(شکل4-34)- تاثير حمل و نقل و بسته بندي بر بافت گوجه فرنگي

فصل پنجم
نتيجه گيري کلي

بر طبق يافته هاي حاصل از منابع علمي، بررسي هاي ميداني و همچنين پرسشنامه مشخص گرديد در ايجاد ضايعات محصولات باغي همه عوامل (شامل عوامل قابل کنترل و غير قابل کنترل براي توليد کننده) نقش داشته که سهم هريک از اين عوامل متفاوت مي باشند. به علاوه برمبناي نتايج حاصل از بررسي هاي ميداني و پاسخ هاي بدست آمده از پرسش نامه مشخص گرديد که بطور کلي جامعه آماري منتخب از شناخت نسبي در خصوص مفهوم ضايعات و عوامل ايجاد آن برخوردار است اما از آگاهي لازم براي کنترل ضايعات برخوردار نمي باشد.
نتايج حاصل از مرحله نخست اين پژوهش نشان مي دهند که در مراحل پس از برداشت نقش سه عامل حمل و نقل، بسته بندي و انبارداري در ايجاد ضايعات ، پررنگ تر از ساير عوامل ارزيابي شده است .
به علاوه مطابق يافته هاي مرحله دوم اين تحقيق مشخص گرديد که هريک از تيمارهاي اعمال شده شامل نوع بسته بندي از نظر تعداد لايه هاي مورد استفاده، حمل و نقل و مدت زمان نگهداري، بر ويژگي هاي کمي و کيفي گوجه فرنگي هاي نگهداري شده در شرايط سردخانه (دماي 1±9 درجه سانتي گراد با رطوبت نسبي 90-85 درصد) اثر معني داري داشته است. به طور کلي عمليات حمل و نقل سبب افت ويژگي هاي کمي و کيفي نمونه ها شده است. دليل اين امر مي تواند به اعمال ضربات مکانيکي ناشي از حمل و نقل بر بافت ميوهها و ايجاد تخريب فيزيکي و بيوشيميايي بافت سلولي نمونه ها گردد. افت ويژگي هاي کيفي در خصوص نمونه هاي بسته بندي شده در سبدهاي سه لايه بيشتر به چشم مي خورد، علت اين امر مي تواند به دليل تشديد اثرات تخريبي ضربات مکانيکي ناشي از حمل و نقل بر نمونه هاي قرار گرفته در لايه هاي فوقاني (به خصوص در طبقه سوم) مربوط گردد. اين بدان معني است که لايه هاي فوقاني در خلال حمل و نقل بيشترين ميزان انرژي ضربه اي را دريافت کرده و به همان نسبت آثار تخريبي در بافت آن ها بيش از لايه هاي زيرين مشاهده مي شود.
اين بررسي ها به خوبي نشان مي دهند که قابليت ماندگاري گوجه فرنگي ها، بطورکلي با افزايش مدت زمان ماندگاري کاهش مي يابد. اين امر در نمونه هاي حمل و نقل شده و به ويژه در نمونه هايي که در سبدهاي سه لايه بسته بندي شده اند، تشديد مي گردد.
بررسي نتايج بدست آمده مويد اين واقعيت است که شدت تغييرات نامطلوب ويژگيهاي کمي و کيفي نمونه هايي که مورد عمليات حمل و نقل قرار گرفته اند (شامل بريکس، اسيديته، فاکتور رسيدگي، تغييرات وزن، بافت و رنگ) ، در خلال فرايند انبارداري پس از روز دهم افزايش چشمگيري خواهد داشت. لذا درنهايت از مجموع بررسي هاي بعمل آمده مشخص گرديد که با بهره گيري از بسته بندي و شرايط مناسب نگهداري مي توان در صورت اعمال حمل و نقل، قابليت ماندگاري در نمونه ها را حتي در نمونه هايي با بسته بندي سه لايه تا مدت زمان 10 روز در حد مطلوب حفظ نمود.
پيشنهادات
ازآنجاکه ضايعات درصد بالايي از توليد را شامل ميشود و بر توليد ناخالص ملي و ميزان خودکفايي محصولات کشاورزي تاثير ميگذارد، لازم است به دنبال راهکارهايي موثر و اساسي در جهت کاهش آن باشيم. در اين مورد توجه به تکنولوژي و به کارگيري الگوي صحيح مصرف، ضروري است.
به طور کليد وراه حل بايد درنظرگرفته شود.راه حل اول بالا بردن سطح آگاهي عمومي جامعه اعم از توليدکننده و مصرف کننده با آموزش روش هاي جلوگيري از ضايعات ميباشد که در دراز مدت ثمردهي خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوين قوانين و اجراي سياست هاي لازم ازسوي نهاد هاي ذيربط ميباشد .اجراي اين سياست ها بعد از تدوين،اثرگذاري سريعتري درکاهش ضايعات خواهد داشت.
دراين راستا راهکارهاي ذيل را ميتوان مدنظر قرار داد:
1- ضرورت دارد فاصله زماني و مکاني مطلوب توليد و توزيع تا مصرف را براي محصولات کشاورزي شناسايي کرد حتي ميزان ضايعات ناشي از حمل و نقل نامناسب به حداقل خود برسد.
2- پيشنهاد مي گردد با افزايش و بهبود امکانات حمل ونقل جهت انتقال و جابه جايي محصولات فسادپذير به بازار قبل ازفاسد شدن، از ايجاد ضايعات جلوگيري نمائيم..
3- پيشنهاد ميشود بهترين شرايطنگهداري محصولات مختلف درجهت حفظ کيفيت شناسايي گردد.
4- ضرورت دارد مجموعه محصولات عمده کشاورزي استان هاي مختلف براساس معيارهاي مشخص و تعريف شده جهت متمرکزکردن برنامه مديريت کنترل وکاهش ضايعات اولويت بندي گردد.
5- وضعيت آمار و ارقام موجود در رابطه با ميزان ضايعات محصولات کشاورزي بهبود يابد.
6- پيشنهاد مي شود براي ساير محصولات عمده استان ارزيابي هاي ناشي از عوامل مراحل پس از برداشت در ايجاد ضايعات صورت پذيرد.
7- ضرورت دارد که مطالعه اثرات نيروهاي ضربه اي ناشي از عمليات جابجايي و حمل و نقل بر محصولات مختلف صورت پذيرد.
8- پيشنهاد مي شود مطالعه بيشتر در خصوص معرفي ساختار بهينه بسته بندي براي ساير محصولات انجام پذيرد.

منـابـع
1- افکاري سياح ا، مينايي س.1388. مباني بررسي و ارزيابي ضايعات مکانيکي در محصولات کشاورزي. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي، 183
2- افکاري سياح ا.1383.طراحي ،ساخت وآزمايش دستگاه بارگذاري ضربه اي براي مطالعه رفتار مکانيکي محصولات کشاورزي . خلاصه مقالات سومين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي ومکانيزاسيون کرمان .
3- الماسي م، بهرامي ه، رحماني زاده فرد غ. 1388. بررسي ميزان ضايعات محصولات باغي در منطقه جنوب شهرستان قزوين و علل بروز آن و ارائه راهکارهاي مناسب. مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، آبان ماه، قسمت پوستر مقالات.
4- الهامي راد ا، شهيدي ف. 1383. ارزيابي تغييرات فيزيکو شيميايي و ميکروبي رب گوجه فرنگي فله طي نگه داري سردخانه اي. کشاورزي و منابع طبيعي 8(1): 184-171.
5- بيات ف. 1383. عوامل اتلاف محصولات کشاورزي در مراحل گوناگون و راهکارهاي مقابله با آن. مجموعه مقالات کنفرانس روشهاي پيشگيري از اتلاف منابع علمي، فرهنگستان جمهوري اسلامي ايران، 216-205
6- پارسه ش. 1386. ضايعات محصولات کشاورزي و راهکارهاي اقتصادي کاهش آن. مجموعه مقالات اولين همايش علمي نقش زنان روستايي در کاهش ضايعات فرآورده هاي کشاورزي، 29 فروردين ماه.
7- پور مقدس ح، جوادي ا، اسلاميه ر. 1381. بررسي مقدار فلزات سمي کادميوم، کرم، سرب و جيوه در رب گوجه فرنگي در شهر اصفهان. مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، 9(2) 45-40.
8- پيروزي فرد م. 1385. بررسي عوامل موثر بر جذب دي اکسيد گوگرد در گوجه فرنگي هاي آماده شده براي خشک کردن آفتابي. علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، 10(2): 253-247.
9- تاج الدين ب. 1382. جلوگيري از اسراف مواد غذايي با بسته بندي مناسب. خلاصه مقالات اولين کنفرانس ملي روش هاي پيشگيري از اتلاف منابع ملي.
10- تاج الدين ب، 1377. بسته بندي سيب با استفاده از اتمسفر اصلاح شده (MAP). نشريه شماره 53، انتشارات موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.
11- توکلي هشجين ،ت.1382.مکانيک محصولات کشاورزي.انتشارات سالکان،تهران.
12- توکلي هشجين ت. 1383. مکانيک محصولات کشاورزي (تاليف: سيتکي، ج). انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. 530 صفحه.
13- حقوقي، مرتضي. 1377. امنيت غذايي. آب و توسعه. شماره دوم و سوم. 47-57.
14- خزائلي ش. 1387. پسماندهاي کشاورزي و راهکارها. اصفهان: انتشارات نصوح، 116
15- خضري م.، قاضي م.، بررسي لزوم اجراي طرح هاي كمينه سازي ضايعات در صنايع غذايي، علوم و تكنولوژي محيط زيست، 1386، دوره 11، شماره 4، 533-542
16- خوش نظر پرشکوهي ر، کمالي ح. 1388. ضايعات محصولات کشاورزي، علل و راهکارها. مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، آبان ماه، قسمت پوستر مقالات.
17- خوشخوي م، شيباني ب، روحاني ا، تفضلي ع. 1374. اصول باغباني. دانشگاه شيراز.
18- خوشخوي، م، ب. شيباني، ا. روحاني و ع. تفضلي. 1374. اصول باغباني. دانشگاه شيراز.
19- دانشنامه ويکي پديا. 2012. به آدرس اينترنتي http://en.wikipedia.org
20- رحماني م. بررسي نقش صنايع تبديلي در کاهش ضايعات و توسعه صادرات محصولات کشاورزي باغي. 229-20
21- رضايي ح، طاهري م، نورجو ا. 1383. بررسي اثرات آبياري و تغذيه و زمان برداشت بر روي کيفيت و عمر انبارداري سيب رد دليشز. نشريه شماره 895، انتشارات موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.
22- روح پرور ا. 1388. اسراف 10 ميليارد دلاري در بخش کشاورزي، غذاي 15 ميليون نفر را دور مي ريزيم!. روزنامه قدس:18 تيرماه 1388.
23- روزبه ب.1388. شيوههاي حفظ و کنترل کيفيت محصولات کشاورزي. ماهنامه بسته بندي، سال پنجم، شماره 45
24- زمردي ش، کريمي م. 1383. بررسي جعبه هاي پلاستيکي همراه با شانه هاي مخصوص و جاذب اتيلن در نگهداري سيب درختي و مقايسه آن با جعبه هاي چوبي. نشريه شماره 896، انتشارات موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، کرج.
25- زمردي ش، منتظري ع، خسرو شاهي ا. 1382. تاثير منابع و مقادير مختلف کود نيتروژن دار و زمان برداشت بر عملکرد و ميزان تجمع نيترات در گوجه فرنگي رقم کورال. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي تابستان، 4 (15): 56-45.
26- سازمان جهاد کشاورزي استان البرز. 1390. برنامه پنج ساله معاونت بهبود توليدات گياهي.
27- سازمان جهاد کشاورزي استان البرز. 1391. سيماي کشاورزي استان البرز.
28- سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد. 1382. پيشگيري از ضايعات پس از برداشت مواد غذايي: ميوه ها، سبزي ها و محصولات ريشه اي. ترجمه: ي مقصودلو، ن رفعتيان، جلد اول، گرگان: دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 187.
29- ستاري نجف آبادي م، مينايي س، عزيزي م، افشاري ح. 1388. اثر بکار گيري نانو تکنولوژي و بسته بندي نانويي بر کاهش ضايعات محصولات غذايي و خطرات ناشي از اين کاربردها. پنجمين همايش علمي – پژوهشي دانشجويان علوم کشاورزي و منابع طبيعي سراسر کشور. دانشگاه گيلان. ارديبهشت 88.
30- سلاجقه ف. 1383. بررسي استفاده از موادشيميايي و شرايط نگهداري سه رقم گوجهفرنگي. نشريه شماره 69، بخش تحقيقات فني و مهندسي کرمان.
31- سلاجقه، ف . 1383 . بررسي اثرات استفاده از مواد شيميايي و شرايط نگهداري سه رقم گوجه فرنگي. نشريه شماره 69 . بخش تحقيقات فني و مهندسي کرمان.
32- سوري ن، اسدي ح، موسوي ف، حسندخت م. 1388. مديريت صحيح در راستاي کاهش ضايعات سبزي ها. مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، آبان ماه، قسمت پوستر مقالات.
33- شادان ع. 1384. بررسي ابعاد اقتصادي محصولات کشاورزي در ايران. ششمين کنفرانس اقتصاد کشاورزي ايران. مشهد.
34- شادان ع. بررسي ابعاد اقتصادي ضايعات محصولات کشاورزي در ايران. موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي.
35- شادان ع.، بررسي ابعاد اقتصادي ضايعات محصولات كشاورزي در ايران، موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، 1382، كد MP153.
36- شادان ع، ميهن خواه ن. 1385. بررسي روش هاي اقتصادي کاهش ضايعات محصولات کشاورزي.
37- شاکر اردکاني ا، 1387. راهکارهاي استفاده از ضايعات فرآوري پسته.
38- شاه بيگ م، بديعي ف. 1380. بررسي علل پوکي سيب رقم رد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید