مقاله علمی با منبع : تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۲

مقاله علمی با منبع :
تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۲

چکیده ……………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول کلیات ……………………………………………………………………………….۲
مقدمه ………………………………………………………………………………………….۳
بیان مساله …………………………………………………………………………………… ۴
اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………. ۶
چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………. ۷
جدول( ۱-۱) نظریات دانشمندان مختلف درباره ابعاد مختلف هوش فرهنگی …………… ۹
جدول )۱-۲) نظریات دانشمندان مختلف درباره ابعاد مختلف استراتژی های مدیریت تعارض …….. ۱۰
مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………… ۱۰
نمودار (۱-۱): مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………… ۱۰
اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………. ۱۱
هدف اصلی …………………………………………………………………………………. ۱۱
اهداف فرعی ……………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۶-سوالات تحقیق ……………………………………………………………………….. ۱۱
سوال اصلی پژوهش ………………………………………………………………………. ۱۱
سوالات فرعی ……………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۷- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………….. ۱۲

فرضیه اصلی پژوهش ………………. ……… …………………………………………… ۱۲
فرضیه فرعی …………. …………………………………………………………………… ۱۲
۱-۸-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ……… ………………………………………….. ۱۲
تعاریف نظری متغییر ها …………………. ………………………………………………. ۱۲
تعریف عملیاتی متغییر ها …………………………………………………………………. ۱۳
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق ……….. ……………………………………….. ۱۵
۲-۱- مقدمه ……………….. …… ……………………………………………………….. ۱۶
تعارض………………………………………………………………………………………. ۱۷
تعریف تعارض ……… ……… ……………………………………………………………. ۱۸
دیدگاه های فلسفی به تعارض …………….. …………………………………………….. ۲۰
دیدگاه سنتی ………………………………………………………………………………… ۲۰
دیدگاه روابط انسانی ……………………………………………………………………….. ۲۰
دیدگاه تعامل گرایان ………………………………………………………………………… ۲۰
جدول(۲-۱): سه دیدگاه پیرامون تعارض(رابینز، ۱۳۸۴: ۳۸۷) ……………………… ۲۱
نمودار(۲-۱): مدل تعارض- بقا (رابینز، ۱۳۸۱: ۳۵۹) ……………………………….. ۲۱
ویژگی تعارض ……………………………………………………………………………… ۲۱
طرفهای درگیر ………. …… …………………………………………………………….. ۲۱
ناکامی ……………… ……………………………. ……………………………………… ۲۲
تعارض به عنوان پدیده عینی و ذهنی …….. …………………………………………… ۲۲