متن کامل – تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۱۲

متن کامل – 
تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۱۲

در راستای این رویکرد مدل تعارض- بقا مطرح شده است. براساس این مدل تغییرات خود به خود ایجاد نمی شود. تغییر نیاز به محرک دارد و آن محرک نیز همان تعارض است پس سازمان که عاری از تعارض است هیچ گونه نیروهای داخلی برای شروع تغییر سازمانی در دورن خود ندارد (رابینز، ۱۳۸۱: ۳۵۹).
تعارض
تغییر
انطباق
بقا
نمودار(۲-۱): مدل تعارض- بقا (رابینز، ۱۳۸۱: ۳۵۹)

۲-۵- ویژگی تعارض:

۲-۵-۱- طرفهای درگیر:

برای وقوع تعارض همیشه دو یا چند طرف که در مقابل همدیگر قرار گرفته اند، لازم است، طرفهای می توانند افراد، گروه ها یا جنبه های مختلف شخصیت یک فرد باشند (خواجه ای، ۱۳۷۹: ۱۴۱).

۲-۵-۲- ناکامی:

تعارض زمانی رخ می دهد که فرد یا گروه در اهداف مهم خود به مانع برخورد کند و احساس ناکامی می کند، ناکامی در اثر عوامل مختلفی همچون هدف ها، عملکرد، ترفیع و ارتقاء و غیره ظاهر می شود (خواجه ای، ۱۳۷۹: ۱۴۲)

۲-۵-۳- تعارض به عنوان پدیده عینی و ذهنی:

از نظر گرین ها (۱۹۹۹) تعارض صرفاً یک پدیده عینی و محسوس نیست بلکه در بیشتر موارد ذهنی و روانی است که در ذهن افرادی که خود یک طرف قضیه هستند وجود دارد. تنها مظاهر آن نظیر توطئه چینی و نظایر آن جنبه های عینی و ملموس قضیه می باشد (ایزدی یزدان آبادی، ۱۳۷۹: ۶۸).

۲-۵-۴- تعارض به عنوان یک فرآنید ارتباطی:

یافته های جدید در رابطه با مدیریت تعارض براین نکته تأکید دارد که تعارض نه تنها اجتناب ناپذیر نیست، بلکه تعارض اساس و ماهیت ارتباطات است و نبودن تعارض نه تنها موجب توازن و هماهنگی نمیشود. بلکه موجب ایجاد رخوت و سستی و بی احساسی در سازمان می شود (ایزدی یزدان آبادی، ۱۳۷۹: ۷۱).

۲-۵-۵- درک تعارض:

درک تعارض از سوی طرفین درگیر لازمه یک موقعیت تعارض است. رابینز (۱۹۸۴) در این باره می نویسد: وجود یا عدم وجود تعارض به ادراک آن بستگی دارد، اگر هیچ کس از تعارض آگاه نباشد، توافق عموم بر آن است که تعارض وجود ندارد. به رغم وی علاوه بر درک و آگاهی، وجود حالاتی چون مخالفت، نشانگر ماهیت تعارض هستند (ایزدی آبادی، ۱۳۷۹: ۷۱).

۲-۵- ۶- حالات انفعالی:

هدف درک و برداشت تعارض، بیانگر بروز یک پدیده نیست تنها به هنگام بروز احساسات است که افراد به صورت عاطفی درگیر مسأله می شوند و طرفین نوعی اضطراب، تنش، دشمنی یا کینه توزی راتجربه می کنند. بنابراین علاوه بر درک و آگاهی از تعارض، وجود حالات انفعالی چون اضطراب، تنش و غیره لازمه یک موقعیت تعارض است (خواجه ای، ۱۳۷۹: ۱۴۵).

۲-۵-۷- پویایی و مسری بودن تعارض:

ویژگی مهم دیگر تعارض، پویایی آن است یعنی هر یک از طرفین سعی می کنند خود را به وضع یا شرایطی برسانند که طرف مقابل دارای آن است اگر یکی از طرفین حالت مبارزه به خود بگیرد، طرف دیگر این حالت را از خود نشان می دهد، البته این حالتی است که طرفین دارای قدرت مساوی باشند نکته مهم دیگر در خصوص پویایی تعارض، این است که در سازمان جا به جا می شود و واگیردار است، طرفین درگیر می تواند پای دیگران را به میدان بکشند و دیگران رانیز درگیر کنند (خواجه ای، ۱۳۷۹: ۱۴۷).

۲-۶- ابعاد تعارض[۲۴]:

گوردن ابعاد زیر را برای تعارض برشمرده است:
۲-۶-۱- عمومی در برابر خصوصی:تعارض آشکار،مرئی واختیاری در مقابل تعارض پنهان،نامرئی و غیر اختیاری.
۲-۶-۲- رسمی در برابر غیر رسمی: تعارض مرتبط با زنجیره و فرماندهی در مقابل تعارض بین افراد یا گروه ها.
۲-۶-۳- منطقی در برابر غیر منطقی: تعارض قانونی در مقابل تعارض همزمان احساسی و اجباری افراد ممکن است تعارض را به سه دسته زیر درک کنند:
الف) ارتباطی/ وظیفه ای: بخش های روی روابط یا ظرفیت تعارشان تمرکز می کنند. تعارض وظیفه مدار روی اجزای وظیفه و تعارض مردم مدار روی خود افراد تمرکز می کند.
ب) عقلی/ عاطفی: بخش ها به ترکیبات احساسی- شناختی تعارض توجه می کنند.
ج) مشارکتی/ رقابتی: هر بخش سعی در مشارکت یا رقابت با دیگران دارد.
چگونگی هدایت تعارض توسط افراد به ابعاد تعارض بستگی دارد. برای مثال با تمرکز روی روابط، احترام دیگران حفظ شده با تمرکز روی وظیفه، بخش ها ممکن است از بار واکنش های احساسی بکاهند( :۲۷۳ ۱۹۹۹،Gorden).

۲-۷- موقعیت های تعارضی:

۲-۷-۱- موقعیت باخت- باخت[۲۵]: در این وضعیت طرف درگیر، هیچ گونه تمایلی برای پیروزی خود و یادگیری ندارد. در موقعیت باخت- باخت حتی طرف ممکن است علاقه مند باشد که تعارض به چنان مرحله ای از تباهی برسد، که هر دو طرف به چیزی بدتر از آنچه از پیش بوده اند برسند.
۲-۷-۲- موقعیت باخت- برد[۲۶]: موقعیت باخت- برد بیانگر وضعیتی است که در آن از طرف های درگیر نفع و مصلحت خود را در شکست خوردن و یا تسلیم شدن در تعارض می داند.
۲-۷-۳- موقعیت برد- باخت[۲۷]: در این حالت یک طرف منازعه تمام توان خود را در جهت رسیدن به یک پیروزی و به شکست کشاندن طرف مقابل بسیج می کند، در موقعیت برد-باخت طرفین درگیر به این باور می رسند که تنها به بهای باخت دیگری، می توانند به برد و پیروزی برسند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.