تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۱۸

تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۱۸

۲-۱۴-۱- تفاوت ادراک و شناخت:

تحقیقات علمی نشان می دهد که ادراک و شناخت دو انسان از یک موضوع یا پدیده، یکسان نیست. این ممکن است دلایل زیادی داشته باشد. تفاوت فردی، نوع تربیت، دانش، شخصیت، نیازها، انگیزه ها، روش ارتباط و مانند آن، که تمام این موارد ممکن است موجب بروز تعارض شود.

۲-۱۴-۲- منابع محدود و مشترک (تخصیص منابع محدود):

به دلیل این که همواره ما منابع کافی چون: پول، نیروی انسانی و مانند آن، به اندازه مورد انتظار افراد و سازمان وجود ندارد و آنچه عرضه می شود از تقاضای آنان و سایزمان کمتر است، تعارض ایجاد می شود.

۲-۱۴-۳- تفاوت در شخصیت و سبک افراد:

تحقیقات نشان داده است که شخصیت در بروز تعارض نقش دارد.

۲-۱۴-۴- تغییر اجتماعی و سازمانی:

انسان در مورد هر تغییر که بخواهد عادات ادراک و نگرش های او را بر هم بزند، قاومت می کند. زیرا میل به ثبات از ویژگی های انسان است. در برابر تغییر حاصل، احساسا تعارض بین وضع موجود و وضع تغییر یافته است.

۲-۱۴-۵- ابهام در حیطه وظیفه:

اگر تعریف روشنی از وظیفه افراد نشده باشد افراد دچار تعارض می شوند.

۲-۱۴-۶- تعارض در نقش:

زمانی رخ می دهد که یک فرد به طور هم زمان چند نقش را ایفا می کند.

۲-۱۴-۷- وابستگی فعالیت های مختلف:

در یک سازمان بین کارهای مختلف، یک وابستگی وظیفه ای وجود دارد. به این صورت که اگر یک گروه به اتمام یا تکمیل کار گروه دیگر بستگی داشته باشد، در صورتی که هماهنگی لازم بین آنها وجود نداشته باشد تعارض پدید می آید (حقیقی، ۱۳۸۰: ۳۴۶).

۲-۱۴-۸- ضعف در ارتباطات:

نوع کانال ارتباطی نیز می تواند زمینه مخالفت را فراهم آورده فیلتر تصفیه که بر سر راه اطلاعات قرار می گیرد (یعنی بین دو عضو سازمان) و انحراف ارتباطات از کانال های رسمی یا غیر رسمی یا از پیش تعیین شده زمینه های بالقوه ای برای بروز تعارض به وجود می آورند. اغلب مدم تصور می کنند که ایجاد تعارض به دلیل فقدان ارتباطات است. در حالی که فزونی ارتباطات نیز موجب بروز تعارض می شود.

۲-۱۴-۹- ساختار ارزشیابی ( پاداش سازمان):

تفاوت در میزان یا نوع پاداش بین کارکنان با عملکرد تقریبا یکسان و یا نبودن تفاوت در پاداش و مزایا برای افراد با عملکرد مختلف در سازمان باعث بروز تعارض خواهد شد (رابینز، ۱۳۸۴: ۲۷۱).
نمودار ذیل علل بروز تعارض در سازمان ها را نشان می دهد.
تفاوت در ادراک و شناخت
منابع محدود و مشترک
تفاوت در شخصیت و سبک افراد
علل بروز تعارض
در سازمان
تغییر اجتماعی و سازمانی
ابهام در حیطه وظیفه ها
تعارض در نقش
وابستگی فعالیت های مختلف
ضعف در ارتباطات
ساختار ارزشیابی- پاداش سازمان
نمودار(۲-۶): فهرست علل بروز تعارض در سازمان (حقیقی، ۱۳۸۰: ۳۶۴)
تعارض در سازمان ها رایج است و مدیران برای مدیریت اثر بخش آن باید دو دسته عوامل عمده تعارض را بشناسند: عوامل سازمانی که از ماهیت سازمان و نحوه سازمان دهی کار سرچمه می گیرند: عوامل انسانی و فردی که از تفاوت های فردی نشأت می گیرند (کلهر، ۱۳۸۶: ۷۸).

۲-۱۵- عوامل ایجاد کننده تعارض:

در تقسیم بندی دیگر عوامل ایجاد تعارض را به عوامل سازمانی و فردی دسته بندی می کنند . عوامل فرد مانند: ارزش ها، نیازها، شخصیت و مانند آن و عوامل سازمانی مانند ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، اندازه سازمانی، تکنولوژی و ضوابت و مقررات می باشد.

۲-۱۵-۱- عوامل فردی:

الف) اخلاق شخصی[۴۷]:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.