جستجوی مقالات فارسی – تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۵

جستجوی مقالات فارسی – 
تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۵

هوش فرهنگی در مدیریت منابع انسانی …………………………………………………. ۷۵
تقویت هوش فرهنگی ……………………………………………………………………… ۷۵
الگوی مراحل شش گانه ارلی و موساکوفسکی …………………………………………. ۷۶
الگوی قواعد مشارکت توماس و اینکسون ………………………………………………. ۷۷
الگوی حلقههای سه گانه یاووک وهمکاران ……………………………………………… ۷۹
ارزیابی هوش فرهنگی ………………… ……………………………………………….. ۷۹
نهادینه کردن هوش فرهنگی در سازمان ……………………………………………….. ۸۰
۲-۳۷-پیشینه تحقیق ……………………. ………………………………………………. ۸۱
تحقیقات داخلی ………………………. ………………………………………………….. ۸۱
تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………… ۸۶
فرضیه اصلی پژوهش ………… …………………………………………………………… ۸۹
فرضیه فرعی ………………………………………… ……………………………………. ۸۹
نمودار (۱-۱): مدل مفهومی تحقیق ………. …………………………………………….. ۸۹
فصل سوم روش شناسی تحقیق …………………………………………………………… ۹۰
مقدمه ………………………………………………………………………………………… ۹۱
روش تحقیق ………………………………………………………………………………… ۹۱
جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………… ۹۲
ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………….. ۹۳
جدول (۳-۱): مؤلفه ها، متغیر ها و سؤالات مربوط به مؤلفه های تحقیق ………………۹۵
تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………… ۹۵
جدول(۳-۲) : مقیاس فاصله‌ای پنجتایی و عناوین ما به ازای آن‌ها در پرسشنامه‌های تحقیق ……… ۹۶
آمار توصیفی ………………………………………………………………………………… ۹۶
آمار استنباطی ……. ………………………………………………………………………… ۹۶
مدل عاملی تاییدی مرتبه اول …. ………………………………………………………….. ۹۶
آزمون کلموگروف اسمیرونوف …. ……………………………………………………….. ۹۷
ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………. ۹۷
روایی و پایایی ………………………………………………………………………………. ۹۷
جدول(۳-۳): ضریب آلفای کرونباخ مولفه های استراتژی های مدیریت تعارض ……… ۹۸
جدول(۳-۴): ضریب آلفای کرونباخ مولفه هوش فرهنگی ……………………………… ۹۸
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل آماری) قسمت اول: آمار توصیفی ……………………… ۱۰۰
جدول آمار توصیفی شماره ۴-۱ …………… …………………………………………. ۱۰۱
جدول آمار توصیفی شماره ۴-۲ ………. ……………………………………………… ۱۰۲
جدول آمار توصیفی شماره ۴-۳ …….. ……………………………………………….. ۱۰۳
جدول آمار توصیفی شماره ۴-۴ …………. …………………………………………… ۱۰۴
جدول آمار توصیفی شماره ۴-۵ ………………. ……………………………………… ۱۰۵
جدول آمار توصیفی شماره ۴-۶ ……………………………………………………….. ۱۰۶