002/.(*)
131/.(ns)
000/.(**)
000/.(**)
000/.(**)
000/.(**)
000/.(**)

T*p
004/.(*)
113/.(ns)
618/.(ns)
662/.(ns)
001/.(**)
036/.(*)
000/.(**)
000/.(**)

t*p
)100/.ns(
000/.(**)
000/.(**)
011/.(*)
000/.(**)
000/.(**)
006/.(ns)
000/.(**)

T*t*p
003/.(*)
236/.(ns)
188/.(ns)
066/.(ns)
000/.(**)
000/.(**)
000/.(**)
000/.(**)

** درصد احتمال 99% 01/. P?
*درصد احتمال 95% 05/p? .
ns غير معني دار
T: معيار حمل و نقل و يا عدم حمل و نقل
t: مدت زمان نگهداري
P: نوع بسته بندي از نظر تعداد رديف

4-3-1- نتايج حاصل ازآزمايشات شيميايي
4-3-1-1- نتايج حاصل از آزمايش pH
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد که با افزايش مدت زمان نگهداريpH افزايش مييابد. شدت اين افزايش به خصوص از روز دهم به بعد بسيار محسوس تر است.

(شکل 4-12)- اثر pH در مدت 20 روز سردخانه گذاري گوجه فرنگي
همان طور که در شکل 4-13 مشخص گرديده افزايش pH در نمونه گوجه هاي سبدهاي سه لايه بيشتر نشان داده شده است.

(شکل 4-13)- اثر بسته بندي و حمل و نقل بر روي pH گوجه فرنگي
طي بررسيهاي بدست آمده در اين پژوهش مشخص گرديد با افزايش زمان سردخانه گذاري pH افزايش مي يابد و اين موضوع در سبدهاي سه لايه بيشتر از دو لايه و تک لايه مي باشد.

(شکل 4-14)- اثر سه عامل حمل ونقل، زمان و بسته بندي بر روي pH گوجه فرنگي

4-3-1-2- نتايج حاصل از آزمايش اسيديته:
ارزيابيهاي انجام شده نشان ميدهدکه با افزايش مدت زمان نگهداري اسيديته کاهش مييابد.(شکل4-15)
مطابق تجزيه واريانس اثر متقابل مدت زمان نگهداري، نوع بسته بندي و حمل و نقل بر تغييرات اسيديته بي معني بوده است.

(شکل 4-15)- ارزيابي مدت زمان بر روي ميزان اسيديته
ارزيابيهاي انجام شده نشان داد که همان طور که در شکل 4-15 بيان گرديد با افزايش مدت زمان نگهداري اسيديته کاهش يافته که اين مورد به خصوص در سبدهاي سه لايه بيشتر مي باشد( شکل 4-16).

(شکل 4-16)- اثر مدت زمان و بسته بندي بر روي اسيديته گوجه فرنگي

4-3-1-3- نتايج حاصل از آزمايش بريکس:
با افزايش مدت زمان نگهداري، مواد جامد پس از يک افزايش احتمالي اوليه تا روز پنجم روند نزولي را طي مي کند.

(شکل 4-17)- تاثير زمان نگهداري بر روي بريکس گوجه فرنگي

4-3-1-4- نتايج حاصل از فاکتور رسيدگي:
همان طور که در شکل4-18 نشان داده شده است اثر تعداد لايه هاي بسته بندي بر فاکتور رسيدگي مشخص بوده و بالاترين ميزان فاکتور رسيدگي در سبدهاي دو لايه مي باشد.

(شکل 4-18)- تاثير بسته بندي بر فاکتور رسيدگي گوجه فرنگي

مطالعات نشان ميدهد که اثر حمل و نقل بر فاکتور رسيدگي در نمونههاي نگهداري شده بيشتر است به طوري که اين پارامتر تا روز دهم افزايش و پس از آن به شدت محسوسي تا پايان دوره نگهداري کاهش مي يابد و در خصوص نمونه هاي بدون حمل و نقل ميزان فاکتور رسيدگي با شدت کمتري تا پايان دوره نگهداري کاهش مي يابد ( اين بررسي ها نشان مي دهد که کاهش فاکتور رسيدگي در خصوص نمونه هاي حمل و نقل شده در حدود دو برابر نمونه هاي بدون حمل و نقل مي باشد).

(شکل 4-19)- تاثير حمل و نقل و زمان نگهداري بر فاکتور رسيدگي گوجه فرنگي

(شکل 4-20)- تاثير زمان بر فاکتور رسيدگي

4-3-2- نتايج حاصل ازآزمايشات فيزيکي
4-3-2- 1- نتايج حاصل از اندازه گيري جرم
بررسي نشان ميدهند که بيشترين ميزان کاهش وزن در نمونه هايي است که به صورت سه لايه در سبدها بسته بندي شده اند که اين نشان از افزايش کوفتگي و ضربات مکانيکي در سبدهاي سه لايه مي باشد (شکل4-21).

(شکل 4-21)- تاثير بسته بندي بر کاهش وزن نمونه هاي گوجه فرنگي

همان طور که مطابق با (شکل4-22) نشان داده شده است به طور کلي صرف نظر از عامل حمل و نقل، با افزايش مدت زمان نگهداري جرم نمونه ها کاهش مي يابد و بررسي نشان مي دهد که تاثير منفي حمل و نقل بر کاهش جرم نمونه ها از روز دهم به بعد کاملا محسوس تر مي باشد. به طور کلي محصول در طول زمان نگهداري در مراحل پس از برداشت به دليل افزايش ميزان رسيدگي فيزيولوژيکي و شدت گرفتن واکنش هاي متابوليکي حاصل از تنفس سلولي و همچنين تبخير رطوبت دچار کاهش وزن مي گردد.

(شکل 4-22)- تاثير حمل و نقل و زمان نگهداري بر روي کاهش وزن نمونه هاي گوجه فرنگي

در اين پژوهش نشان ميدهد که اثر نوع بستهبندي بر تغييرات جرمي نمونهها در مدت زمان نگهداري اثر منفي دارد. همچنين با توجه به (شکل4-23) ميتوان به اين نتيجه رسيد که افزايش تعداد طبقات در بسته بندي گوجه فرنگي مي تواند سبب کاهش جرم گوجه فرنگي ها در مدت زمان نگهداري گردد.

(شکل 4-23)- تاثير زمان نگهداري و بسته بندي بر کاهش وزن گوجه فرنگي
بررسي نتايج موجود در نمودار حاصل از اين پژوهش نشان مي دهند به طور کلي عمليات حمل و نقل در کاهش جرم نمونهها اثر محسوستر داشته است(شکل4-25). به طوريکه در نمونههايي که مورد حمل و نقل واقع نشدهاند پس ازيک کاهش وزن نسبتا محسوس تا روزپنجم، کاهش وزن دربقيه مدت زمان نگهداري(تا روز بيستم) بسيار نامحسوس مي باشد (شکل 4-24). اين امر بدون شک به دليل اثرات تخريبي نمونههاي ضربهاي ناشي از حمل و نقل بر بافت نمونه ها مي باشد به طوري که ضربات مکانيکي وارد شده سبب اثرات تخريبي نامحسوس بر ديواره سلولي و افزايش تماس آنزيمهاي نرمکننده ديواره سلولي نظير پکتينازها با ترکيبات شيميايي سلولي ميشود و افزايش شدت فرآيندهاي متابوليکي و هم چنين خروج رطوبت از بافت ميگردد که در نهايت کاهش جرم نمونه در مدت زمان نگهداري را به دنبال خواهد داشت.

(شکل 4-24)- تاثير زمان نگهداري و بسته بندي بر کاهش وزن گوجه فرنگي در نمونه هاي حمل و نقل نشده

(شکل 4-25)- تاثير سه عامل حمل و نقل، زمان نگهداري و بسته بندي بر کاهش وزن گوجه فرنگي
4-3-2-2- نتايج حاصل از آزمون رنگ:
همان طور که در شکل 4-26 مشخص گرديده با افزايش زمان نگهداري شدت رنگ قرمز گوجه فرنگي کاهش مييابد، به خصوص از روز دهم به بعد اين کاهش بيشتر نمايان گرديده و در روز بيستم بسيار روند نزولي دارد.

(شکل 4-26)- اثر زمان بر روي رنگ قرمز گوجه فرنگي

نتايج به دست آمده نشان ميدهند که شدت رنگ در خلال عمليات نگهداري به طور کلي کاهش مييابد. شدت اين کاهش از روز 15 به بعد براي نمونههاي حمل و نقل نشده و از روز دهم به بعد براي نمونه هاي حمل و نقل شده افزايش مي يابد و اين موضوع در مورد رنگ قرمز و شاخص (a index) نيز صدق مي کند.

(شکل 4-27)- اثر حمل و نقل و زمان ماندگاري بر روي رنگ گوجه فرنگي

(شکل 4-28)- اثر حمل و نقل و زمان ماندگاري بر روي رنگ قرمز گوجه فرنگي
ارزيابيها نشان ميدهد که اثر مدت زمان نگهداري و نوع بسته بندي بر تغييرات رنگ نمونه ها به طور کلي کاهشي ميباشد ليکن در خصوص نمونههايي که قبل از انبارداري مورد حمل و نقل واقع شده اند شدت اين کاهش بيشتر مي باشد به خصوص در نمونه هاي سبدهاي سه لايه که قبل از انبارداري مورد حمل و نقل قرار گرفته اند اين کاهش در پايان مدت زمان نگهداري بسيار بيشتر است.
بررسي ها نشان مي دهد که افزايش مدت زمان نگهداري سبب کاهش قرمزي نمونه ها مي شود اين امر در سبدهاي سه لايه حمل و نقل شده محسوس تر است علت اين امر اثر مضاعف و متقابل حمل و نقل و افزايش تعداد طبقات بسته بندي مي باشد به طوري که در سبدهايي که مورد حمل و نقل واقع شده اند ميزان کاهش رنگ در سبدهاي سه لايه سه برابر بيش از سبدهاي دو لايه مي باشد(شکل 4-31).

(شکل 4-29)- اثر زمان و بسته بندي بر رنگ گوجه فرنگي در نمونه هاي حمل و نقل نشده

(شکل 4-30)- اثر حمل و نقل، زمان و بسته بندي بر رنگ گوجه فرنگي

(شکل 4-31)- اثر حمل و نقل، زمان و بسته بندي بر رنگ قرمز گوجه فرنگي

4-3-2-3- نتايج حاصل از آزمون بافت:
بررسي اين پژوهش نشان ميدهد که با افزايش مدت زمان نگهداري، سختي بافت در تمام نمونه ها کاهش مي يابد، اين امر در نمونه هاي حمل و نقل شده( شکل4-32) و همچنين نمونه هايي که در سبدهاي سه لايه اي چيده شده اند بيشتر به چشم مي خورد (شکل4-33).

(شکل 4-32)- تاثير زمان ماندگاري بر بافت گوجه فرنگي

(شکل 4-33)- تاثير بسته بندي بربافت گوجه فرنگي

با افزايش تعداد لايه ها سختي بافت کاهش مي يابد همچنين کمترين ميزان سختي بافت مربوط به سبدهاي سه لايه حمل و نقل شده است. اين امر بدون شک به اثر متقابل مدت زمان ماندگاري و ضربات مکانيکي ناشي از حمل و نقل ارتباط دارد که موجب تخريب بافت و افزايش فعاليت آنزيمهاي نرم کننده ديواره سلولي و بالاخره کاهش مقاومت بافت در مقابل نيروهاي برشي (سختي بافت) مي گردد.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید