مقاله علمی با منبع : تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۳۰

مقاله علمی با منبع :
تعیین رابطه میان هوش فرهنگی و استراتژی مدیریت تعارض- قسمت ۳۰

۱-۵-تجزیه و تحلیل داده ها[۸۳] :

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها از تکنیکهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. سوالات مطرح شده در هر دو پرسشنامه بر اساس مقیاس پنجتایی لیکرت(پنج گزینه‌ای) تنظیم شده و برای هر یک از گزینهها، امتیازهایی در قالب اعداد فاصله‌ای از ۱ تا ۵ و عناوین ما به‌ازای آن‌ها به شرح جدول(۲-۳) اختصاص داده شده است.
جدول(۳-۲) : مقیاس فاصله‌ای پنجتایی و عناوین ما به ازای آن‌ها در پرسشنامه‌های تحقیق

کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

هدف از تجزیه و تحلیل اطلاعات این است که طی فرآیندی چند مرحله ای داده هایی که از طریق ابزارهای جمع آوری در جامعه آماری بدست آمده است در نهایت خلاصه، دسته بندی و پردازش می شوند تا به انجام تحلیل ها نوع ارتباطی که بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها انجام گرفته بدست آید (مهدی زاده اشرفی، حسینی ۱۳۷۱ :۱۵) برای طبقه بندی، توصیف، استخراج داده ها و تبدیل آن ها به اطلاعات آماری از تکنیک های آماری توصیفی و آمار استنباطی و آمار استنباطی از طریق نرم افزار spss به شرح ذیل استفاده شده است:

۱-۵-۱-آمار توصیفی[۸۴]:

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده خواهد شد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و همچنین شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته خواهد شد.

۱-۵-۲-آمار استنباطی[۸۵]:

آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
مدل عاملی تاییدی مرتبه اول:
برای بررسی میزان همبستگی و تببین استراتژی مدیریت تعارض با ۵ متغیر مطرح شده در پژوهش
برای بررسی میزان همبستگی و تببین هوش فرهنگی با ۵ متغیر مطرح شده در پژوهش
آزمون کلموگروف اسمیرونوف :
در راستای تایید یا عدم تایید توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرونوف استفاده می گردد.
ضریب همبستگی:
ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می کند . ضریب همبستگی درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار می رود.
اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیا د شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد. برای این پژوهش چون داده های ما نرمال هستند و از مقیاسها رتبه ای هستند پس از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میکنیم
۱-۶-روایی[۸۶] و پایایی[۸۷]:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir