پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

دانشکده علوم تربیتی، گروه مدیریت آموزشی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M. A.)

رشته مديريت آموزشي

 

موضوع:

مطالعه ارتباط ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی شهرستان ورامین

 

استاد راهنما:

دکتر رضا ساکی

 

استاد مشاور:

دکتر غلامعلی احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

                                               فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

چكيده. 1

فصل اول: کلیات  پژوهش

1- مقدمه. 3

2- اظهار مسأله. 5

3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 8

4- اهداف تحقيق… 11

5- سؤال های پژوهش… 12

6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 12

6-1- قابلیت های کارآفرینی. 12

6-2- عملکرد آموزشی. 13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه  پژوهش

1- مقدمه. 16

2- مروری بر ادبیات کارآفرینی… 17

2-1- مفاهیم و تعاریف كارآفريني. 17

2-2- رویکردها و نظريه هاي كارآفريني. 23

2-2-1- كارآفريني از ديدگاه اقتصاد دانان. 24

2-2-2- كارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت.. 25

2-2-3- كارآفريني از ديدگاه جامعه شناسان و محققین علوم رفتاری. 25

2-2-3-1- ویژگی هاي جمعیت شناختی کارآفرینان. 26

2-2-3-1-1- جنسیت.. 26

2-2-3-1-2- تحصیلات.. 27

2-2-3-1-3- سن. 27

2-2-3-1-4- تجربه کاري. 27

2-2-4- كارآفريني از ديدگاه روان شناسان. 28

2-2-4-1- ویژگی هاي روان شناختی کارآفرینان. 28

2-2-4-1-1- گرایش به خلاقيت.. 29

2-2-4-1-2- توفيق طلبي (نياز به موفقيت) 29

2-2-4-1-3- برخورداري از مركز كنترل دروني. 30

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

2-2-4-1-4- ريسك پذيري. 30

2-2-4-1-5- تحمل ابهام 30

2-2-4-1-6- استقلال طلبي. 31

2-3- تاريخچه كارآفريني. 31

2-4- وضعیت کارآفرینی در ایران و جهان. 34

2-4-1- وضعیت کارآفرینی در ایران. 34

2-4-2- تجارب کارآفرینی در دیگر کشورها 36

2-5- نوع شناسي کارآفرینی. 38

2-6- سازمان کارآفرین. 41

2-6-1- ویژگی های سازمان کارآفرین. 41

2-6-2- محتوای سازمان کارآفرین. 42

2-6-3- فرهنگ سازمان کارآفرین. 42

2-7- مدل های کارآفرینی. 43

2-7-1- مدل موقعیت کارآفرینی شاپر و کراجر 43

2-7-2- مدل رفتار برنامه ریزی شده آژن 44

2-7-3- مدل تلفیقی تمایل به کارآفرینی. 45

2-7-4- مدل فرایند کارآفرینی ری و راما چاندران. 46

2-7-5- مدل انگیزه در کارآفرینی و فرایندهای کارآفرینی. 47

2-7-6- مدل کارآفرینان موفق گیسن – آمستردام 47

2-7-7- مدل استيونسون در سنجش رفتار کارآفرينانه 49

2-7-8- مدل کارآفرینی تيمونز 49

2-8- آموزش کارآفرینی. 53

3-  کارآفرینی در نظام آموزشی… 56

3-1- اصول توسعه کارآفرینی در نظام آموزشی. 57

3-1-1- تدوین اهداف و سیاستهای کارآفرینانه 57

3-1-2- انعطاف پذیری. 58

3-1-3- جامعیت و هماهنگی. 58

3-1-4- تمرکززدایی. 58

3-1-5- خودگردانی و استقلال. 58

3-1-6- تعامل با محیط. 59

3-1-7- تاکید بر کیفیت.. 59

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

3-1-8- شکوفا سازی استعداد و خلاقیت.. 59

3-1-9- تغییر و تحول. 59

3-1-10- مشارکت.. 60

3-1-11- تشویق و پاداش.. 60

3-1-12- نظارت و ارزشیابی مستمر 60

3-2- تأثیر ها و ویژگی های خاص معلمان و مدیران کارآفرین. 61

4- عملکرد آموزشی… 65

4-1- ویژگی های معلم کارآمد. 65

5- مروری بر سوابق… 72

5-1- پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل کشور 72

5-2- پيشينه تحقيقات انجام شده در خارج از کشور 75

6- مدل مفهومی پژوهش…. 77

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

1- مقدمه. 80

2- روش پژوهش…. 80

3- جامعه آماری… 80

4- نمونه آماری و روش نمونه گیری… 81

5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 81

5-1- مقیاس سنجش قابلیت های کارآفرینی. 82

5-1-1- روایی. 82

5-1-2- پايايي. 82

5-1-3- دسته بندی سؤالات. 83

5-1-4- نحوه امتياز بندي. 84

5-1-5- نحوه تفسير نتايج. 84

5-2- مقیاس سنجش عملکرد آموزشی. 84

5-2-1- روایی. 85

5-2-2- پایایی. 86

5-2-3- نحوه امتياز بندي. 86

5-2-4- نحوه تفسير نتايج. 86

 

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها

1- توصيف داده‌ها 88

1-1- پرسشنامه کارآفرینی معلمان. 88

1-2- پرسشنامه عملکرد آموزشی. 94

2- تجزيه و تحليل داده‌ها و مطالعه سؤالات پژوهش…. 95

2-1- بررسي سؤال کلی پژوهش.. 95

2-2- مطالعه سؤال اول. 97

2-3- مطالعه سؤال دوم 98

2-4- مطالعه سؤال سوم 99

2-5- مطالعه سؤال چهارم 100

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-6- مطالعه سؤال پنجم. 101

2-7- مطالعه سؤال ششم. 102

2-8- مطالعه سؤال هفتم. 103

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1- مقدمه. 106

2- يافته هاي تحقيق… 108

3- نتیجه گیری… 112

4- پیشنهادها 116

4-1- پيشنهادات كاربردي. 116

4-2- پیشنهادات پژوهشی. 117

5- محدودیت ها، معضلات و موانع پژوهش… 118

فهرست منابع داخلي… 119

فهرست منابع خارجي… 127

ضمائم

پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی… 130

پرسشنامه سنجش عملکرد آموزشی… 132

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

جدول 2-1: تعاريف كارآفريني از ديدگاه صاحبنظران كارآفريني.. 19

جدول 2-2: انواع كارآفريني.. 40

جدول 2-3: تحقيقات انجام شده در ساير كشورها 75

جدول 3-1: جامعه آماری دبیران به تفکيک مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش… 80

جدول 3-2: توزيع فراواني نمونه آماری به تفکيک مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش… 81

جدول 3-3: مطالعه پایایی پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 83

جدول 3-4: دسته بندي سؤالات پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 83

جدول 3-5: نرم هاي چهار مقوله اي قابلیت های کارآفرینی.. 84

جدول 4-1: میزان کارآفرینی معلمان شهرستان ورامین. 88

جدول 4-2: مقايسه‌ي شاخص‌هاي آماري مقياس کارآفرینی معلمان و خرده مقياس‌هاي آن. 89

جدول 4-3: توزيع فراواني معلمان نمونه‌ي آماري در خرده مقياس‌هاي کارآفرینی.. 90

جدول4-4: توزيع فراواني پاسخ های ارائه شده به پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 93

جدول 4-5: شاخص‌هاي آماري عملکرد آموزشی معلمان. 94

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 4-6: توزيع فراواني سطح عملكرد آموزشي معلمان. 94

جدول 4-7: شاخص‌ها و آماره‌هاي تحليل رگرسيون خرده مقیاس های کارآفرینی با عملكرد آموزشی معلمان. 96

جدول 4-8: اختصار تحليل رگرسيون عملكرد آموزشی معلمان از طريق خرده مقیاسهای کارآفرینی.. 96

جدول 4-9: متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ می باشد.. 97

جدول 4-10: توزيع فراواني معلمان بر اساس ميزان كارآفريني.. 98

جدول 4-11: شاخص‌ها و آماره‌هاي تحليل رگرسيون مقیاس توفیق طلبی با عملكرد آموزشی معلمان. 98

جدول 4-12: اختصار تحليل رگرسيون عملكرد آموزشی معلمان از طريق توفیق طلبی.. 98

جدول 4-13: متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ می باشد.. 99

جدول 4-14: شاخص‌ها و آماره‌هاي تحليل رگرسيون مقیاس استقلال طلبی با عملكرد آموزشی معلمان. 99

جدول 4-15: اختصار تحليل رگرسيون عملكرد آموزشی معلمان از طريق استقلال طلبی.. 99

جدول 4-16: متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ می باشد.. 100

جدول 4-17:  شاخص‌ها و آماره‌هاي تحليل رگرسيون مقیاس گرایش به خلاقیت با عملكرد آموزشی معلمان. 100

جدول 4-18: اختصار تحليل رگرسيون عملكرد شغلي معلمان از طريق گرایش به خلاقیت.. 100

 

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

جدول 4-19: متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ می باشد.. 101

جدول 4-20: شاخص‌ها و آماره‌هاي تحليل رگرسيون مقیاس ریسک پذیری با عملكرد آموزشی معلمان. 101

جدول 4-21: اختصار تحليل رگرسيون عملكرد شغلي معلمان از طريق ریسک پذیری.. 101

جدول 4-22: متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ می باشد.. 102

جدول 4-23: شاخص‌ها و آماره‌هاي تحليل رگرسيون مقیاس کنترل درونی با عملكرد آموزشی معلمان. 102

جدول 4-24: اختصار تحليل رگرسيون عملكرد شغلي معلمان از طريق کنترل درونی.. 102

جدول 4-25: متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ می باشد.. 103

جدول 4-26:  شاخص‌ها و آماره‌هاي تحليل رگرسيون مقیاس تحمل ابهام با عملكرد آموزشی معلمان. 103

جدول 4-27: اختصار تحليل رگرسيون عملكرد شغلي معلمان از طريق تحمل ابهام. 103

جدول 4-28: متغيرهايي كه وارد معادله‌ي رگرسيون شده‌ می باشد.. 104

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

نمودار 2-1: مدل موقعیت کارآفرینی شاپر و کراجر. 43

نمودار 2-2: مدل رفتار برنامه ریزی شده آژن. 44

نمودار 2-3: مدل تلفیقی تمایل به کارآفرینی.. 45

نمودار 2-4: مدل فرایند کارآفرینی ری و راما چاندران. 46

نمودار 2-5: مدل انگیزه در کارآفرینی و فرایندهای کارآفرینی.. 47

نمودار 2-6: مدل کارآفرینان موفق گیسن – آمستردام. 48

نمودار 3-1: توزيع فراواني نمونه پژوهش به تفکيک نوع مدرسه. 81

نمودار 4-1: میزان کارآفرینی معلمان شهرستان ورامین. 89

نمودار 4-2: مقايسه‌ي میانگین های خرده مقیاسهای کارآفرینی معلمان. 90

نمودار 4-3. توزيع فراواني معلمان نمونه‌ي آماري در خرده مقياس‌هاي کارآفرینی.. 92

نمودار4-4: توزيع فراواني پاسخ های ارائه شده به پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 93

نمودار 4-5: توزيع درصدي سطح عملكرد آموزشی معلمان. 95

 

چكيده

هدف اساسي از انتخاب موضوع و انجام تحقيق در زمينه كارآفريني معلمان و عملكرد آموزشي آنان، دستيابي به نتايجي می باشد كه احتمالا حاكي از ارتباط بين آنهاست. سؤال اصلي تحقيق عبارت می باشد از
«آیا میان قابلیت های کارآفرینی معلمان مدارس متوسطه شهرستان ورامین، با عملکرد آموزشی آنان ارتباط ای هست؟»

در اين پژوهش پس از بررسي جامع پيشينه مطالعات كارآفريني از ديدگاه هاي مختلف، شش ويژگي
به عنوان مؤلفه هاي شخصيت كارآفرين انتخاب شدند كه عبارتند از: استقلال طلبي، گرایش به خلاقيت، توفيق طلبي، برخورداري از مركز كنترل دروني، ريسك پذيري و تحمل ابهام.

بر همين اساس در سؤالات فرعي، بررسي ارتباط هر يك از اين مؤلفه ها با عملكرد آموزشي، مد نظر بوده می باشد. براي انجام پژوهش از روش توصيفي (همبستگي) بهره گیری شده می باشد. «قابليت هاي كارآفريني معلمان» به عنوان متغير مستقل و «عملكرد آموزشي آنها» به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته شده می باشد.
به مقصود بررسي سؤالات تحقيق، اطلاعات مورد نياز از طريق اجراي دو پرسشنامه به توضیح زير جمع آوري شده می باشد:

1- پرسشنامه سنجش قابليت هاي كارآفريني

2-  پرسشنامه سنجش عملكرد آموزشي

جامعه آماری شامل کلیه دبيران مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش شهرستان ورامین به تعداد 694 نفر بودند که تعداد 407 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزيه و تحليل نتايج  و داده ها با بهره گیری از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي مثل فراواني، ميانگين، انحراف معيار، تحليل رگرسيون و… به وسيله بسته نرم افزار آماري SPSS صورت گرفته می باشد. نتايج تحقيق حاكي می باشد 5/13% معلمان كارآفريني بسیار قوی، 1/80% كارآفريني قوی، 1/6% كارآفريني ضعيف و 2/0% كارآفريني بسيار ضعيف از خود نشان دادند كه 6/93% بالاتر از حد متوسط و 4/6% نيز پائين تر از حد متوسط مي باشد. با در نظر داشتن نتایج به دست آمده، تأثير مقیاسهای کارآفرینی معلمان در عملکرد آموزشی آنها معنی دار می باشد. به اين ترتيب نتايج تحليل نمايانگر اين نكته می باشد كه بين
خرده مقیاسهای کارآفرینی که عبارتند از توفیق طلبی، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی با عملكرد آموزشی معلمان  همبستگي  معنا‌داري هست. (p<0/05) اما بین تحمل ابهام با عملكرد آموزشی معلمان  همبستگي  معنا‌داري وجود ندارد. (p>0/05)

واژه هاي كليدي: كارآفريني (توفیق طلبی، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی و تحمل ابهام)، عملكرد آموزشي، نظري، فني و حرفه اي، كار و دانش

 

 

1- مقدمه

از ميان نظام هاي مختلف اجتماعي، امروزه نظام آموزش و پرورش از بزرگترين و پيچيده ترين ابداعات بشري محسوب مي گردد. لذا در هر كشور سرمايه هاي فراواني در اختيار گروه بي شماري از معلمان و دبيران براي پروراندن و آگاه كردن جمعيت انبوهي از كودكان، نوجوانان و جوانان قرار می گیرد.

مانند عناصر در جريان آموزش و پرورش تأثير و تأثیر معلم می باشد که اهمیت آن بارزتر از سایر عناصر می باشد. نحوه انتخاب و گزينش معلم، تربيت و پرورش، علاقه، انگيزه ها و نحوه ارتباط وي با دانش آموزان، ميزان تحصيلات و عوامل ديگر تعيين كننده می باشد. بنابراين چه از ديدگاه انساني و چه از ديدگاه آموزشي همواره معلم به عنوان يك فرايند تأثير گذار بر تدريس و آموزش مطرح مي گردد. (قاسم زاده ديزجي، 1377)

از آنجا كه معلم، برجسته ترين تأثیر را در آموزش و پرورش پذيرفته و حساس ترين مسئوليت را دارد،
شايستگي هاي او در ايفاي تأثیر و اجراي مسئوليت هاي خطيرش همواره مد نظر بوده می باشد.

حتي امروز كه پيشرفت دانش و تكنولوژي، رسانه هاي آموزشي بسياري را در دسترس مردم قرار داده می باشد، باز هم ارزش و اعتبار معلم و تدريس او به قوه خود باقي و در جامعه مطرح می باشد.

از طرفي نيل به موفقيت تحصيلي و افزايش درصد قبولي دانش آموزان مانند اهداف مهم آموزش و پرورش مي باشد و تمام كوشش هاي مدرسه و نظام آموزشي به اين نيت و هدف متمركز مي گردد و انتظار آن می باشد كه دانش آموزان پس از طي محدوده زماني مشخص بر ملاك ها و معيارهاي پيشرفت دست يابند و ارتقا پيدا كنند، اما عوامل پيچيده و گاه ناشناخته اي اين عملکرد آموزشی معلمان را تحت تأثير قرار
مي دهند. شناخت اين علل كه باعث پايين بودن درصد قبولي و گاهي اوقات افت تحصيلي مي گردد علاوه بر جلوگيري از كاهش ضايعات اقتصادي و مهمتر از همه انساني، باعث تخفيف مشكلات رواني و اجتماعي بسياري در خانواده و جامعه مي گردد.

همانگونه كه بر همگان روشن می باشد از مهمترين، آفت هاي نظام آموزشي جهان و كشور ما افت تحصيلي و پايين بودن درصد قبولي دانش آموزان می باشد كه همه ساله به صور گوناگون تعداد بسيار زيادي از استعدادهاي بالقوه انساني و منابع اقتصادي جامعه را هدر داده و نابساماني هاي فردي و اجتماعي برجا
مي گذارد. (حاجي، 1382)

عوامل بسياري در افزايش درصد قبولي دانش آموزان و ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی معلمان مؤثرند كه یکی از مهمترين آن عوامل، می تواند قابلیت های کارآفرینی معلمان باشد.

كارآفريني[1] موضوعي می باشد كه از اواخر قرن بيستم مورد توجه محافل آموزشي كشورهاي جهان قرار گرفته می باشد. جهان در اواخر قرن بیستم، شاهد تغییرات بسیار گسترده در تمام عرصه هاي کسب و کار بوده می باشد به طوري که مفاهیمی زیرا جهانی شدن، افزایش رقابت، توسعه فناوري اطلاعات، در نظر داشتن کیفیت کالاها و خدمات، مشتري مداري و مانند اینها، اداره امور را در بخش عمومی با چالش هاي جدي روبه رو کرده می باشد. مانند راهکارهاي مؤثر دولتی براي رویارویی با این چالش ها، روي آوردن به بحث کارآفرینی در جامعه می باشد. (نیازي و نصرآبادي، 1386)

کارآفرینی، به عنوان عامل کلیدي رشد و توسعۀ اقتصادي در عصر مدرن شناخته شده می باشد و در مرکز رقابت بین المللی، این شرکت هاي کارآفرین اند که لبۀ تیز رقابتی آنها معطوف به انعطاف سازمانی و استراتژي تغییر مستمر در فرآیندها، محصول ها و طرح هاست. (پروكوپنكو و پاولين[2]، 1991)

كارآفريني فرايندي می باشد كه مستلزم خلاقيت و نوآوري، خطرپذيري و برنامه ريزي می باشد و از آن به عنوان موتور حركت توسعه ي پايدار ياد مي گردد. بدون شك بررسي توانمندي هاي كارآفريني در جامعه و گسترش آن مي تواند گره گشاي بسياري از مشكلات، اقتصادي و اجتماعي موجود باشد. (كوراتكو و هاجتس[3]، ترجمه محرابی و تبریزی، 1383) شومپيتر[4] معتقد می باشد كارآفرين يك مدير صاحب ابتكار و فكر می باشد كه همراه با خلاقيت، خطرپذيري، هوش، انديشه و وسعت ديد، فرصت هاي طلايي مي آفريند. كارآفريني داراي ابعاد مختلف توفيق طلبي، مركز كنترل دروني، خطرپذيري، استقلال طلبي، تحمل ابهام و خلاقيت می باشد. (روحاني سروستاني و همكاران، 1388) کارآفرینی، بر خلاف صورت ظاهري آن، به معناي ایجاد کار نیست و به صورت غلط متداول شده می باشد؛ در حالی که ایجاد کار ممکن می باشد یکی از نتایج کارآفرینی باشد. (صباغیان و همکاران، 1384) سه دلیل عمده کشورها براي در نظر داشتن مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعۀ تکنولوژي و اشتغال مولد می باشد در حالی که در کشور ما، این مفهوم به اشتباه با اشتغال زایی مترادف شده می باشد. (قاسم نژاد مقدم و سیدي، 1388)

كارآفريني چيزي فراتر از ايجاد يك كسب و كار می باشد. هرچند ايجاد كسب و كار يكي از واقعيت هاي مهم كارآفريني شمرده مي گردد، اما تصوير كاملي از كارآفريني نيست. خصوصياتي همچون، جست وجوي فرصت ها، ريسك پذيري و اصرار بر تحقق ايده ها، ازجمله نشانه ها و ويژگي هاي كارآفرينان می باشد. همچنين كارآفريني، نشانه کوشش و موفقيت در كسب و كار می باشد. كارآفرينان پيشگامان موفق در كسب و كارهاي امروزي اند. درك فرصت ها، نوآوري و توانايي موفقيت آنها استانداردي می باشد كه امروزه، بنگاه هاي اقتصادي مستقل را با آن مي سنجند و اين استاندارد در تمام جهان پذيرفته شده می باشد. (ايمني قشلاق، 1388)

[1]. Entrepreneurship

[2]. Prokopenko & Pavlin

[3]. Kuratko & Hodgetts

[4]. Schumpeter

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 150

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان