در مواقعي که دماي هوا بالا مي باشد جلوگيري به عمل آورد. کلسيم باعث سفتي بافت ميوه و در نتيجه افزايش مقاومت به صدمات مکانيکي و افزايش ماندگاري و بهبود کيفيت ميوه مي شود. بهترين غلظت کلرور کلسيم 10 در هزار است و تعداد محلول پاشي از زماني که تعداد زيادي از ميوه ها به اندازه يک فندق است، شروع مي شود و به فاصله هر سه هفته يک بار صورت مي گيرد. محلول پاشي بايستي صبح زود و يا عصر يعني زماني که دماي هوا پايين است انجام گيرد و از آن جايي که حرکت يون هاي کلسيم در بافت داخلي گياه بسيار به کندي صورت مي گيرد، لذا در محلول پاشي بايستي سعي نمود که فقط ميوه ها هدف قرار گيرند (هناره و همکاران، 1383).
عدالتيان و همکاران (1384) اثر واريته و زمان نگهداري بر روي ويژگي هاي شيميايي رب حاصل از چهار واريته منتخب گوجه شامل: کال جي ان3، ارلي اوربانا واي، ارلي اوربانا 111 و پتورالي سي اچ در طي يک سال نگه داري در شرايط اتاق ( دماي متوسط 25 درجه سانتي گراد) را بررسي و برخي خصوصيات فيزيکو شيميايي شامل: بريکس، مواد جامد کل، مواد جامد نامحلول، اسيديته و pH محصول را اندازه گيري کردند. نتايج به دست آمده نشان داد که واريته هاي ارلي اوربانا 111 و پتورالي سي اچ داراي بيشترين ميزان ماده جامد کل و بالاترين ميزان اسيديته بودند. واريته هاي پتورالي سي اچ و ارلي اوربانا 111، داراي کمترين نوسانات و بيشترين ثبات بودند (عدالتيان و همکاران، 1384).
در پژوهشي که توسط الهامي راد و شهيدي (1383) اجرا گرديد، ويژگي هاي فيزيکو شيميايي و ميکروبي رب گوجه فرنگي فله، که در شرايط کاملا مشابه با توليد صنعتي کشور تهيه و نگه داري شده بود، مورد ارزيابي قرار گرفت، تا به اين طريق بتوان نقاط ضعف روش موجود را شناسايي کرده و با توجه به نتايج به دست آمده، براي اصلاح روش هاي سنتي اقدام نمود. نمونه هاي رب فله مورد نياز، پس از توليد و آماده سازي، در 4 تيمار مختلف بررسي شدند. مدت زمان نگه داري 8 ماه و دماي سردخانه گذاري صفر درجه سانتي گراد انتخاب شد. نمونه برداري از بشکه ها به منظور ارزيابي تغيير هاي کيفي محصول، هر دو ماه يکبار انجام پذيرفت. پارامترهاي مورد بررسي عبارت بودند از: اسيديته، pH اسيد لاکتيک نوع L و D، ماده خشک کل، عدد هوارد، باکتري هاي مقاوم به اسيد و شمارش کلي باکتري ها. بررسي تغييرهاي شمارش کلي باکتري ها، تعداد باکتري هاي مقاوم به اسيد و شمارش ميکروسکوپي کپک ها به روش هوارد، در بيماري هاي اعمال شده در اين پژوهش، نشان داد که استفاده از بريکس بالا 38-35 در توليد رب، همراه عمل نمک پاشي در سطح نگه داري در دماي صفر درجه سانتي گراد، فقط يک اثر محدود کننده بر روند تغييرهاي ميکروبي داشته و نتوانسته آن را به طور کامل متوقف سازد. ولي در هر صورت، بر رشد سطحي قارچ ها و توانايي آن ها در ايجاد پرگنه اثر قابل توجهي داشته است. بررسي هاي ميکروبيولوژيکي رب فله نشان داد که در فاصله زماني توليد تا انتقال نمونه ها به سردخانه شمارش کلي باکتري ها، تعداد باکتري هاي مقاوم به اسيد و مقدار اسيد لاکتيک نوع L تغيير قابل توجهي داشته است. بنابر اين مي توان گفت مرحله سرد کردن تدريجي رب فله در دماي محيط، که هدف اصلي از آن خشک کردن سطحي براي نمک پاشي است، يک مرحله حساس و بحراني در فرآيند توليد رب فله است که تاثير عمده اي بر کيفيت محصول توليدي و مدت زمان ماندگاري آن دارد (الهامي راد و شهيدي، 1383).
مظاهري و همکاران (1381) در پژوهشي، اثر حرارت دادن گوجه فرنگي کامل و خرد کردن اسيدي داغ را بر بهبود قوام و ساير ويژگي هاي رب حاصل از واريته کال جي ان سي بررسي کردند. نتايج نشان داد که اثر اين تيمارها در بهبود قوام و طعم رب معنيدار است. حرارت دادن گوجهفرنگي کامل در 85 درجه سانتيگراد باعث حفظ بهتر پکتين و بهبود قوام ميشود اما به دليل افزايش زمان حرارتدهي و احتمالا اکسيداسيون ليکوپن تا حدي ضريب a/b رنگ کاهش مي يابد. خرد کردن و يا داغ کردن در pH کمتر از 5/3 نيز اثر مشابهي در حفظ پکتين و بهبود قوام نشان داد ولي اثري بر ضرايب رنگ نداشت. به دليل ايجاد نمک در اثر خنثيکردن اسيد با سود، رب حاصل داراي ويژگيهاي حسي بهتري بوده است (مظاهري و همکاران، 1381).
پور مقدسي و همکاران (1381) در تحقيقي بررسي اثر دستگاه هاي توليد کننده رب گوجه فرنگي بر افزايش غلظت عناصر کمياب سمي کادميوم، کرم، سرب و جيوه پرداختند. نتايج حاصل از انجام اين تحقيق نشان داد که درصد بازيابي عناصر مورد مطالعه با غلظت هاي 1 و 5 ميلي گرم در ليتر اضافه شده است به نمونه هاي مختلف گوجه فرنگي بيشتر از 93% بوده است. نتايج همچنين نشان داد که غلظت Cd، Cr، Pb در کليه نمونههاي رب گوجه فرنگي خانگي از حداکثر مجاز کمتر بوده است. جيوه در کليه نمونه هاي مورد مطالعه وجود نداشت که ميتواند به علت عدم حضور اين عنصر به عنوان ناخالصي در ساختمان آلياژ استيل دستگاههاي مورد استفاده باشد. آزمونهاي آماري نشان داد که بين روشهاي تهيه رب گوجهفرنگي اختلاف معني داري وجود دارد و اين موضوع اثر دستگاه هاي غير استاندارد را در افزايش غلظت فلزات سمي در رب گوجه فرنگي تائيد مي کند (پور مقدسي و همکاران،1381).
اثر درجه حرارت و فرم فيزيکي گوجه فرنگي در مرحله حرارت دادن اوليه بر قوام و ساير ويژگي هاي رب گوجه فرنگي توسط مظاهري و مرتضوي (1385) بررسي شد نتايج نشان داد که اثر تيمارها در بهبود قوام و رنگ رب معني دار است. حرارت دادن اوليه گوجه فرنگي درسته در 85 درجه سانتي گراد باعث حفظ بهتر پکتين، بهبود قوام و حفظ کيفيت رنگ رب مي شود. اما در روش معمول حرارت دهي با افزايش درجه حرارت گوجه فرنگي هاي خرد شده به بالاي 100 درجه سانتي گراد مي توان درصد پکتين بيشتري را حفظ و قوام را بهبود بخشيد ولي در اين درجه ضرايب رنگ کاهش معني داري را نشان مي دهد (مظاهري و مرتضوي، 1385).
پيروزي فرد (1385) اثر غلظت محلول متابي سولفيت سديم، مدت زمان غوطه ور سازي در محلول، زمان هاي مختلف هم زدن و pH محلول را بر ميزان جذب SO2 توسط گوجه فرنگي هاي رقم ريو گراند خشک شده به روش آفتابي، مطالعه کرد. نتيجه بررسي ها نشان داد که افزايش غلظت محلول، افزايش مدت زمان غوطه ورسازي در محلول، اجراي عمل هم زدن مداوم و کاهش pH، مقدار جذب SO2 را افزايش مي دهد. چگونگي افزايش SO2 در گوجه فرنگي ها، تحت تاثير هر يک از عوامل فوق از طريق جدول و منحني ارايه شده است. مدل هاي رابطه بين ميزان جذب SO2 و غلظت محلول متابي سولفيت سديم، مدت زمان غوطه ور سازي و اثر pH ارايه شد. آزمون معني دار بودن تفاوت ميانگين ها به روش دانکن نشان داد که اين افزايش ها در سطح احتمال 1 درصد معني دار است (پيروزي فرد، 1385).
بر اساس مطالعه لوکاسيکو(1994) با اعمال کم آبياري بر روي گوجه فرنگي به ميزان 15 و 30 و 40 درصد نسبت به آبياري کامل مشاهده شده که در صورت کاهش آب آبياري به مقدار 40 درصد، اندازه ميوه 31 درصد و ميزان محصول قابل عرضه 13 درصد کاهش مي يابد (لوکاسيکو، 1994).
دوندار و همکاران (1995) طي مطالعه اي گوجه فرنگي در 9 محيط کشت شامل پرليت، کمپوست قارچ، خاکستر آتش فشاني، پرليت + کمپوست قارچ در سه نسبت (3:1، 1:1، 1:3)، کمپوست قارچ + خاکستر آتشفشاني به نسبت هاي (3:1، 1:1، 1:3) را کشت و سپس در انبار سرد با دماي 10 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 85 تا 90 درصد نگه داري کردند. بر اساس نتايج طرح در طول مدت نگه داري در انبار تفاوت معني داري بر روي کل مواد جامد محلول در آب و اسيديته قابل تيتراسيون در محيط هاي کشت گوناگون وجود نداشت. افت وزني گوجه فرنگي هاي کشت داده شده در خاکستر آتش فشاني بيش از ديگر تيمار ها بود و سفتي بافت گوجه فرنگي هاي کشت داده شده در کمپوست قارچ + خاکستر آتشفشاني با نسبت 1:3 بيش از ديگر محيط کشت ها گزارش شده است (دوندار و همکاران، 1995).
اثر هيدرو کولينگ و سرد کردن با تهويه اجباري روي کيفيت انباري گوجه فرنگي هاي سبز رسيده پس از 7، 14، 21، 28، 35 روز در دماي 8 و 12 درجه سانتي گراد توسط کايناس (1995) بررسي شد. نتايج نشان داد که نيمه عمر سرد کردن گوجه فرنگي هاي سبز با هواي سرد 38 دقيقه و با هيدرو کولينگ 12 دقيقه به طول انجاميد. افت وزني کلي ميوه ها کاهش و رسيدگي آن ها با تيمارهاي سرد کردن اوليه تاخير يافت ولي با سيستم هيدرو کولينگ بيماري هاي قارچي افزايش نشان داد. در طول مدت نگه داري در انبار کاهش سفتي بافت، مقدار کلي پکتين، اسيديته قابل تيتر و افزايش مقادير کل مواد جامد محلول در آب، ليکوپن و مقدار کل آسکوربيک اسيد در گوجه فرنگي هاي پيش سرد شده کمتر مشاهده شده است (کايناس، 1995).
چهار رقم گوجه فرنگي در دو مرحله رسيدگي (صورتي و قرمز) با دو غلظت 3/. و 5/. ميکرو ليتر بر ليتر، 1- متيل سيکلو پروپن توسط گوئيلن و همکاران (2005) مورد فرآيند قرار گرفت. گوجه ها در دماي 10 درجه سانتي گراد با رطوبت نسبي 90 درصد براي 4 هفته نگه داري شدند. در همه تيمارها و براي همه ارقام و مراحل رسيدگي، افت وزني، نرم شدگي بافت، تغييرات رنگ، تغييرات بريکس به اسيديته کاهش يافت. همبستگي مثبتي بين غلظت هاي MCP-1 و برداشت در مرحله ديرتر فسادي در طول مدت نگه داري در انبار سرد مشاهده نشده است (گوئيلن و همکاران، 2005).
بر اساس نتايج مطالعات فار و کاتان (1997) هوادهي کم در انبار نگه داري گوجه فرنگي شدن تنفس را کاهش مي دهد ولي بر روي رسيدگي آن اثري ندارد. دماي پايين نگه داري در انبار رسيدگي را کند و نرخ تنفس را کاهش مي دهد ولي رسيدن به بيشترين حد تنفس را به تاخير نمي اندازد. اثر سرعت هوادهي بر روي مقدار دي اکسيد کربن توليدي در فضاي دروني به عنوان عامل مقدماتي مهار تنفس در هوادهي با سرعت پايين بررسي شد)فار و کاتان، 1997).
اثر 1- متيل سيکلو پروپن در غلظت هاي 5/. و 1 ميکرو ليتر بر ليتر به مدت 3 يا 6 ساعت بر عمر انباري گوجه فرنگي هاي سبز و رسيده توسط گوئيلن و همکاران (2006) بررسي شد. گوجه ها به مدت 7 روز در دماي 10 درجه سانتي گراد و سپس 4 روز در دماي 20 درجه سانتي گراد نگه داري شدند. همه غلظت هاي 1- متيل سيکلو پروپن توليد اتيلن و نرخ تنفس را کاهش داد و عوامل کيفي ميوه مانند نرمي، تغييرات رنگ و شاخص رسيدگي يعني نسبت بريکس به اسيديته را به تاخير انداخت. اين اثرات هنگام کاربرد غلظت 1- متيل سيکلو پروپن 5/. ميکرو ليتر بر ليتر به مدت 24 ساعت به صورت معني داري بيشتر بوده است (گوئيلن و همکاران، 2006).
آيده (2007) آسيب‌هاي فيزيكي بر روي گوجه‌فرنگي تازه را ارزيابي کرد. در اين بررسي تأثير ارتفاع سقوط، ميزان رسيدگي و اندازه‌ي گوجه‌فرنگي روي ميزان سطح صدمه ديده آن مورد آزمون قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد با افزايش ارتفاع سقوط، افزايش ميزان رسيدگي و افزايش جرم گوجه‌فرنگي ميزان سطح صدمه ديده آن افزايش مي‌يابد (آيده، 2007).
ماکلئود (1976) طي بررسي هايي به اين نتيجه رسيد به دنبال افزايش توليد 2CO در اثر ايجاد صدمه بر روي ميوه، ميزان تنفس ميوه دردراز مدت افزايش خواهد يافت. مطالعاتي که در مورد گوجه انجام شده است، نشان داده است که افزايش شديد در ميزان توليد 2CO به مدت يک روز بعد از ضربه ادامه داشته است اما پس از پايان روز اول درطي 13 روز مشاهده، ميزان توليد 2CO در ميوه هاي صدمه ديده در مقايسه با تيمارهاي شاهد، کمي بيشتر بوده است (ماکلئود، 1976).
وان ليندن و همکاران (2008) به بررسي اثر صدمات مکانيکي روي فعاليت پلي گالاکتوروناز و پکتين متيل استراز ميوه گوجه فرنگي در شش سطح رسيدگي پرداختند. گوجه فرنگي ها در معرض آسيب ها و صدمات

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید