰
۳/۰

جدول مربوط به ترکیبات شیمیایی موجود در سیر و پیاز تازه در ۱۰۰ گرم