سامانه پژوهشی – تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۱۰

سامانه پژوهشی – 
تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۱۰

آیا بین هوش فرهنگی و استراتژی اجتناب رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین هوش فرهنگی و استراتژی مصالحه رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین هوش فرهنگی و استراتژی رقابت رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین هوش فرهنگی و استراتژی سازگاری رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین هوش فرهنگی و استراتژی همکاری رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۷- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی پژوهش
بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی مدیریت تعارض رابطه وجود دارد
فرضیه فرعی
بین هوش فرهنگی و استراتژی اجتناب رابطه وجود دارد.
بین هوش فرهنگی و استراتژی مصالحه رابطه وجود دارد.
بین هوش فرهنگی و استراتژی رقابت رابطه وجود دارد.
بین هوش فرهنگی و استراتژی سازگاری رابطه وجود دارد.
بین هوش فرهنگی و استراتژی همکاری رابطه وجود دارد.

۱-۸-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:

تعاریف نظری متغییر ها:

هوش فرهنگی: قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثر بخش در موقعیت هایی است که تنوع فرهنگی برخوردارند (پیترسون، ۲۰۰۴) هوش فرهنگی دارای ۴ مؤلفه شناختی، فراشناختی، انگیزش و رفتاری است
-تعارض: تعارض فرآیندی است که در آن یک طرف احساس می کند طرف دیگر فعالیت هایی انجام می دهد که مانع رسیدن وی به علایق و اهدافش می شود(کونراد و اسکات، ۲۰۰۲ :۷۵ ).
-مدیریت تعارض: عمل شناسایی و اداره تعارض باید شیوه معقول، عادلانه و کاراست (سازمان یواس دی اس، ۲۰۰۲ : ۲۵).
استراتژی های مدیریت تعارض: در واقع استراتژی های مدیریت تعارض همان پاسخ افراد نسبت به موقعیت های تعارض است که این پاسخ ها در عین حالی که استمرار دارند، احتمال دارد در موقعیت های مختلف تغییر کنند(سازمان یواس دی اس، ۲۰۰۲ : ۲۵)
استراتژی اجتناب: افرادی که این سبک را انتخاب می کنند خود را درگیر تعارض نمی کنند آن ها نه به خواسته های خود توجهی دارند و نه به خواسته های دیگران توجه دارند. (کانن، ۲۰۰۸ :۱۳۲).
استراتژی مصالحه: افرادی که این سبک را انتخاب می کنند، از علایق و خواسته های خواص میگذرند و به دیگران اجازه می دهند به خواسته یشان دست یابند (کانن، ۲۰۰۸ :۱۳۲).
استراتژی رقابتی: انتخاب این سبک بدین معنی است که یک طرف، علایق و خواسته های خود را مقدم بر دیگران می داند استفاده از چنین سبکی باعث ایجاد وضعیت برنده- بازنده می شود (کانن، ۲۰۰۸ :۱۳۳).
-استراتژی سازگاری: افرد زمانی از این سبک استفاده می کنند که به دنبال به دست آوردن تمام خواسته ها و علایق خود نیستند. یعنی ارضای برخی نیازهایشان کافی است. در این روش انعطاف پذیری، مبادله و مذاکره جایگاه ویژه ای دارد(کانن، ۲۰۰۸ :۱۳۳).
استراتژی همکاری: با استفاده از این سبک، خواسته های هر دو طرف تعارض تأمین می گردد. انتخاب این سبک به افراد کمک می کند تا به گونه ای کنار هم کار کنند که همه برنده باشند. با استفاده از این سبک، افراد در جستجوی راه حل هایی هستند که با علایق آن ها متناسب باشد و باعث حفظ ارتباطات خوب و مؤثر شود (کانن، ۲۰۰۸ :۱۳۳).

تعریف عملیاتی متغییر ها:

استراتژی های مدیریت تعارض: منظور از استراتژی های مدیریت تعارض امتیازی است که مدیران از پاسخ به سوالات پرسشنامه استراتژی های مدیریت تعارض کسب میکنند.
استراتژی اجتناب: منظور از استراتژی اجتناب امتیازی است که مدیران از پاسخ به سوالات در پرسشنامه کسب میکنند.
استراتژی مصالحه: منظور از استراتژی مصالحه امتیازی است که مدیران از پاسخ به سوالات ۲-در پرسشنامه کسب میکنند.
استراتژی رقابت: منظور از استراتژی سازگاری است که مدیران از پاسخ به سوالات در پرسشنامه کسب میکنند.
استراتژی سازگاری: منظور از استراتژی سازگاری است که مدیران از پاسخ به سوالات در پرسشنامه کسب میکنند.
استراتژی همکاری: منظور از استراتژی همکاری امتیازی است که مدیران از پاسخ به سوالات در پرسشنامه کسب میکنند.
هوش فرهنگی: منظور از هوش فرهنگی امتیازی است که مدیران از پاسخ به سوالات هوش فرهنگی که شامل سوال میباشد کسب میکنند.

فصل دوم

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.