دسترسی به منابع مقالات : تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۲۰

دسترسی به منابع مقالات :
تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۲۰

وجود اختلاف تعارض در سازمان ها باعث شده است که میزان چشم گیری از وقت مدیران صرف جلوگیری از تعارض و حل مشکل شود. در یک بررسی توسط اسمیت که بر روی عده ای از مدیران و کارمندان انجام گرفت چنین نتیجه گرفته شد که حدوداً بیست درصد از وقت مدیران و مرئوسین صرف رفع تعارض ها می شود. در بررسی پیدا کردن موقعیت تعارض در بین مدیران سطوح بالایی و میانی سازمان پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که در سطح بالاتر اداره و مدیریت تعارض از نظر اهمیت برابر یا حتی در مواقعی بیشتر از کاکردهایی چون برنامه ریزی، سازماندهی و انگیزش و تصمیم گیری است(رابینز، ۱۳۸۴: ۳۸۶).
در یک پژوهش دیگر از مدیران و مرئوسین خواسته شد بیست و پنج عامل در موفقیت خود را متوجه نیرویی کنند که از بین عوامل درجه بندی شده عامل توانایی برخورد با تعارض مهمترین نقش را در موفقیت آنان داشته است (رابینز، ۱۳۸۴: ۳۸۶).افراد و سازمان ها باید مسأله تعارض را حل کنند. مقصود از تعارض نداشتن توافق دربارۀ تخصیص منابع کمیاب یا تضاد و اختلاف نظر بر سر هدف ها ،ارزشها، تیم ها ی سازمانی، پنداشت ها و شخصیتهاست(استونر، ۱۳۷۹: ۹۲۷).
مدیریت تعارض یعنی مدیریتی که براساس تعریف بتواند در شرایطی که تعارض وجود دارد، به بهترین شکل سازمان را اداره کند، و بین اجزای آن تعادل ایجاد کند (مشبکی، ۱۳۸۱: ۲۱۰).
هنگامی که تعارض موجب اختلاف عمده در داخل سازمان شود، دقت و کوششی را که کارکنان می توانند برای بهر وری بیشتر به کار برند صرف برخورد با تعارض می کنند. بنابراین این تعارض سودمند نیست. علاوه بر این هنگامی که بین هدف های داخلی گروه ها نیز تعارض وجود داشته باشد تعارض باید از میان برداشته شود. گاهی مدیر و مرئوسین باید نگران فقدان تعارض در سازمان باشد. ممکن است فقدان تعارض علامت رکود سازمان و خوگرفتن کارکنان به وضع موجود می باشد یا ممکن است حاکی از آن باشد که گروه ها انگیزه ای بارای بحث و گفتگو بر سر عقاید سنتی پذیرفته شده را ندارند (گریفتن، ۱۳۸۳: ۳۳۰).
نمودار ذیل نتایج واکنش مدیران و مرئوسین در مقابل تعارض را نشان می دهد.
تعارض
واکنش مثبت
واکنش منفی
فرهنگ سازگاری و همکاری
فرهنگ رقابت و تهدید
سازنده شدن تعارض
مخرب شدن تعارض
افزایش سلامت سازمان
کاهش سلامت سازمانی
نمودار(۲-۸): نتایج واکنش مدیران در مقابل تعارض (گریفین، ۱۳۸۳: ۳۳۳)

۲-۱۷- انواع استراتژی های مدیریت تعارض[۵۴]:

استراتژی های مدیریت تعارض همان پاسخ افراد نسبت به موقعیت های تعارض است که این پاسخ ها در عین حالی که استمرار دارند، احتمال دارد در موقعیت های مختلف تغییر کنند. توماس (۱۹۷۶) بر اساس مدل شبکه مدیریت بلیک و مورتن دو نوع رفتار متعارض را دسته بندی کرد: قاطعیت[۵۵] و همکاری[۵۶]. قاطعیت به رفتارهایی اشاره دارد که رضایت خود فرد را مد نظر دارد و همکاری بر رفتارهایی تأکید دارد که به رضایت مندی دیگران مربوط است.
بر حسب این دو نوع گرایش پنج استراتژی مدیریت تعارض یعنی :
– اجتناب[۵۷] (فقدان همکاری، فقدان قاطعیت)، ۲- سازش[۵۸] (فقدان قاطعیت همکاری زیاد)، ۳- سازگاری[۵۹] (همکاری متوسط، قاطعیت متوسط)، ۴- همکاری[۶۰] (همکاری زیاد، قاطعیت زیاد)، ۵- رقابت[۶۱] (فقدان همکاری، قاطعیت زیاد) می باشند (کرامتی و همکاران، ۱۳۸۸: ۹۹).
نمودار استراتژی های مدیریت تعارض با توجه به نظریه توماس.
زیاد
رقابت
همکاری
قاطعیت
سازگاری
کم
سازش
اجتناب
همکاری
کم
زیاد
نمودار(۲-۹): استراتژی های مدیریت تعارض(توماس،۱۹۷۶ به نقل از کرامتی و همکاران، ۱۳۸۸: ۹۹)

۲-۱۷-۱-استراتژی سازگاری:

در صورتی که یک یا هر دو طرف دیگر تا حدی تمایل متعادلی هم به منافع و خواسته های مرجع خود داشته باشند و هم به منافع و خواسته های طرف مقابل داشته باشند سازگاری صورت خواهد گرفت به عبارت دیگر در این جام به یک طرف تمایل پیدا نمی کند. از برخی، اما نه همه، خواسته ها و منافع خود دست بکشند تا طرف مقابل بتواند برخی از خواسته های خود را ارضاء نماید. تحت این شرایط به خاطر حل تعارض دو طرف دیگر تصمیم می گیرند تا مانع را در بین یکدیگر تقسیم کنند. بنابراین وجه مشخصه “سازگاری” این است که هر یک از طرفین از چیزی بگذرند لذا برنده و بازنده مشخصی وجود ندارد و هر یک از مسأله مورد تعارض سهمی می برند.
لذا نهایتاً باید خاطر نشان کرد که سازگاری بیانگر یک رفتار متعادل در هر دو بعد قاطعیت و مشارکت است. این سبک می تواند باعث تسهیم موقعیت شود اما نه در نهایت قاطعیت و مشارکت. این شیوه معمولاً منجر به رضایت حداکثر طرفین نمی شود (۲۸۲: ۱۹۹۹، Gordon).

۲-۱۷-۲-استراتژی همکاری:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است