سایت مقالات فارسی – جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۲

سایت مقالات فارسی – 
جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۲

مبحث دوم: رهبری وطرح ولایت فقیه ۲۰
گفتار اول: بیان اصطلاحات ۲۰
بند اول: معنای لغوی ولایت ۲۰
بند دوم: ولایت در اصطلاح فقه و حقوق ۲۱
بند سوم: ولایت در اصطلاح سیاست و اجتماع ۲۳
گفتار دوم: ولایت مطلقه فقیه پرچم دار ولایت در عصر غیبت ۲۴
بند اول: ولایت مطلقه فقیه ۲۵
بند دوم: ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی ۲۶
مبحث سوم: مفهوم و ارکان سیاست جنایی ۲۸
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی ۲۸
بند اول: عنوان سیاست جنایی ۲۹
بند دوم: سیاست کیفری،تعبیری مضیق ۳۱
بند سوم: سیاست جنایی، تعبیری موسع ۳۱
بندچهارم: سیاست جنایی به عنوان یک کل نه صرفاً قواعد کلی ۳۳
گفتار دوم: گونه های مختلف سیاست جنایی ۳۵
بند اول: سیاست جنایی تقنینی ۳۵
بند دوم: سیاست جنایی قضایی ۳۶
بند سوم: سیاست جنایی اجرایی ۳۹
بند چهارم: سیاست جنایی مشارکتی ۴۰
نتیجه گیری ۴۲
فصل دوم: مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی ۴۳
مبحث اول: مبنای شرعی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی ۴۵
گفتار اول: نهاد رهبری در حوزه سیاست جنایی اسلام ۴۵
بند اول: نگرش اسلام به سیاست جنایی ۴۵
بند دوم: رسالت و منزلت رهبری در سیست جنایی اسلام ۴۷
بند سوم: نگرش غربیان و موقعیت رهبری ازمنظر سیاست جنایی ۴۹
گفتار دوم: احکام حکومتی ونصایح ارشادی در قلمرو سیاست جنایی ۵۱
بند اول: ماهیت و ساختار احکام حکومتی ۵۲
بند دوم: کارکرد فرامین و احکام حکومتی در سیاست گذاری جنایی ۵۵
بند سوم: هست ها و نیست ها، بایدها و نبایدها در سیاست جنایی ۵۷
بند چهارم: رهنمودها ونصایح رهبری درسیاست جنایی ۶۰
مبحث اول: مبنای قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی ۶۱
گفتاراول: قانون اساسی مرجع و رهبری مافوق ارکان سیاست جنایی ۶۲
بند اول: قانون اساسی منشا سیاست جنایی ایران ۶۳
بند دوم: اشراف رهبری بر ساختار سیاست جنایی ایران ۶۴
گفتار دوم: اختیار قانونی سیاست گذاری جنایی از سوی رهبری ۶۸
بند اول: بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ۶۸
بنددوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی رهبری درسیاست گذاری جنایی ۷۰
بند سوم: رابطه سیاست های کلی جنایی با قانون اساسی و قوانین عادی ۷۲
مبحث سوم: رهبری، سیاست جنایی تقنینی واجرایی ۷۹
گفتار اول: رهبری و سیاست جنایی تقنینی ۷۹