پژوهش – تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۴

پژوهش – 
تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۴

مراحل تعارض ……………………………………………………………………………… ۳۷
نمودار(۲-۵): مراحل تعارض(۲۷۷: ۱۹۹۹، Gordon) …………………………….. 37
نمودار ذیل علل بروز تعارض در سازمان ها را نشان می دهد …………………………. ۴۱
نمودار(۲-۶): فهرست علل بروز تعارض در سازمان (حقیقی، ۱۳۸۰: ۳۶۴) ………. ۴۱
عوامل فردی ………………………………………………………………………………… ۴۲
عوامل سازمانی …………………………………………………………………………….. ۴۳
نمودار ذیل عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمان را نشان می دهد ……………………. ۴۵
نمودار(۲-۷): عوامل ایجاد تعارض در سازمان (حقیقی، ۱۳۸۰: ۳۶۸) ……………… ۴۵
مدیرت تعارض………………………………………………………………………………. ۴۵
نمودار ذیل نتایج واکنش مدیران و مرئوسین در مقابل تعارض را نشان می دهد……… ۴۷
نمودار(۲-۸): نتایج واکنش مدیران در مقابل تعارض (گریفین، ۱۳۸۳: ۳۳۳) ……… ۴۷
نمودار(۲-۹): استراتژی های مدیریت تعارض(توماس،۱۹۷۶ به نقل از کرامتی و همکاران، ۱۳۸۸: ۹۹) ………… ۴۸
استراتژی سازگاری ……………………………………………………………………….. ۴۸
استراتژی همکاری ………………………………………………………………………… ۴۹
استراتژی اجتناب ………………………………………………………………………….. ۵۰
استراتژی مصالحه …………………………………………………………………………. ۵۰
استراتژی رقابت ……………………………………………………………………………. ۵۱
تحریک تعارض …………………………………………………………………………….. ۵۱
شیوه های رفع تعارض …………………………………………………………………….. ۵۲
رابطه هوش فرهنگی و مدیریت تعارض …………………………………………………. ۵۴
هوش فرهنگی، مفاهیم و تعاریف …………… ………………………………………….. ۵۶
مؤلفههای تشکیل دهنده هوش فرهنگی …………. ……………………………………… ۶۰
مؤلفه فرا شناختی هوش فرهنگی ………… …………………………………………….. ۶۰
مؤلفه شناختی هوش فرهنگی ……………………………………………………………… ۶۱
مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی…………………………………………………………….. ۶۱
مؤلفه رفتاری هوش فرهنگی ……………………………………………………………… ۶۱
نظریه توماس و اینگسون در باره هوش فرهنگی ………………………………………. ۶۲
مؤلفه های مؤثر در افزایش هوش فرهنگی ………………………………………………. ۶۳
هوش فرهنگی زیر بنای سازگاری اجتماعی ……………………………………………… ۶۴
استفاده از هوش فرهنگی …………………………………………………………………. ۶۷
آموزش هوش فرهنگی ……………………………………………………………………. ۶۸
توسعه هوش فرهنگی ……………………………………………………………………… ۷۰
نگرش چهار عاملی هوش فرهنگی ….. …………………………………………………. ۷۱
انواع شخصیتها در هوش فرهنگی ……………………………………………………… ۷۲
رابطه هوش فرهنگی با سایر انواع هوش ………. …………………………………….. ۷۳
رشد هوش فرهنگی مدیران ……………………………………………………………….. ۷۴