تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۱۹

تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۱۹

یک عامل تعیین کننده که احتمالاً به رفتار اخلاقی منجر می شود، ضوابط مشخصی یعنی فرد به ارزش های اخلاقی است به طور کلی در بعد اخلاق شخصی موارد زیر منجر به تشدید تعارض در سازمان می گردد: خود خواهی، خود دوستی، کبر و نخوت، خشم، کینه، حسد، غیبت و بدگویی، حرص و طمع.
ب) شخصیت[۴۸]:
یکی دیگر از عوامل که در پیدایش تعارض اثر دارد شخصیت است. دفت اظهار می دارد: که ویژگی شخصیتی با نها د اولیه فرد، در شروع شدت بخشیدن و یا پافشاری تعارض مؤثر است. بار-آن اعتقاد دارد ویژگی های شخصیتی سبب بروز تمایلات خاصی نسبت به وجود آمدن تعارضات بین فردی می شود به طور مثال برخی افراد از نظر تیپ شناسی شخصیت، آدمهای مجادله گر و مباحثه کننده هستند، این دسته از افراد از تعارض استقبال میکنندو آن رادوست دارنند.
ج) ارزش ها[۴۹]:
ریشه رفتار یک فرد در طرز تفکر، اعتقادات و ارزش های او است. اگر بین مدیر و زیر دستان دو گروه و یا اعضای یک گروه، از نگرش ها فلسفه و ارزشها، تفاوت وجود داشته باشد تعارض به وجود می آید.
د) محدودیت ادراک و تفاوت در شناخت:
درک و استنباط شخصی از محرک های دنیای خارج و نقش و تصویری که از آنها در ذهن منعکس می شود «ادراک» نامیده می شود. ادراک انسان محدود و منحصر به فرد است و بدین لحاظ تعارض آفرین است.
به طور کلی زمینه های بروز تعارض در رابطه با ادراک و شناخت را می توان در علل زیر جستجو کرد:
۱)عدم ادراک یا شناخت درست از خود ۲)عدم ادراک و شناخت از گروه یا سازمان خود (حقیقی، ۱۳۸۰: ۴۰).

۲-۱۵-۲- عوامل سازمانی :

الف) ساختار سازمانی[۵۰]:
نوع ساختار که ارگانیک باشد یا مکانیکی در ایجاد تعارض نقش دارد. معمولا ساختارهای اوگانیک به لحاظ این که انسانی، پویا و انعطاف پذیرند زمینه بروز تعارض را تا حدود زیادی از بین می برند. ولی در ساختار مکانیکی انسان و نیازهای او کمتر مورد توجه قرار میگیرند در این گونه سازمان ها ممکن است به:شکار مقام، علاقه مفروط به چاپلوسی کردن، افرادی که ترفیع در دست آنان است و مانند آن برخورد کنیم که همگی باعث بروز تعارض در سازمان است.
ب) فرهنگ سازمانی[۵۱]:
یکی از عواملی که در زمینه فرهنگ سازمان ها نقش زیادی در ایجاد تعارض دارد «قدرت فرهنگ» است. قدرت فرهنگ بیانگر توافقی است که بین اعضای یک سازمان در رابطه با اهمیت ارزش های خاص خود وجود دارد. اگر اتفاق نظر کاملی درباره اهمیت ارزش ها وجود داشته باشد سازمان دارای فرهنگ قوی است و اگر توافق زیادی وجود نداشته باشد فرهنگ ضعیف است و معمولاً تعارض در سازمان هایی که دارای فرهنگ ضعیفی هستند بیشتر است (حقیقی، ۱۳۸۰: ۳۶).
ج) اندازه و بزرگی سازمان:
با رشد و توسعه سازمان بخش های آن به صورت قسمت های متعددی در می آنید که ممکن است باعث جدایی اعضای قسمت های مختلف از دیگر قسمت ها شود که این خود باعث بروز تعارض می گردد.
د) تکنولوژی[۵۲]:
باعث می شود که کارها و وظایف بین قسمت ها سرشکن شده و به آنها تخصیص یابد همین باعث وابستگی بین قسمتها خواهد شد. این وابستگی بین گروهی تخصیص یابد همچنین باعث وابستگی بین قسمتها خواهد شد. این وابستگی بین گروهی موجب به وجود آمدن اوضاع یا شرایطی می شود که به تضاد یا تعارض می انجامد.
ه) ضوابت و مقررات[۵۳]:
ضوابت و مقررات برای انجام منظم و همسو کردن عملیات سازمان لازم و ضروری است. ولی گاهی اوقات منشاء تعارض می گردد و آن زمانی است که برای عده ای اعمال و برای عده ای نادیده گرفته می شود و یا در زمانی اجرا و زمان دیگر اجرا نشود (حقیقی، ۱۳۸۰: ۳۶).
نمودار ذیل عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمان را نشان می دهد.
عوامل تعارض زا در سازمان
عوامل فردی
عوامل سازمانی
ضوابط و مقررات
تکنولوژی سازمانی
اخلاق شخصیت
شخصیت
ارزشها
محدودیت ادراک و عدم شناخت کافی
فرهنگ سازمانی
اندازه و بزرگی سازمان
ضوابط و مقررات
نمودار(۲-۷): عوامل ایجاد تعارض در سازمان (حقیقی، ۱۳۸۰: ۳۶۸)

۲-۱۶- مدیرت تعارض:

یکی از جنلبه های مهم یک تیم این است که تعارض را مدیریت کنند. تعارض را باید در بین گروه پیدا کرد و در این زمینه گروه های بد آنهایی هستند که تعارض را مخفی می کنند. تعارض اغلب در زمان استفاده نامناسب از قدرت برای حل مسائل در یک تیم باز به وجود می آید. به دنبال اصول قدرت باید بر فنون سازنده ای برای مدیریت تعارض و حل مشکلات تأکید شود (مشکی، ۱۳۸۰؛ ۳۷۷). اصولاً تعارض مثل هر پدیده دیگر نه فی نفسه خوب است و نه بد، بلکه همان طور که چارلز هندی می گوید «زندگی توام با تضاد مثل سوار شدن بر الاکلنک است. اگر نحوه کار با الاکلنگ را بدانید و طرف مقابل شما هم سواری بر الاکلنگ را بداند، نباشد و یا عمداً الگوی بازی را بر هم بزند بی تردید ضربه غیر منتظره ای خواهید خورد » (مشبکی، ۱۳۸۰: ۳۳۷).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.