خسارت معنوی و جبران مادی آن۹۳- قسمت ۲

خسارت معنوی و جبران مادی آن۹۳- قسمت ۲

سوالات تحقیق
آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن
را جبران نمود؟
اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد؟
شیوه‌ها و ملاک‌های جبران مادی خسارت معنوی چیست؟
آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است؟
روش پژوهش
دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران با بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای (اسنادی) به صورت توصیفی – تحلیلی گردآوری منابع و بررسی آن‌ها صورت پذیرفته استنتاج انجام گیرد
فرضیات تحقیق:
۱- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند.
۲- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و…) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید.
۳- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد.
۴- حقوق کشورهای دیگر، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند.
۵- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جبران خسارت معنوی به شیوه مادی مطرح شده اما سازو کار تقویم آن نامشخص و ابتر است…
۶-ایجاد رویه قضایی واحد در جبران خسارت معنوی به شیوه مادی ضرورت داشته و دارد.
اهداف پژوهش
اهداف این تحقیق
۱-بررسی و تبیین خسارت معنوی و جبران مادی آن
۲- ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل فقهی و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است.
سابقه و ضرورت تحقیق:بحث‌های جزئی و پراکنده در کتب اساتید محترم حقوق و فقهاء محترم، تصریحاً و یا تلویحاً در خصوص خسارتهای معنوی ناشی از جرم و ناشی از افعال زیان باربعمل آمده است و سوابقی در خصوص این تحقیق موجود است اما ضعیف می‌باشد.لیکن با توجه به اهمیت موضوع، , و تصویب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضرورت دارد که تحقیقات و مطالعات جامع‌تر و دقیق‌تری پیرامون این موضوع به عمل آید.
تقسیم بندی مباحث:
ابتدا به مقدمات و به اصطلاح علما رئوس ثمانیه پرداخته شده من جمله بیان مساله، فواید نظری و عملی موضوع، سیر تاریخی و اهداف، فرضیات، سابقه و ضرورت تحقیق سپس وارد فصل کلیات و مفاهیم می‌شویم که در آن معانی لغوی و اصطلاحی خسارت و تعاریف خسارت معنوی و… بیان داشته شده.
در فصل دوم که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش پایان نامه می‌باشد به جبران مادی خسارت معنوی در حقوق ایران، قبل و بعد از تصویب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پرداخته و سپس بعضی مصادیق از آرای دادگاه‌ها و رویه قضایی استخراج شده است.سپس برخی مصادیق خسارت معنوی در حقوق ایران گذرا بحث شده. در فصل‌ سوم نیز روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ را بیشتر از حیث نظری بررسی شده است. مآلا نتیجه گیری و پیشنهادات در فصل چهارم بیان شده است.
دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ:
سازمان مرکزی شماره:
تعهدنامه اصالت رساله یا پایاننامه
اینجانب سعیده خدادادی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق که در تاریخ۱۱/۹/۹۳ از پایاننامه/رساله خود تحت عنوان: خسارت معنوی و جبران مادی آن با کسب نمره………..۱۷٫٫٫٫ و درجه کارشناسی ارشد (M.A) دفاع نمودهام بدینوسیله متعهد میشوم:
این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…)‌ استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیج مدرک تحصیلی (هم در سطح پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است. +
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی
سعیده خدادادی
تاریخ و امضاء
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی
صورتجلسه دفاع
ارزشیابی نهایی فعالیت پژوهشی (پایان نامه ) دانشجو
با استعانت از الطاف ایزد منان در تاریخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۳ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم / سعیده خدادادی……………………….. دانشجوی رشته حقوق گرایش خصوصی با شماره دانشجوی……۸۹۱۲۵۵۵۴۹٫٫٫٫٫وکد پایان نامه……………………….۶۴۸۲۰۸۰۷۹۱۱۰۰۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ تحت عنوان: خسارت معنوی و جبران مادی آن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.